anterior
següent

Rehabilitació de l'accés i l'ascensor d'un habitatge plurifamiliar

Ubicació

Ferran Agulló 3. Girona

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

2011

Autors

Iban Roca, arquitecte

Promotor

Comunitat de Propietaris Ferran Agulló 3

Construcció

Construccions Avilés

Fotògraf

Iban Roca

Rehabilitació de l’accés i l’ascensor d’un bloc d’habitatges en alçada projectat per l’arquitecte Ignasi Bosch l’any 1940.

La premissa bàsica consisteix a dotar de més volum d’aire i, per tant, de sensació d’espai lliure aprofitant la considerable alçada existent.

Tot i les particularitats funcionals del vestíbul i els accessos que s’havien de solucionar, la unificació de materials i colors en l’actuació permeten que es contempli l’espai en un sol envolvent.

Es deslliuren les parets de qualsevol ornamentació no original i s’intenta recuperar la importància dels esgrafiats, els elements d’il·luminació i els paviments originals sense que això desvirtuï l’essència del projecte.