22 Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona 2019

El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) té com a una de les funcions destacables mostrar la tasca professional dels arquitectes per a la difusió en el conjunt de la societat dels valors de l’arquitectura, acció que desplega en múltiples formats per tot el territori.
 
Des del 1997, la Demarcació de Girona del COAC convoca anualment els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, donant valor a l’arquitectura realitzada en l’àmbit territorial de la Demarcació de Girona, per tal de mostrar la qualitat i el rigor dels professionals.
 
Els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, han esdevingut un referent entre els professionals de l’arquitectura i la construcció així com per la ciutadania i els successius Jurats formats per arquitectes de reconegut prestigi, molts d’ells Premis Nacionals d’Arquitectura, i la participació dels RCR arquitectes, guardonats amb el Premi Pritzker 2017, han contribuït a donar a conèixer els Premis més enllà del seu territori. 
 
Enguany l’acte de lliurament de la 22a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2019, el divendres 7 de juny. 
 
Exposicions de les obres presentades i premiades
 
En aquesta 22a edició, les obres presentades als Premis es mostraran en una primera exposició, que es podrà visitar entre el 18 de març al 20 de maig, a la sala d’exposicions La Cova.
 
Les obres presentades també es podran veure a través d’aquest mateix portal web, on s’activarà una plataforma de votació per tal que els visitants puguin escollir una de les obres presentades atorgant el Premi de l’Opinió.
 
Una segona exposició, de les obres seleccionades i premiades, es podrà visitar a partir del 7 de juny, a la sala d’exposicions de la Pia Almoina de la Demarcació de Girona.
 
L’exposició de les obres seleccionades i premiades la dissenyarà l’equip que guanyi el concurs de comissariat convocat per la Demarcació de Girona. Aquesta segona mostra viatjarà per diversos espais del territori començant per la Delegació Garrotxa-Ripollès, a Olot, i per la Delegació de l’Alt Empordà, a Figueres.
 
Les obres seleccionades i premiades passaran a formar part del fons documental digital del Premis, a la web d’Arquitectura Contemporània de les Comarques de Girona que actualment consta de 580 registres. D’accés obert, permet la consulta per llocs, tipologies i autors als professionals, investigadors i ciutadans.
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
PRESENTACIÓ BASES 2019 COMISSARIAT
SELECCIONATS CATÀLEGS
 
BASES 2019
 
El Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) té com a una de les funcions destacables mostrar la tasca professional dels arquitectes per a la difusió en el conjunt de la societat dels valors de l’arquitectura, acció que desplega en múltiples formats per tot el territori. 
 
En aquest sentit, ja des del 1997, la Demarcació de Girona del COAC convoca anualment els Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona, donant valor a l’arquitectura realitzada en l’àmbit territorial de la Demarcació de Girona, per tal de mostrar la qualitat i el rigor dels professionals. Es poden presentar als premis obres que abordin diferents escales de treball, entorns i formes d’intervenció que s’adscriuran en una de les quatre categories següents: Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers. 
 
En aquesta 22a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2019, la Demarcació de Girona del COAC organitzarà dues exposicions: una primera exposició a la sala “La Cova”, durant els mesos de març i abril, que mostrarà la totalitat de les obres presentades, i una segona exposició itinerant de les obres seleccionades que s’inaugurarà al juny, durant l’acte de lliurament dels Premis, a la sala d’exposicions de la Pia Almoina de la Demarcació de Girona, on es donaran a conèixer les obres guardonades. Aquesta segona exposició, a partir del mes de setembre, viatjarà a diversos espais començant per la Delegació Garrotxa-Ripollès a Olot i la Delegació de l’Alt Empordà a Figueres. L’exposició també podrà viatjar a altres localitats per tal de difondre les obres i els premis més enllà de les comarques gironines. 
 
Les obres seleccionades i premiades passaran a formar part del fons documental digital que any rere any configuren una major base de dades, actualment de 580 registres, a la web d’Arquitectura Contemporània de les Comarques de Girona (www.arquitectes.cat/premisarqgi) permetent la consulta per llocs, tipologies i autors amb accés obert als professionals, investigadors i ciutadans. 
 
 1.- ÀMBIT
La Demarcació de Girona del COAC convoca la 22a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona. L’àmbit d’aquests premis són les Comarques de Girona. Dins les categories Arquitectures, Interiors, Paisatges i Efímers, poden optar-hi les obres acabades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018.
 
 2.- PARTICIPACIÓ
Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que consideri oportunes sempre que en sigui l’autor, el propietari o el promotor.
 
 3.- CATEGORIES
L’objectiu és premiar les obres més significatives realitzades a qualsevol localització de les comarques gironines. Caldrà inscriure les obres en una de les quatre modalitats següents:
 
A) Arquitectures: tota mena d’intervencions arquitectòniques tant d’edificis de nova planta, com de reformes i rehabilitacions d’edificis existents.
B) Interiors: obres de reforma i obra nova on l’accent del projecte recaigui en el tractament de l’espai interior, independentment de la seva escala i tipologia.
C) Paisatges: actuacions on l’exterior en sigui el protagonista, des dels jardins als parcs, així com intervencions urbanes a diferents escales, carrers, places i edificacions vinculades al tractament de l’espai exterior.
D) Efímers: obres de durada limitada com exposicions, muntatges, escenografies.
 
4.- JURAT
El Jurat, que actuarà d’acord amb aquestes bases, estarà format per:
Jurat: Joan Roig Duran actuant com a president, Ana Bassat Orellana i Àlex Giménez Imirizaldu com a vocals.
Secretari sense vot: Un membre de l’actual Junta Directiva de la Demarcació de Girona del COAC. 
 
L’acceptació de formar part del Jurat comporta, per part dels membres d’aquest, la renúncia a presentar obra pròpia o obres amb les quals hagin mantingut una relació directa. 
 
El Jurat prendrà en consideració totes les obres proposades, sempre que no hi hagi contradicció amb les bases. El Jurat farà una primera selecció de les obres de cada categoria, reservant-se el dret de canviar de categoria les obres presentades en les diferents modalitats.
 
 El Jurat es reunirà presencialment durant els dies 14, 15 i 16 de març. Els criteris de valoració seran decisió del mateix jurat i es visitaran les obres que es considerin oportunes. L’organització es posarà en contacte amb els promotors per coordinar les visites del Jurat. Els autors i/o col·laboradors de les obres no hi podran assistir.
 
 La decisió del Jurat serà inapel·lable.
 
 La Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret de modificar la configuració del Jurat en cas de ser baixa algun dels seus components.
 
 5.- RECONEIXEMENTS
 
PREMIS DEL JURAT: El Jurat atorgarà un Premi 22a edició per cada categoria: Arquitectures, Interiors, Paisatges, Efímers.
 
PREMI DE L’OPINIÓ: S’atorgarà un Premi de l’opinió a l’obra més votada entre totes les obres presentades, que tindrà lloc a la sala “La Cova” de la Demarcació de Girona del COAC, a l’edifici de la Pia Almoina a Girona. 
 
Els autors de les obres guardonades rebran un diploma acreditatiu durant l’acte de lliurament dels Premis.
 
6.- DOCUMENTACIÓ 
 
a) Fitxa de participació (vegeu el document adjunt)
 
Tots els treballs presentats s’acompanyaran de la fitxa d’inscripció corresponent que s’adjuntarà a la resta de la documentació de l’obra. La Demarcació de Girona del COAC declina tota responsabilitat respecte a  l’autenticitat de les dades expressades pels participants a les fitxes d’inscripció.
 
 b) CD / DVD que contingui:
 
1.- Arxiu del panell en format PDF DIN-A3 a 300 dpi de resolució. (pes màxim de l’arxiu – 5MB)
 
2.- Un màxim de 5 fotografies, en ordre de preferència, en format 20 x 24 cm digitalitzades en format TIFF, JPG o EPS amb una resolució de 300 dpi a CMYK.
 
3.- 4 plànols que l’autor consideri imprescindibles per a la comprensió del treball en format JPG, EPS o TIFF, amb una resolució de 300 dpi i mida DIN-A4.
 
4.- Text descriptiu de màxim 1000 caràcters espais inclosos, en format word. En el cas de superar aquesta extensió, es tallarà automàticament als 1000 caràcters.
 
5.- Un plànol o croquis de l’emplaçament i l’itinerari per anar a visitar l’obra.
 
c) Panell A1: El panell a presentar pels participants haurà de preservar l’anonimat en tot moment. Aquest ha de ser de cartró ploma d’1 cm de gruix, mida DIN-A1 horitzontal, seguint les pautes establertes en aquestes bases per a la seva composició.
 
La composició del panell en format DIN-A1, la seva mecànica i la seva descripció precisa, juntament amb la fitxa de participació, es poden descarregar a l’adreça següent: www.arquitectes.cat/girona/premis2019/bases 
 
En el cas de ser seleccionat, la Demarcació de Girona del COAC pot demanar més material si ho considerés necessari.
 
Els participants es faran càrrec dels drets d’autor que pugui generar tot el material presentat i seran responsables d’haver obtingut l’autorització necessària per a presentar-se als premis per part dels propietaris, promotors, usuaris o d’aquells que tinguin drets legítims sobre l’obra i el material presentats. Així mateix, assumiran el cost de qualsevol reclamació o despesa en concepte de drets de propietat intel·lectual, de protecció del dret d’intimitat o en matèria de protecció de dades de caràcter personal derivades de la reproducció i l'explotació per part del COAC del material presentat.
 
Tots els participants autoritzen la Demarcació de Girona del COAC a organitzar les exposicions que podran viatjar, i a editar un catàleg amb les propostes presentades a concurs, així com a utilitzar-les per a la difusió dels Premis d’Arquitectura en aquesta i futures edicions, dins i fora de l'àmbit col·legial, tant en suport paper com en suport digital.
 
La Demarcació del COAC es reserva el dret d’utilitzar les imatges presentades per activitats de difusió d’àmbit cultural o de l’activitat col·legial en general. Així mateix, la Demarcació de Girona del COAC es reserva el dret a cedir el material presentat a aquells mitjans de comunicació que ho sol·licitin, sempre que es tracti de la difusió dels Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona.
 
La Demarcació de Girona del COAC amb la voluntat de fer una major difusió de les obres, es reserva el dret d’organitzar activitats, actes, una visita a les obres seleccionades i una visita a les obres premiades informant prèviament i demanant col·laboració als propietaris i autors.
 
7.- CALENDARI
El termini pel lliurament del material corresponent a la 22a edició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona finalitzarà a les 14.00 hores, del divendres 1 de març de 2019. No s’acceptarà documentació fora d’aquest termini.
 
Tota la documentació requerida haurà de ser tramesa a la Demarcació de Girona del COAC, 2a planta (registre de secretaria), edifici Pia Almoina, plaça Catedral núm. 8, 17004 Girona (fins a l’1 de març), o a les delegacions de la Garrotxa-Ripollès a Olot (fins al 28 de febrer) i Alt Empordà a Figueres (fins al 27 de febrer). Més informació al telèfon 972 41 27 27 o al correu electrònic cultura.gir@coac.cat. No serà vàlid el certificat d’enviament.
 
A finals de març s’exposaran a la sala “La Cova” de la Demarcació de Girona del COAC, edifici de la Pia Almoina, la totalitat de les obres presentades.
 
El divendres 26 d’abril es donaran a conèixer les obres seleccionades.
 
El divendres dia 7 de juny es donaran a conèixer les obres premiades en un acte públic a la seu social de la Demarcació de Girona del COAC, i s’inaugurarà l’exposició dels Premis d’Arquitectura de les Comarques de Girona 2019 a la sala d’exposicions de l’edifici de la Pia Almoina de la Demarcació de Girona del COAC.