“REGLAMENT DE LES LLISTES DE PERITS”

 DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA

Aprovat per Assemblea General Ordinària del COAC 30.05.2001.

 

 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

 

L’Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya celebrada el dia 30 d’abril de 1996, va aprovar el Reglament Orgànic d’arquitectes Forenses del COAC. Els canvis legislatius produïts en matèria processal, i principalment la nova Llei 1/2000 de 7 de gener d’Enjudiciament Civil (en endavant LEC) - que entrarà en vigor el dia 8 de gener de l’any 2.001 i que modifica de forma important el procediment de la prova pericial i la designació del perits en funció de llistes facilitades anualment pels Col·legis professionals- així com la creació dels nous Jutjats de Primera Instància del Contenciós-Administratiu, amb seus a les quatre Audiències Provincials de Catalunya, fan recomanable la revisió d’aquell Reglament per adaptar-lo als nous requeriments de col·laboració amb la Justícia .

 

D’altra part, el Ple del Consell Superior dels Col·legis d’Arquitectes de Espanya celebrat els dies 13 i 14 de gener de l’any 2000 va prendre l’acord de recomanar que els Col·legis considerin el model de “Estatuto del Arquitecto Perito” que va ser aprovat per la Unió d’Arquitectes Perits Forenses d’Espanya, al Congrés celebrat a Santiago de Compostela al mes de desembre de 1999.

 

Finalment, cal reconsiderar les experiències relatives a diferents qüestions com el Torn Especial i la Comissió Mixta que es creaven als articles 14 i 15 del Reglament de 1996, les quals no han donat el resultat previst.

 

Per tot això es proposa un nou Reglament de les Llistes de Perits del Col.legi d’arquitectes de Catalunya, mantenint la separació entre el Reglament de l’Agrupació de Perits, que gestiona la pròpia Agrupació i el de les Llistes de Perits, que depenen directament de la Junta de Govern del Col·legi.

 

 

 

ARTICLE 1.- CONCEPTES BÀSICS

 

1.- Als efectes del que disposa l’article 7 A m) ([1]) dels Estatuts Col·legials ([2]), els arquitectes podran ser considerats perits, cas que reuneixin els requisits mínims d’antiguitat i coneixements, que es regulen mitjançant aquest Reglament.

 

2.- Només tindran la consideració de perits i podran formar part de la llista a que fa referència l’article 341 de la LEC ([3]), els arquitectes que reuneixin les condicions de disposició i reconeixement col·legial assenyalades en el present Reglament.

 

3.- El Col·legi vetllarà per la correcta utilització dels termes “perit arquitecte”, “arquitecte perit forense”, “arquitecte perit judicial” o similars i actuarà com en dret s’escaigui contra qualsevol tipus de intrusisme o actuacions personals o col·lectives que puguin provocar cap tipus de confusió o engany a tercers en relació a l’activitat pericial dels arquitectes.

 

4.- Els treballs per tribunals, registres i entitats públiques desenvolupats en el marc d’aquest Reglament, estaran exempts dels drets d’intervenció col·legial i serà suficient el nomenament per substituir el contracte i gaudir dels drets d’intervenció dels serveis col·legials per a la gestió i defensa col·legial del cobrament d’honoraris corresponents als esmentats treballs.

 

5.- El visat dels peritatges es obligatori. Si transcorren més de tres mesos des de la presentació del treball, fins el moment del visat, el Col·legi no donarà suport pel cobrament dels honoraris. Queden exceptuats el treballs subjectes a secret sumarial o encomanats per una fiscalia. En aquest supòsit l’arquitecte comunicarà el nomenament, només amb les dades que siguin públiques, i visarà el treball un cop s’aixequi el secret o s’autoritzi al perit la divulgació del treball.

 

 

 

ARTICLE 2.- CONDICIONS PER SER CONSIDERAT PERIT

 

Per gaudir de la condició de perit, els arquitectes hauran d’estar inscrits a les llistes col·legials, acomplint els següents requisits bàsics, que podran ampliar-se per les llistes especials, d’acord amb el que disposa el present Reglament:

 

 

1.- De caràcter general:

 

a) Ser arquitecte col·legiat o habilitat i no incórrer en causa d’incapacitat, incompatibilitat ni inhabilitació legal o deontològica.

 

b) No haver estat objecte de sanció disciplinaria, llevat del cas que aquella hagués estat cancel·lada.

 

c) Tenir una antiguitat de col.legiació amb exercici efectiu mínim de cinc (5) anys que podrà ser ampliada per la Junta de Govern si es tracta de llistes especialitzades.

 

d) Estar al corrent de la seva contribució a les càrregues col·legials.

 

e) Acreditar la preparació especifica d’acord amb les condicions d’aquest Reglament.

 

f) Adquirir el compromís d’acceptar els nomenaments que facin els Tribunals de Justícia o els Ens Administratius, que s’assenyalen en aquest Reglament, excepte si es donen circumstancies que ho justifiquin. Aquesta condició serà especialment exigida en els supòsits d’Assistència Jurídica Gratuïta.

 

g) Adquirir el compromís de comunicar al Col·legi, i en el seu cas als Tribunals al que estiguin assignats, els canvis de domicili, telèfon, fax, e-mail i altres mitjans de localització.

 

h) Adquirir el reconeixement de la Junta de Govern, que l’atorgarà, si es compleixen les condicions d’aquest Reglament.

 

i) Presentar la documentació acreditativa del compliment de les condicions assenyalades, o en el seu cas, confirmar-la, cada cop que per decisió de la Junta de Govern del Col·legi, s’obri el període d’inscripció a les llistes.

 

j) Acceptar el dictamen diriment del Col·legi respecte dels conflictes sobre honoraris. En cas de dubte, el Col·legi aplicarà el seu barem orientatiu, i podrà, en tot cas, comprovar els honoraris per aplicació del barem corresponent a treballs facturats per hores.

 

2.- Complementàriament per actuar davant els Tribunals de Justícia:

 

a) Adquirir el compromís d’acceptar el jurament o promesa al que fa referència l’article 335.2 de la LEC ([4])

 

b) Adquirir el compromís de no acceptar els nomenaments en els supòsits assenyalat a l’article 124.3 de la LEC ([5])

 

c) Adquirir el compromís de manifestar voluntàriament els motius d’invalidació a que fa referència l’article 343 de la LEC que els poguessin afectar ([6])

 

3.- Complementàriament si es tracta d’un nomenament fet directament pel Tribunal:

 

a) Adquirir el compromís de presentar el dictamen pericial, un cop acceptat l’encàrrec, excepte si es donen les circumstàncies previstes a l’article 342.2 de la LEC ([7])

 

 

 

b) Adquirir el compromís de notificar a les parts les operacions pericials, d’acord amb el que disposa l’article 345 de la LEC ([8])

 

c) Adquirir el compromís de no presentar el Dictamen a les parts si no es mitjançant la intervenció del Tribunal, excepte per ordre d’aquest en contrari.

 

d) Acceptar el dictamen diriment del Col·legi respecte dels honoraris, d’acord amb l’article 246.2 de la LEC.([9]). En cas de dubte, el Col·legi aplicarà el seu barem orientatiu d’honoraris, i podrà, en tot cas, comprovar els honoraris per aplicació del barem corresponent a treballs facturats per hores.

 

ARTICLE 3.- TIPUS DE LLISTES

 

S’estableixen les següents llistes de perits:

 

1.- LLISTES ORDINÀRIES D’EXPERTS

 

2.- LLISTES D’EXPERTS EN DRET URBANÍSTIC i VALORACIONS.

 

Només es podrà estar inscrit a una d’aquestes llistes.

 

 

ARTICLE 4.- LLISTES ORDINÀRIES D’EXPERTS

 

1.- Tots els arquitectes que reuneixin els requisits de l’article 2 d’aquest Reglament tindran dret a formar part d’una de les llistes territorialitzades d’experts, sempre que acreditin una puntuació mínima que determinarà la Junta de Govern en cada renovació de les llistes, d’acord amb el següent barem ([10]):

 

-7 punts per cada any d’exercici professional o fracció, amb un màxim de 50 punts.

 

-4 punts per cada dictamen pericial emès com a perit designat per un Tribunal, o Administració Pública i visat pel COAC, amb un màxim de 40 punts.

 

-2 punts per cada dictamen extrajudicial emès i visat pel COAC, amb un màxim de 20 punts.

 

-6 punts per cada assistència en qualitat d’alumne a cursos de mes de 16 hores lectives en temes relacionats amb els peritatges, organitzats per l’Escola de Pràctica Professional del COAC, la Unió de Perits d’Espanya, qualsevol de les Agrupacions Col·legials de Perits Arquitectes d’Espanya o altres institucions oficials reconegudes, amb un màxim de 18 punts.

 

-6 punts pels que disposin del títol de Doctor i pels que acreditin disposar d’un màster o post-grau universitari reconegut en una matèria relacionada amb l’activitat pericial.

 

-3 punts per cada assistència en qualitat d’alumne a cursos de mes de 8 hores lectives en temes relacionats amb els peritatges, organitzats per l’Escola de Pràctica Professional, la Unió de Perits d’Espanya, qualsevol de les Agrupacions Col·legials de Perits Arquitectes d’Espanya o altres institucions oficials reconegudes, amb un màxim de 12 punts.

 

-1,5 punts per cada assistència en qualitat d’alumne a cursos o jornades de mes de 4 hores lectives en temes relacionats amb els peritatges, organitzats per l’Escola de Pràctica Professional del COAC, la Unió de Perits d’Espanya, qualsevol de les Agrupacions Col·legials de Perits Arquitectes d’Espanya o altres institucions oficials reconegudes, amb un màxim de 6 punts.

 

-3 punts per cada assistència en qualitat de ponent, conferenciant o coordinador a cursos, organitzats per l’Escola de Pràctica Professional del COAC, una Universitat que atorgui títols d’Arquitecte reconeguts, la Unió de Perits d’Espanya o qualsevol de les Agrupacions Col·legials de Perits Arquitectes de Espanya , en temes relacionats amb els peritatges amb un màxim de 9 punts

 

-5 punts per ser arquitecte jubilat com a funcionari d’una Administració Pública.

 

 

 

-5 punts per acreditar la realització de pràctiques durant almenys un any amb arquitectes perits que estiguin o hagin estat inscrits a les Llistes col·legials.

 

- Un màxim de 15 punts, adjudicats a criteri de la Junta de Govern, en funció de les publicacions, participació en cursos, conferencies o jornades, no inclosos a la relació anterior, participació en treballs d’investigació, publicació d’articles especialitzats, i matèries semblants.

 

La Junta de Govern, podrà modificar aquestes puntuacions màximes, en cada convocatòria de renovació de les llistes.

 

2.- Els membres d’aquesta llista quedaran inscrits en els següents àmbits:

 

a) Tots els seus membres quedaran inscrits per raó de la seva inscripció  col·legial, a una de les llistes provincials dels Registres Mercantils de Catalunya.

 

b) Tots els seus membres quedaran inscrits per raó de la seva inscripció col·legial, a una de les 5 Demarcacions Col·legials. Aquestes llistes seran utilitzades per cada Demarcació, per ordre successiu, sempre que un particular, tribunal, o altre institució, demani el nomenament d’un perit i no especifiqui que aquest tingui una de les especialitats assenyalades a les llistes especials. Cada vegada que es faci una renovació de les llistes, la Junta de la Demarcació Col·legial ordenarà la llista alfabèticament i farà un sorteig per designar, dins l’àmbit col·legial, el primer de cada llista. Cada cop que es faci un nomenament, s’assenyalarà el següent com primer suplent. La no acceptació sense motiu justificat, suposarà la pèrdua del torn de nomenament, i en cas de reincidència, la baixa de la llista.

 

c) Tots els seus membres quedaran inscrits a una llista territorialitzada per poder actuar davant els Jutjats i Tribunals de Justícia per nomenament d’aquests.

 

3.- La llista a que fa referència l’apartat 2 c) anterior, quedarà dividida en funció de les Audiències Provincials de Catalunya. A aquests efectes Tarragona i Ebre tindran una consideració unitària i les Juntes Directives d'ambdues Demarcacions determinaran els mecanismes necessaris pel correcte funcionament del servei.

 

4.- Dins de cada Audiència Provincial, si el nombre de Jutjats o de peritatges previsible, ho fa recomanable, les llistes es podran dividir, a criteri de la Junta de Govern, per partits judicials, ponderant els factors que corresponguin per assignar el nombre adient de perits a cada llista. (nombre d’habitants, nombre de jutjats, nombre de llicencies d’obra, nombre d’unitats cadastrals, o barems similars). Es considerarà en tot cas que el nombre mínim de perits per llista ha de ser de deu (10). En el cas del Partit Judicial de Barcelona, la Junta de Govern podrà proposar a l’Administració de Justícia la subdivisió de la llista corresponent per seguir criteris de distribució similars a la resta d’àmbits territorials.

 

5.- Seran membres preferents de cada llista els inscrits a l’àmbit territorial corresponent. Cas de que alguna de les llistes no tingués un nombre de perits igual o superior a deu (10), aquesta llista es completarà amb residents d’altres àmbits,

 

mitjançat una proposta voluntària d’inscripció a l’àmbit amb nombre insuficient d’experts, per part de membres d’altres àmbits de inscripció col·legial, i en cas de no arribar-se a completar el nombre mínim, es completarà aquest mínim de deu (10) membres mitjançant un sorteig entre els membres de l’àmbit que tingui un major nombre de perits inscrits fins completar aquest mínim.

 

6.- Si el nombre de membres d’un mateix àmbit fos superior a trenta (30) la llista es fraccionarà en sots-llistes, per raó d’un o més Partits Judicials. Una mateixa llista podrà correspondre a més d’un Partit Judicial.

 

7.- Per l’assignació dels perits a cada llista es tindrà present l’àmbit de inscripció, la proximitat geogràfica de residència personal o professional i les preferències manifestades pel propi interessat. Finalment, per equilibrar les llistes es farà per sorteig, de forma que cap llista tingui menys de deu (10) membres o mes de trenta (30) i quedin degudament ponderats els factors assenyalats a l’apartat 3) d’aquest article.

 

 

ARTICLE 5.- LLISTA ESPECIAL D’EXPERTS EN DRET URBANÍSTIC i VALORACIONS.

 

1.- El arquitectes que acreditin especials coneixements en matèries relacionades en dret urbanístic i valoracions i demanin formar part d’aquesta llista, podran accedir a la llista especial, a fi i efecte de que els Jutjats i Tribunals de la Sala i Jutjats del Contenciós Administratiu, puguin disposar d’experts en aquestes especialitats.

 

2.- Per poder accedir a aquestes llistes, s’hauran de complir els requisits dels articles  2 i 4 d’aquest Reglament, per adquirir la condició de perit. Tindran preferència per formar part d’aquesta llista els que acreditin els coneixements corresponents a aquesta especialitat, mitjançant l’aportació d’un currículum professional, i en cas de mèrits similars els que tinguin una millor puntuació total dins del barem de l’article 4 d’aquest Reglament.

 

3.- La Llista estarà dividida territorialment en cinc (5) seccions:

 

a) Secció A, pel, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Audiència Nacional i Tribunal Suprem.

 

b) Quatre seccions B, G, LL i T (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), una per cada Audiència Provincial .

 

4.- La Llista A tindrà un màxim de vuitanta (80) membres i estarà formada per tots els membres de les llistes B, G, LL i T, que vulguin formar part d’aquesta llista d’àmbit territorial català.

 

5.- Les llistes B, G, LL i T, tindran un màxim de cinquanta (50) membres pel cas de Barcelona i de deu (10) membres pel cas de Tarragona, Ebre, Girona i Lleida.

 

6.-  Cas de que la llista d’alguna de les Audiències no tingués el nombre de membres suficient, que sempre serà com a mínim de deu (10), es completarà amb residents d’altres àmbits, mitjançat una proposta voluntària d’inscripció a l’àmbit amb

 

nombre insuficient, per part de membres d’altres àmbits de inscripció col·legial, i en cas de no arribar-se a completar el nombre mínim previst, mitjançant un sorteig entre els membres dels àmbits que tingui un major nombre de perits inscrits fins completar el nombre previst.

 

7.- Tots els seus membres quedaran inscrits, per raó de la seva inscripció col·legial, a una de les 4 llistes provincials previstes a la Llei General Tributaria per les actuacions pericials contradictòries. Aquestes llistes seran enviades el mes de gener de cada any, pels Secretaris de cada Demarcació al Delegat de la Agència Estatal d’Administració Tributària del seu àmbit territorial i als Serveis Territorials del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat.([11])

 

8.- Aquestes llistes també seran utilitzades per part del Col·legi i de les seves Demarcacions, cada cop que es demani directament al Col·legi, un perit expert en aquestes matèries específiques. Cada vegada que es faci una renovació de les llistes, la Junta de Govern  i cada Junta Directiva de Demarcació ordenaran la llista alfabèticament i faran un sorteig per designar el primer de cada llista. En el cas de Tarragona-Ebre, la llista i el sorteig seran conjunts. Cada cop que es faci un nomenament, dins l’àmbit col·legial, s’assenyalarà el següent de la Llista com primer suplent. La no acceptació sense motiu justificat, suposarà la pèrdua del torn de nomenament, i en cas de reincidència, la baixa de la llista.

 

9.- Aquestes llistes també seran utilitzades seguint l’anterior procediment de nomenament sempre que per part de qualsevol Fiscalia es demani una intervenció pericial.

 

 

 

ARTICLE 6.- FORMACIÓ DE LES LLISTES

 

1.- Cada cinc anys (5), com a termini màxim, la Junta de Govern convocarà la renovació total de les llistes, ordinàries, i d’experts urbanístics, que tindran vigència fins que s’aprovin definitivament les noves llistes.

 

2.- Dins del quart trimestre de cada any, s’ampliaran les llistes mitjançant la incorporació, a partir del dia 1 de gener següent, dels nous inscrits, que en tant que compleixin els requisits previstos a l’anterior convocatòria, quedaran inclosos a la llista ordinària que els correspongui, o els assigni la Junta Directiva de cada Demarcació Col·legial, si dins de la Demarcació existeix més d’una llista. La Junta de Govern podrà completar les llistes especials si s’han produït baixes per qualsevol motiu.

 

3.- La Junta de Govern convocarà i atorgarà un termini de 30 dies naturals per la presentació de candidatures, fent la comunicació mitjançant els òrgans de difusió col·legials.

 

4.- Els candidats presentaran la documentació a que fa referència aquest Reglament, per la seva avaluació, assenyalant les seves preferències i l’acceptació d’aquest Reglament, fent submissió al dictamen diriment col·legial sobre honoraris.

També presentaran una declaració de càrrecs o llocs de treball a qualsevol Administració, als efectes de possibles incompatibilitats. Les sol·licituds inexactes o incompletes comportaran l’exclusió del sol·licitant de les llistes.

 

5.- Tancat el període de inscripció, la Junta de Govern, en un termini de dos mesos, aprovarà les llistes provisionals que quedaran exposades a les Secretaries del Col·legi i de les Demarcacions, i es farà públic pels òrgans de difusió del Col·legi l’obertura d’un termini de 15 dies naturals per presentar al·legacions i reclamacions de tot tipus i fonament.

 

6.- La Junta de Govern resoldrà les al·legacions i reclamacions i aprovarà definitivament les llistes, que seran publicades a la WEB del COAC.

 

7.- La inscripció a les Llistes comporta l’autorització implícita dels interessats per tal que el COAC pugui difondre i cedir a tercers amb interès legítim la següent informació:

 

- Nom complert i numero de Col·legiat

- Domicili professional i Demarcació d’adscripció

- Telèfon, Fax i E-mail

 

8.- Les llistes seran publiques.

 

ARTICLE 7.- BAIXA DE LES LLISTES DE PERITS

 

Serà motiu de baixa de les llistes de perits:

 

a)       A petició pròpia

b)       Per incapacitació o inhabilitació per exercir la professió d’arquitecte.

c)       Per modificació de les circumstàncies  que van motivar la incorporació

d)       Per renúncia injustificada i reincident a acceptar un nomenament . La primera vegada es farà un advertiment, i la segona vegada s’acordarà la baixa, que serà definitiva fins la propera renovació de les llistes.

e)       Per infracció del deure de visat dels treballs pericials.

 

 

ARTICLE 8.- NOMENAMENTS DE PERITS PER PART DE LA JUNTA DE GOVERN O JUNTES DIRECTIVES.

 

1.- La Junta de Govern, queda facultada per anomenar directament un o més perits, a petició de qualsevol Tribunal, Administració, institució o particular, sempre que consideri que la transcendència professional o social de l’assumpte ho fa recomanable.

 

2.- També correspondrà a la Junta de Govern o en el seu cas a les Juntes Directives el nomenament dels perits que consideri mes adients per actuar de ponents sempre que el dictamen o peritatge correspongui directament al Degà o President, a la pròpia Junta o al Col·legi amb caràcter corporatiu.

 

3.- La Junta de Govern, i les Juntes Directives també podrà designar directament els perits requerits per assumptes d’alta especialització tecnològica. 

 

4.- Si la Junta de Govern ho considera convenient, podrà formar diverses llistes d’experts en àmbits d’especial qualificació tècnica, classificades per especialitats, les quals estaran formades per arquitectes  que, a judici de la Junta de Govern reuneixin aquest requisits d’alta especialització a la vista de mèrits acreditats per raó de la seva experiència professional o per la seva relació amb la Universitat, Instituts, o altres Entitats dedicades a la investigació i a la docència, o per altres mèrits especialment reconeguts. La Junta de Govern, en cas de rebre la petició de nomenament d’un expert d’aquestes llistes i considerar que el tema no reuneix les condicions per haver de disposar d’un alt grau d’especialització, remetrà el nomenament a les demés llistes en funció de l’assumpte o territori de que es tracti. Els nomenaments dins de cada especialitat els farà la Junta de Govern en cada cas, atenent les circumstancies, tipus d’especialització, lloc de residència  i similars.

 

 

 

ARTICLE 9.- INTERVENCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE PERITS

 

1.- La formació i aprovació de les llistes son competència exclusiva de la Junta de Govern del Col·legi.

 

2.- La pertinença a l’Agrupació no serà obligatòria per poder ser objecte dels nomenaments a que fa referència l’article 8. Això no obstant, l’Agrupació d’Arquitectes Experts Pericials i Forenses, tindrà per missió dins d’aquest Reglament:

 

a)       Donar suport a la Junta de Govern i Juntes Directives per la formació i gestió de les Llistes quan aquelles li ho demanin.

b)       Donar suport per la difusió de les llistes.

c)       Fer un seguiment del funcionament de les llistes.

d)       Organitzar cursos de formació i reciclatge, oberts a tots els col·legiats, per facilitar el seu accés a les llistes.

e)       Comunicar a la Junta de Govern i Juntes Directives, els incompliments dels membres de les llistes.

f)         Denunciar les possibles infraccions deontològiques dels membres de les llistes.

g)       Proposar a la Junta de Govern la modificació dels mòduls i barems mínims per accedir a les llistes.

h)       Proposar a la Junta de Govern la modificació dels barems orientatius d’honoraris dels Dictàmens pericials, informes, valoracions i similars.

i)         Assessorar a les Juntes Directives i Junta de Govern en relació als honoraris dels peritatges o altres qüestions relacionades amb temes pericials.

j)         Fer d’intermediari diriment en discussions sobre la quantia dels honoraris dels perits, sempre que totes les parts implicades li encomanin fefaentment aquesta funció arbitral.

k)       Denunciar davant de la Junta de Govern els casos d’intrusisme.

l)         Les restants funcions que expressament li atribueixi els seu Reglament

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 10.- PRESSUPOST

 

Tant els òrgans centrals del COAC com cada Demarcació, faran previsió en el seu pressupost de les despeses de formació, difusió i administració d’aquestes llistes.

 

 

DISPOSICIONS FINALS

 

1.- Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació a Legislació i Normes.

 

2.- A l’entrada en vigor d’aquest Reglament quedarà derogat el “Reglament Orgànic d’arquitectes Forenses del Col·legi d’arquitectes de Catalunya” aprovat per l’Assemblea General Ordinària de 30 d’abril de 1996.

 

 

 

 [1] ) Art.7.A.m) Facilitar als tribunals de Justícia, administracions públiques, corporacions, institucions, entitats i particulars la relació d’arquitectes que puguin ésser requerits per intervenir com a perits, o designar-los directament, si s’escau, amb la possibilitat d’establir reglamentàriament els requisits mínims d’antiguitat i coneixements per ésser perit.

 

[2] ) Els vigents en aquest moment son els declarats adequats a la legalitat per acord de la Consellera de Justícia el dia 21 de desembre de 1999 (D.O.G. 24.12.1999)

 

[3] ) Artículo 341. Procedimiento para la designación judicial de perito.

 

1. En el mes de enero de cada año se interesará de los distintos Colegios profesionales, o en su defecto de entidades análogas, así como de las Academias e instituciones culturales y científicas a que se refiere el apartado segundo del artículo anterior el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos. La primera designación de cada lista se efectuará por sorteo realizado en presencia del Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las siguientes designaciones por orden correlativo.

 

2. Cuando haya de designarse perito a persona sin título oficial, práctica o entendida en la materia, previa citación de las partes, se realizará la designación por el procedimiento establecido en el apartado anterior, usándose para ello una lista de personas que cada año se solicitará de sindicatos, asociaciones y entidades apropiadas, y que deberá estar integrada por al menos cinco de aquellas personas. Si, por razón de la singularidad de la materia de dictamen, únicamente se dispusiera del nombre de una persona entendida o práctica, se recabará de las partes su consentimiento y sólo si todas lo otorgan se designará perito a esa persona.

 

[4] ) Artículo 335. Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar con objetividad.

 

2. Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

 

[5] )  Artículo 124. Ámbito de la recusación de los peritos.

 

3. Además de las causas de recusación previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, son causas de recusación de los peritos:

 

1ª. Haber dado anteriormente sobre el mismo asunto dictamen contrario a la parte recusante, ya sea dentro o fuera del proceso

2ª. Haber prestado servicios como tal perito al litigante contrario o ser dependiente o socio del mismo.

3ª. Tener participación en sociedad, establecimiento o empresa que sea parte del proceso.

 

[6] ) Artículo 343. Tachas de los peritos. Tiempo y forma de las tachas.

 

1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos designados judicialmente.

 

En cambio, los peritos no recusables podrán ser objeto de tacha cuando concurra en ellos alguna de las siguientes circunstancias:

 

1º. Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las partes o de sus Abogados o Procuradores.

2º. Tener interés directo o indirecto en el asunto o en otro semejante.

3º. Estar o haber estado en situación de dependencia o de comunidad o contraposición de intereses con alguna de las partes o con sus Abogados o Procuradores.

4º. Amistad íntima o enemistad con cualquiera de las partes o sus Procuradores o Abogados.

5º. Cualquier otra circunstancia, debidamente acreditada, que les haga desmerecer en el concepto profesional.

 

[7]) Artículo 342. Llamamiento al perito designado, aceptación y nombramiento. Provisión de fondos.

 

2. Si el perito designado adujere justa causa que le impidiere la aceptación, y el tribunal la considerare suficiente, será sustituido por el siguiente de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el nombramiento.

 

 

[8]) Artículo 345. Operaciones periciales y posible intervención de las partes en ellas.

 

1. Cuando la emisión del dictamen requiera algún reconocimiento de lugares, objetos o personas o la realización de operaciones análogas, las partes y sus defensores podrán presenciar uno y otras, si con ello no se impide o estorba la labor del perito y se puede garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen.

 

2. Si alguna de las partes solicitare estar presente en las operaciones periciales del apartado anterior, el tribunal decidirá lo que proceda y, en caso de admitir esa presencia, ordenará al perito que dé aviso directamente a las partes, con antelación de al menos cuarenta y ocho horas, del día, hora y lugar en que aquellas operaciones se llevarán a cabo.

 

[9] ) Artículo 246. Tramitación y decisión de la impugnación.

 

1. Si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los Abogados, se oirá en el plazo de cinco días al Abogado de que se trate y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se pasará testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe.

 

2. Lo establecido en el apartado anterior se aplicará igualmente respecto de la impugnación de honorarios de peritos, pidiéndose en este caso el dictamen del Colegio, Asociación o Corporación profesional a que pertenezcan.

 

[10] ) Inicialment, es preveu que la puntuació mínima sigui de 50 punts, però seguin les recomanacions del Consell Superior i del Congres de Perits de Santiago de Compostela, esta previst que la puntuació mínima sigui de 70 punts del màxim previst. Aquestes puntuacions i aquest mínims seran determinats per la Junta de Govern, que les fixarà cada cop que es renovin les llistes.

[11] ) Veure Art.52 de la Llei General Tributaria