18 Premis d'Arquitectura de les comarques de Girona 2015

 

 

ORGANITZA

 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona

 

 

PATROCINA

 

DiputacióGirona technal griesser Arcadi Pla ascensors serra Diari de Girona extruflex la pèrgola vipram El Punt Avui

 

 

COL·LABORA

 

la selva decora

1.- ÀMBIT

La Demarcació de Girona del COAC convoca la 18a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona. L’àmbit d’aquests premis són les comarques de Girona, podent optar-hi les obres acabades entre l’ 1 de gener i el 31 de desembre de 2014. 

 

2.- PARTICIPACIÓ

Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que consideri oportunes sempre i quant en sigui l’autor, el propietari o el promotor.

 

3.- CATEGORIES

L’objectiu és premiar les obres més significatives realitzades a qualsevol localització de les comarques de la província de Girona. Caldrà inscriure les obres en una de les tres modalitats següents:

 

A) Arquitectura

B) Urbanisme i Paisatge 

C) Espais efímers

 

4.- JURAT

El jurat, que actuarà d’acord amb aquestes bases, estarà format per:

 

President: Matija Bevk (Eslovènia) 

Vocals: Anna Bach

Xevi Bayona

Pere Joan Ravetllat

 

Secretari sense vot: Un membre de l’actual Junta Directiva de la Demarcació de Girona del COAC 

L’acceptació de formar part del jurat comporta, per part dels membres d’aquest, la renúncia a presentar obra pròpia o obres amb les quals hagin mantingut una relació directa.

La Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret de modificar la configuració del jurat en cas de ser baixa algun dels seus components. 

El jurat es reunirà presencialment durant la primera quinzena de febrer. Els criteris de valoració seran decisió del propi jurat, que realitzarà dues fases de selecció. La primera fase s’escolliran les obres seleccionades. En la segona fase es visitaran les obres que es considerin oportunes per concedir els reconeixements per part del jurat. 

La decisió del jurat serà inapel·lable.

 

5.- RECONEIXEMENTS:

PREMIS DEL JURAT:

El jurat atorgarà un premi per cada categoria: 

Arquitectura

Urbanisme i Paisatge

Espais Efímers

 

Els autors de les obres guardonades rebran un diploma acreditatiu durant l’acte de lliurament dels Premis.

 

PREMI DE L’OPINIÓ

Les obres seleccionades per part del jurat opten al ‘Premi de l’opinió de la Cultura i de la Indústria, on professionals de la gestió cultural i de la comunicació, per una banda i, de la recerca tecnològica i la producció industrial per l’altra, escullen una de les obres per a poder donar el guardó. 

 

5.- DOCUMENTACIÓ

a) Fitxa de participació (veure document adjunt)

b) DVD que contingui: 

1.- Arxiu del panell compost en el format pdf (A3 a 300dpi).

2.- 5 fotografies en l’ordre de preferència d'aparició i en dos formats de definició:

2.1.-  Per la publicació i difusió en premsa: 20 x 24 cm – TIFF 300 dpi a CMYK / 800 x 560 px 

2.2.- Per a la pàgina web: en format JPG o PNG, a 72 dpi, i fer com a màxim 1000 píxels, tant d'amplada com d'alçada.

Les 5 fotografies hauran de ser escollides entre les que apareixen en el panell. Si en el panell apareixen menys de 5 fotografies, es podran presentar les del panell i les complementàries.

3.- 4 plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la comprensió del treball, en l'ordre de preferència d'aparició, en dos formats de definició:

1.- Per la publicació i difusió en premsa: en format EPS o TIFF, a 300 dpi, i de mida A4.

2.- Per a la pàgina web:  en format JPG o PNG, a 72 dpi, i fer com a màxim 1000 píxels, tant d'amplada com d'alçada

4.- Text descriptiu (màxim 1000 caràcters) en format word. No s’acceptarà una extensió més llarga i el text es tallarà automàticament als 1000 caràcters, inclosos espais. 

5.- Un plànol o croquis de l’emplaçament i l’itinerari per anar a visitar l’obra.

c) Panell A1:

Un pannell de cartró ploma d’1 cm de gruix, mida DIN A1 horitzontal, seguint les pautes establertes en el document adjunt a les bases per a la seva composició.

La composició del panell en format A1, la seva mecànica i la seva descripció precisa, juntament amb la fitxa de participació, es poden descarregar a l’adreça següent: www.coac.net/Girona/2015/premis.zip   

Els participants es faran càrrec dels drets d’autor que pugui generar tot el material presentat i seran responsables d’haver obtingut l’autorització necessària per a presentar-se als premis per part dels propietaris, promotors, usuaris o d’aquells qui tinguin drets legítims sobre l’obra presentada. Així mateix, assumiran el cost de qualsevol reclamació o despesa en concepte de drets de propietat intel·lectual i de protecció del dret d’intimitat derivades de la reproducció i l'explotació per part del COAC del material presentat.

Tots els participants autoritzen la Demarcació de Girona del COAC a organitzar una exposició que podrà itinerar, i a editar un catàleg digital amb les propostes presentades a concurs, així com a utilitzar-les per a la difusió dels Premis d’Arquitectura en aquesta i futures edicions, dins i fora de l'àmbit col·legial, tant en suport paper com en suport digital. Així mateix, la Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret a cedir el material presentat a aquells mitjans de comunicació que ho sol·licitin, sempre i quan es tracti de la difusió dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona.

El Col·legi d’ Arquitectes de Girona, amb la voluntat de fer una major difusió de les obres, es reserva el dret d’ organitzar actes o activitats, informant prèviament els propietaris i autors, així com podrà sol·licitant la seva col·laboració.

 

6.- CALENDARI

El termini per a la proposta d’obres i la presentació del material corresponent a la 18a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona finalitzarà a les 14.00 h, del divendres 6 de febrer de 2015.

Tota la documentació requerida haurà de ser tramesa a la Demarcació de Girona del COAC, 2a planta (registre de secretaria), edifici Pia Almoina, Plaça Catedral  núm. 8, 17004 Girona. Més informació al telèfon 972 412 892 o premsa.gir@coac.cat 

Tots els treballs presentats s’acompanyaran de la fitxa d’inscripció corresponent emplenada, que s’adjuntarà a la resta de la documentació de l’obra. La Demarcació de Girona del COAC declina tota responsabilitat respecte a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d’inscripció. En qualsevol informació que l’organització doni sobre els treballs només figuraran les dades que s'hagin comunicat en aquesta fitxa d’inscripció. 

El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic que tindrà lloc abans del dia 12 de juny de 2015, a la seu social de la Demarcació de Girona del COAC. En el decurs de l’acte, s’inaugurarà l’exposició que mostrarà totes les obres seleccionades de la 18a edició.

 

La fitxa de participació per obra la trobareu a:

www.coac.net/Girona/2015/premis.zip

Arquitectura
Habitatges unifamiliars
Equipaments
Interiorisme
Espais exteriors
Espais efímers