20 Premis d'Arquitectura de les comarques de Girona 2017

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) té com a una de les funcions destacables mostrar la tasca professional dels arquitectes per a la difusió en el conjunt de la societat dels valors de l’arquitectura, acció que desplega en múltiples formats per tot el territori.
 
En aquest sentit, ja des del 1997, la Demarcació de Girona del COAC convoca anualment els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, donant valor a l’arquitectura realitzada en l’àmbit territorial de la Demarcació de Girona, per tal de mostrar la qualitat i el rigor dels professionals. Es poden presentar als premis obres que abordin diferents escales de treball, entorns i formes d’intervenció que s’adscriuran en una de les cinc categories següents: Arquitectures, Interiors, Paisatges, Efímers i Més 10.
 
En aquesta 20a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2017, la Demarcació de Girona del COAC organitzarà dues exposicions: una primera exposició a la sala “La Cova” que mostrarà la totalitat de les obres presentades durant els mesos de març i abril, i una segona exposició itinerant de les obres seleccionades que s’inaugurarà al juny, durant l’acte de lliurament dels Premis, a la sala d’exposicions de la Pia Almoina de la Demarcació de Girona, on es donaran a conèixer les obres guardonades. Aquesta segona exposició, a partir del mes de setembre, viatjarà a diversos espais començant per l’Espai Santa Caterina de l’edifici de la Generalitat de Catalunya a Girona. Posteriorment, anirà a la Delegació Garrotxa-Ripollès a Olot, a la Delegació de l’Alt Empordà a Figueres i a la Biblioteca Carles Rahola a Girona. L’exposició també podrà viatjar a altres localitats per tal de difondre les obres i els premis més enllà de les comarques gironines.
 
Les obres seleccionades i premiades passaran a formar part del fons documental digital que any rere any configuren una major base de dades, actualment de quatre-cents cinquanta-sis registres, a la web d’Arquitectura Contemporània de les Comarques de Girona (www.arquitectes.cat/premisarqgi) permetent la consulta per llocs, tipologies i autors amb accés obert als professionals, investigadors i ciutadans.

 

 

ORGANITZA

 

Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Demarcació de Girona

 

 

PATROCINA

 

ajuntamentdeGirona ajuntamentFigueres AjuntamentOlot Generalitat DiputacióGirona citylift jung garatgeplana PiscinesSantFeliu technal griesser ascensors serra Arcadi Pla Diari de Girona bulthaup petit HNA El Punt Avui tvGirona VIDRESIF S.A. mallol iguzzini plantalech_web itisa_web_petit

 

 

COL·LABORA

 

palahí cobertes oliveras material hotel ciutat de girona_petit figueras_web Sika noguera la selva_petit llopart petit2 mikso dispuig cañigueral

1.- ÀMBIT
La Demarcació de Girona del COAC convoca la 20a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona. L’àmbit d’aquests premis són les Comarques de Girona. Dins les categories Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers, poden optar-hi les obres acabades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016. Dins la categoria Més 10, poden optar-hi les obres acabades abans del 31 de desembre del 2006.
 
 
2.- PARTICIPACIÓ
Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que consideri oportunes sempre i quan en sigui l’autor, el propietari o el promotor.
 
 
3.- CATEGORIES
L’objectiu és premiar les obres més significatives realitzades a qualsevol localització de les comarques gironines. Caldrà inscriure les obres en una de les cinc modalitats següents:
 
A) Arquitectures: tot tipus d’intervencions arquitectòniques tant d’edificis de nova planta, com de reformes i rehabilitacions d’edificis existents.
 
B) Interiors: obres de reforma i obra nova on l’accent del projecte recaigui en el tractament de l’espai interior, independentment de la seva escala i tipologia.
 
C) Paisatges: actuacions on l’exterior en sigui el protagonista, des dels jardins als parcs, així com intervencions urbanes a diferents escales, carrers, places i edificacions vinculades al tractament de l’espai exterior.
 
D) Efímers: obres de durada limitada com exposicions, muntatges, escenografies.
 
E) Més 10: obres que tinguin com a mínim deu anys d’antiguitat, finalitzades abans del 31 de desembre del 2006. Poden optar-hi tant les obres presentades com les no presentades en edicions anteriors dels premis.
 
 
4.- JURAT
El Jurat, que actuarà d’acord amb aquestes bases, estarà format per:
 
Jurat: Jaume Avellaneda i Díaz-Grande, Magda Mària i Serrano, Manolo Ruisánchez i Capelástegui, Núria Salvadó i Aragonés.
 
Secretari sense vot: Un membre de l’actual Junta Directiva de la Demarcació de Girona del COAC.
 
L’acceptació de formar part del Jurat comporta, per part dels membres d’aquest, la renúncia a presentar obra pròpia o obres amb les quals hagin mantingut una relació directa.
 
El Jurat prendrà en consideració totes les obres proposades, sempre que no hi hagi contradicció amb les bases. El Jurat farà una primera selecció de les obres de cada categoria, reservant-se el dret de canviar de categoria les obres presentades en les diferents modalitats.
 
El Jurat es reunirà presencialment durant la primera quinzena de març. Els criteris de valoració seran decisió del mateix jurat i es visitaran les obres que es considerin oportunes. Els autors i/o col·laboradors de les obres no podran assistir a les visites que el Jurat pugui efectuar a les obres presentades.
 
La decisió del Jurat serà inapel·lable.
 
La Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret de modificar la configuració del Jurat en cas de ser baixa algun dels seus components.
 
 
5.- RECONEIXEMENTS
 
PREMIS DEL JURAT:
El Jurat atorgarà un Premi 20a edició per cada categoria: Arquitectures, Interiors, Paisatges, Efímers i Més 10.
 
PREMI DE L’OPINIÓ:
S’atorgarà un Premi de l’opinió a l’obra més votada pels visitants de l’exposició de les obres presentades, que tindrà lloc a la sala “La Cova” de la Demarcació de Girona del COAC, a l’edifici de la Pia Almoina a Girona. 
 
Els autors de les obres guardonades rebran un diploma acreditatiu durant l’acte de lliurament dels Premis.
 
 
6.- DOCUMENTACIÓ
 
a) Fitxa de participació (veure document adjunt)
Tots els treballs presentats s’acompanyaran de la fitxa d’inscripció corresponent que s’adjuntarà a la resta de la documentació de l’obra. La Demarcació de Girona del COAC declina tota responsabilitat respecte l’autenticitat de les dades expressades pels participants a les fitxes d’inscripció.
 
b) CD / DVD que contingui:
1.- Arxiu del panell en format PDF DIN-A3 a 300 dpi de resolució.
2.- Un màxim de 5 fotografies, en ordre de preferència, en format 20 x 24 cm digitalitzades en format TIFF, JPG o EPS amb una resolució de 300 dpi a CMYK.
3.- 4 plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la comprensió del treball en format JPG, EPS o TIFF, amb una resolució de 300 dpi i mida DIN-A4.
4.- Text descriptiu de màxim 1000 caràcters espais inclosos, en format word. En el cas de superar aquesta extensió, es tallarà automàticament als 1000 caràcters.
5.- Un plànol o croquis de l’emplaçament i l’itinerari per anar a visitar l’obra.
 
c) Panell A1:
El panell a presentar pels participants haurà de preservar l’anonimat en tot moment. Aquest ha de ser de cartró ploma d’1 cm de gruix, mida DIN-A1 horitzontal, seguint les pautes establertes en aquestes bases per a la seva composició.
 
La composició del panell en format DIN-A1, la seva mecànica i la seva descripció precisa, juntament amb la fitxa de participació, es poden descarregar a l’adreça següent: www.coac.net/Girona/2017/premis.zip
 
En el cas de ser seleccionat, la Demarcació de Girona del COAC pot demanar més material si ho considerés necessari.
 
Els participants es faran càrrec dels drets d’autor que pugui generar tot el material presentat i seran responsables d’haver obtingut l’autorització necessària per a presentar-se als premis per part dels propietaris, promotors, usuaris o d’aquells que tinguin drets legítims sobre l’obra i el material presentats. Així mateix, assumiran el cost de qualsevol reclamació o despesa en concepte de drets de propietat intel·lectual, de protecció del dret d’intimitat o en matèria de protecció de dades de caràcter personal derivades de la reproducció i l'explotació per part del COAC del material presentat.
 
Tots els participants autoritzen la Demarcació de Girona del COAC a organitzar les exposicions que podran viatjar, i a editar un catàleg digital amb les propostes presentades a concurs, així com a utilitzar-les per a la difusió dels Premis d’Arquitectura en aquesta i futures edicions, dins i fora de l'àmbit col·legial, tant en suport paper com en suport digital.
 
La Demarcació del COAC es reserva el dret d’utilitzar les imatges presentades per activitats de difusió d’àmbit cultural o de l’activitat col·legial en general. Així mateix, la Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret a cedir el material presentat a aquells mitjans de comunicació que ho sol·licitin, sempre i quan es tracti de la difusió dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona.
 
La Demarcació de Girona del COAC amb la voluntat de fer una major difusió de les obres, es reserva el dret d’organitzar activitats, actes, una visita a les obres seleccionades i una visita a les obres premiades informant prèviament i demanant col·laboració als propietaris i autors.
 
 
7.- CALENDARI
El termini per a la proposta d’obres i la presentació de tot el material corresponent a la 20a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona finalitzarà a les 14.00 hores, del divendres 3 de març de 2017. No s’acceptarà documentació fora d’aquest termini. 
 
Tota la documentació requerida haurà de ser tramesa a la Demarcació de Girona del COAC, 2a planta (registre de secretaria), edifici Pia Almoina, plaça Catedral núm. 8, 17004 Girona (fins el 3 de març), o a les delegacions de la Garrotxa-Ripollès a Olot (fins al 3 de març) i Alt Empordà a Figueres (fins a l’1 de març). Més informació al telèfon 972 412 892 o al correu electrònic cultura.gir@coac.cat No serà vàlid, únicament, el certificat d’enviament.
 
A partir de la segona setmana de març s’exposaran a la sala “La Cova” de la Demarcació de Girona del COAC, edifici de la Pia Almoina, la totalitat de les obres presentades fins que es facin públiques les obres seleccionades.
 
El dijous 4 de maig es donaran a conèixer les obres seleccionades.
 
El divendres 9 de juny es donaran a conèixer les obres premiades en un acte públic a la seu social de la Demarcació de Girona del COAC, i s’inaugurarà l’exposició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2017 a la sala d’exposicions de l’edifici de la Pia Almoina de la Demarcació de Girona del COAC.
Arquitectura
Habitatges unifamiliars
Interiorisme
Espais exteriors
Espais efímers
Varis