AGRUPACIÓ “ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT” DEL COAC

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

Cognoms
Nom
Adreça
Telèfon/Fax
Població
Codi Postal
Provincia
NIF/DNI
Professió
e-mail

Desitja inscriure’s a l’Agrupació “Arquitectura i Sostenibilitat” AuS com a:

SOCI NUMERARI          Arquitectes col·legiats. Al COAC Num 
SOCI COL·LABORADOR   Arquitectes no col·legiats i altres Professionals
SOCI COL·LABORADOR   Estudiants.
  La quota d’inscripció és de 35 € pel socis numeraris i col·laboradors.
La quota d’inscripció és de 20 € pels estudiant. (adjuntar comprovant)

Es farà efectiva per:
Descomptes col·legials(solament arquitectes col.legiats)
Domiciliació bancaria 

(omplir en el cas de no ser arquitecte col·legiat)

VISACAD

Xec

Barcelona,             de             de 2005,

 

Signatura:

 

La quota anual és de 35 € pels socis numeraris i col·laboradors professionals i de 20 € pels estudiants.
Cal trametre aquesta butlleta a: Secretaria d’Agrupacions del COAC, Mail: agrupacions@coac.net,
a l’atenció de Neus Vime. tel. 93 306 78 28 fax: 93 412 39 64 a COAC Carrer dels Arcs, 1-3, 4a. 08002 Barcelona