La nova Fundació Territori i Paisatge
Obra Social Caixa Catalunya


 

Després d'un llarg període de gestació i de definició dels seus objectius, el 18 de desembre de 1997 es va constituir el Patronat de la Fundació Territori i Paisatge, la qual va ser presentada públicament el 5 de març de 1998 a l'auditori de La Pedrera de Barcelona. La nova Fundació va començar a funcionar amb un equip de tres persones el proppassat dia 16 de març i té la seva seu a La Pedrera.
La Fundació Territori i Paisatge (en endavant FTP) es nodreix de fons de l'Obra Social de Caixa Catalunya, i es regeix per un Patronat format per 22 persones, dotze en representació de Caixa Catalunya i deu en la seva condició de personalitats de rellevància acadèmica i social; entre tots els Patrons se n'han designat set que constitueixen el Comitè Executiu.
Els objectius fonamentals de la FTP són:
Col·laborar en la conservació del patrimoni natural i del paisatge;
Conscienciar sobre els valors ambientals a la població, tant la infantil i juvenil, com l'adulta.
Per aconseguir el primer objectiu s'han obert dues línies d'actuació. La primera és la subvenció de projectes d'estudi i conservació presentats per ONGs, institucions i administracions municipals. Caixa Catalunya ja ha participat decididament en aquest àmbit en diversos programes de conservació de la natura, com ara la reintroducció de la llúdriga a Catalunya, la potenciació de poblacions de cigonya, la col·laboració amb la Fundació CRAM de Premià de Mar per a la conservació de mamífers i tortugues marines, el control de l'ozó troposfèric realitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona, o la col·laboració amb l'Ajuntament de Lleida per al finançament d'infraestructures i actuacions al Parc de la Mitjana i al seu Centre Municipal d'Educació Ambiental.

La segona es basa en l'adquisició mitjançant la compra, arrendament o cessió, de territoris d'interès per a la conservació, per al paisatge i/o l'educació ambiental.

De fet, l'adquisició de territori és l'objectiu primordial de la FTP, que no fa més que recollir experiències que ja es desenvolupen a altres països europeus i nord-americans, com és el cas del National Trust i els Wildlife Trusts a la Gran Bretanya, del Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres i els Conservatoires d'Espaces Naturels, a França, o el Nature Conservancy als EUA.

La prioritat d'adquisició es centrarà lògicament en aquells espais d'alt valor ecològic i/o paisatgístic que hagin quedat fora de la xarxa d'espais protegits, i que per tant són més susceptibles de degradació.

Les zones adquirides o cedides a la FTP, en principi no seran gestionades directament per la Fundació, sinó que aquesta encarregarà la elaboració d'un pla de gestió, el qual serà la base per establir un contracte amb una ONG, una institució o una Administració vinculades a l'àrea, per tal que gestioni el territori adquirit.

Els territoris adquirits seran gestionats amb els criteris moderns de conservació del patrimoni natural i facilitant un ús públic compatible amb aquesta finalitat. Segons els casos, també caldrà mantenir i potenciar les activitats tradicionals que es desenvolupin a l'àrea (agricultura, ramaderia, etc), i en determinades situacions també caldrà fer actuacions de restauració dels ecosistemes, per tal de potenciar els seus valors naturals i millorar els hàbitats de les espècies més valuoses.

Pel que fa al segon objectiu de conscienciació ambiental, es basarà en la realització de cursets i jornades, en la elaboració de publicacions, i sobretot, en la posada en marxa de dues escoles o centres de seducció ambiental.

Un dels centres mediambientals estarà ubicat en una zona humida litoral, en un antic mas dins el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Alt Empordà, comarca de Girona), i l'altre en una zona d'alta muntanya, concretament en el municipi de l'Alt Àneu (Pallars Sobirà, província de Lleida), a cavall entre el Parc Nacional d'Aigüestortes i la Mata de València, una de les avetoses més extenses i en millor estat del Pirineu.

En ambdós projectes dels centres s'han tingut molt en compte la integració de la construcció en el seu medi, i que siguin exemples d'aprofitament de les energies renovables i d'estalvi energètic, mitjançant les més modernes tècniques d'arquitectura bioclimàtica.

Els dos centres serviran per donar a conèixer les àrees on s'ubiquen, però també per tractar els problemes ambientals a nivell planetari. A més, seran centres dinamitzadors de l'alta muntanya o de les zones humides, i equipaments de recerca sobre l'educació ambiental, per tal d'afavorir la producció de materials educatius que pugin ser útils a més gran escala. Els destinataris dels centres seran els escolars, els universitaris i el públic en general.


Jordi Sargatal i Vicens

Director
Fundació Territori i Paisatge

 

Tornar a la pàgina anterior