19 Premis d'Arquitectura de les comarques de Girona 2016

 

 

ORGANITZA

 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona

 

 

PATROCINA

 

DiputacióGirona technal griesser global finanz cervera Diari de Girona iguzzini Arcadi Pla El Punt Avui HNA ascensors serra

 

 

COL·LABORA

 

bulthaup petit llopart petit hotel ciutat de girona_petit la selva_petit

1.- ÀMBIT

La Demarcació de Girona del COAC convoca la 19a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona. L’àmbit d’aquests premis són les comarques de Girona, podent optar-hi les obres acabades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015. 

 

2.- PARTICIPACIÓ

Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que consideri oportunes sempre i quan en sigui l’autor, el propietari o el promotor.

 

3.- CATEGORIES

L’objectiu és premiar les obres més significatives realitzades a qualsevol localització de les comarques de la província de Girona. Caldrà inscriure les obres en una de les tres modalitats següents:

A) Arquitectura

B) Espais Exteriors

C) Espais efímers

 

4.- JURAT

El jurat, que actuarà d’acord amb aquestes bases, estarà format per:

 

President: Andrew Groarke, president

Vocals: Ramon Sanabria i Boix

Claudi Aguiló i Aran

Lídia Parada i Soler

Secretari sense vot: Un membre de l’actual Junta Directiva de la Demarcació de Girona del COAC 

 

L’acceptació de formar part del jurat comporta, per part dels membres d’aquest, la renúncia a presentar obra pròpia o obres amb les quals hagin mantingut una relació directa.

El Jurat prendrà en consideració totes les obres proposades, sempre que no hi hagi contradicció amb les bases. El jurat té dret de canviar la categoria les obres presentades en les diferents modalitats. El jurat podrà declarar desert algun dels premis.

El jurat es reunirà presencialment durant la primera quinzena de març. Els criteris de valoració seran decisió del mateix jurat i es visitaran les obres que es considerin oportunes. Així mateix, no serà possible l’assistència dels participants a les visites que el Jurat pugui efectuar a les obres presentades.

La decisió del jurat serà inapel·lable.

La Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret de modificar la configuració del jurat en cas de ser baixa algun dels seus components. 

 

5.- RECONEIXEMENTS:

PREMIS DEL JURAT:

El jurat atorgarà un premi per cada categoria: 

Arquitectura

Espais Exteriors

Espais Efímers

PREMI DE L’OPINIÓ

Les obres seleccionades per part del jurat opten al ‘Premi de l’Opinió de la Cultura i de la Indústria, on professionals de la gestió cultural i de la comunicació, per una banda i, de la recerca tecnològica i la producció industrial per l’altra, escullen una de les obres per a poder donar el guardó. 

Els autors de les obres guardonades rebran un diploma acreditatiu durant l’acte de lliurament dels Premis.

 

5.- DOCUMENTACIÓ

a) Fitxa de participació (veure document adjunt)

 

b) DVD que contingui: 

1.- Arxiu del panell en format pdf (A3 a 300dpi).

2.- Un màxim de 5 fotografies en l’ordre de preferència en format 20 x 24 cm – TIFF 300 dpi a CMYK / 800 x 560 px 

Si en el panell apareixen més de 5 fotografies, s’hauran d’escollir les cinc preferents. 

3.- 4 plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la comprensió del treball en format EPS o TIFF, a 300 dpi, i de mida A4.

Si en el panell apareixen més de 4 plànols, s’hauran d’escollir els quatre preferents.

4.- Text descriptiu de màxim 1000 caràcters en format word. En el cas de superar aquesta extensió, es tallarà automàticament als 1000 caràcters, inclosos espais. 

5.- Un plànol o croquis de l’emplaçament i l’itinerari per anar a visitar l’obra.

 

c) Panell A1:

El panell a presentar pels participants haurà de preservar l’anonimat en tot moment. Aquest ha de ser de cartró ploma d’1 cm de gruix, mida DIN A1 horitzontal, seguint les pautes establertes en el document adjunt a les bases per a la seva composició.

La composició del panell en format A1, la seva mecànica i la seva descripció precisa, juntament amb la fitxa de participació, es poden descarregar a l’adreça següent: www.coac.net/Girona/2016/premis.zip

En el cas de ser seleccionat, la Demarcació de Girona del COAC pot demanar més material si ho considerés necessari.

Els participants es faran càrrec dels drets d’autor que pugui generar tot el material presentat i seran responsables d’haver obtingut l’autorització necessària per a presentar-se als premis per part dels propietaris, promotors, usuaris o d’aquells qui tinguin drets legítims sobre l’obra presentada. Així mateix, assumiran el cost de qualsevol reclamació o despesa en concepte de drets de propietat intel·lectual i de protecció del dret d’intimitat derivades de la reproducció i l'explotació per part del COAC del material presentat.

Tots els participants autoritzen la Demarcació de Girona del COAC a organitzar una exposició que podrà itinerar, i a editar un catàleg digital amb les propostes presentades a concurs, així com a utilitzar-les per a la difusió dels Premis d’Arquitectura en aquesta i futures edicions, dins i fora de l'àmbit col·legial, tant en suport paper com en suport digital. Així mateix, la Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret a cedir el material presentat a aquells mitjans de comunicació que ho sol·licitin, sempre i quan es tracti de la difusió dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona.

El Col·legi d’ Arquitectes de Girona, amb la voluntat de fer una major difusió de les obres, es reserva el dret d’ organitzar actes o activitats, informant prèviament els propietaris i autors, així com podrà sol·licitant la seva col·laboració.

 

6.- CALENDARI

El termini per a la proposta d’obres i la presentació del material corresponent a la 19a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona finalitzarà a les 14.00 h, del dimarts 1 de març de 2016.

Tota la documentació requerida haurà de ser tramesa a la Demarcació de Girona del COAC, 2a planta (registre de secretaria), edifici Pia Almoina, Plaça Catedral  núm. 8, 17004 Girona. Més informació al telèfon 972 412 892 o cultura.gir@coac.cat 

Tots els treballs presentats s’acompanyaran de la fitxa d’inscripció corresponent emplenada, que s’adjuntarà a la resta de la documentació de l’obra. La Demarcació de Girona del COAC declina tota responsabilitat respecte a l’autenticitat de les dades expressades pels participants en les fitxes d’inscripció. En qualsevol informació que l’organització doni sobre els treballs només figuraran les dades que s'hagin comunicat en aquesta fitxa d’inscripció. 

El veredicte es donarà a conèixer en un acte públic que tindrà lloc el divendres 3 de juny de 2016, a la seu social de la Demarcació de Girona del COAC. En el decurs de l’acte, s’inaugurarà l’exposició que mostrarà totes les obres seleccionades de la 19a edició.

Arquitectura
Habitatges unifamiliars
Equipaments
Espais exteriors
Espais efímers