anterior
següent

Rehabilitació d' un habitatge unifamiliar i local comercial entre mitgeres

Ubicació

Carrer Ample, 6. Blanes

Tipologia

Arquitectura

Any

2015

Autors

Marta Galí, arquitecta
Alba Folqué, arquitecta
Roser Barba, arquitecta
Xavier Botet, arquitecte

Promotor

M. Àngela Brillas Gironés

Construcció

Cassarsa Mussi SL

Col·laboradors

Anna Ortega López (arquitecta tècnica)

Fotògraf

Alba Galí Hugas

Es tracta de la rehabilitació d’un habitatge i local comercial entre mitgeres situat en una parcel·la passant de 60 m2. La façana principal s’obre a un dels carrers comercials més importants de la vila, mentre que la façana posterior mira a un carrer estret i tranquil. L’edificació existent constava de dos cossos construïts amb murs de càrrega i separats per una paret central també estructural. El projecte té dues premisses principals: fer desaparèixer aquesta paret per tal d’aconseguir un habitatge de la màxima longitud possible, de carrer a carrer, i alhora respectar el cos principal i enderrocar els forjats de l’altre, a causa del seu mal estat de conservació, tot mantenint les façanes. Així, s’aconsegueix un habitatge de 125 m2 que es desenvolupa en planta baixa i tres plantes pis i que manté dues parts contrastades: alçades nobles amb bigues de fusta al cos del carrer principal i alçades més ajustades construïdes amb forjats de fusta nous a l’altre cos.