anterior
següent

Panteó X

Ubicació

Cementiri Municipal de Figueres. Passeig del Cementiri s/n. Figueres

Tipologia

Arquitectura

Any

2014

Autors

Carme Riu Canal, arquitecta

Promotor

Marbres Casellas/Càndida Clotas Domènech

Construcció

Pere Miquel Casals SL

Col·laboradors

Xavier Pujol (arq. tècnic)

Fotògraf

Carme Riu Canal

ANTECEDENTS

Aquest projecte tenia per objecte la construcció d' un panteó familiar al cementiri de Figueres (Alt Empordà). En l' encàrrec es demanava un panteó discret que pogués donar sepultura a tres fèretres. L'espai destinat a ubicar-lo és de planta quadrada de 4x4 metres i està situat entre dos panteons ja construïts en superfície situats a la seva banda est i oest. A la banda nord i sud limita amb les voreres de vianants.

PROPOSTA

La idea d’aquest projecte consisteix a construir un panteó amb una part semisoterrada on se situaran els fèretres i una altra part en superfície més representativa. A la superfície, una pedra mòbil que es desplaça horitzontalment sobre uns rodets cilíndrics d’acer inoxidable permet l’accés a l’interior. Aquesta pedra es fixarà amb uns reblons roscats a unes pedres verticals que formen una L en planta i ajuden a configurar un espai protegit i arrecerat d’allò que passa al voltant. La pedra utilitzada és pedra de Figueres.

L’estructura serà de formigó armat i consisteix en uns murs pantalla que aguantaran l’empenta de les terres del semisoterrani. Aquests murs aguantaran uns forjats horitzontals de formigó armat on es recolzaran les lloses de pedra. Els fonaments estaran formats per una llosa de formigó armat amb un pou de drenatge central.