+10 / Pavimentació dels carrers Calderers, Ballesteries, Cort Reial i Ciutadans

Ubicació

Barri Vell Girona. Girona

Tipologia

Varis

Autors

Montse Nogués Teixidor
Ramon Bosch

Promotor

Ajuntament de Girona

Construcció

Obicall, SA i Ametller, SA

Fotògraf

Eugeni Pons i Autors

El conjunt dels carrers que es reurbanitzen formen l’eix que recorre longitudinalment la part baixa del Barri Vell de Girona al marge dret del riu Onyar.
Els criteris bàsics de la intervenció eren donar prioritat al vianant respecte dels vehicles i adequar el nou paviment a les característiques de l’entorn mitjançant el seu tractament amb un únic material, la pedra, tot i que amb variacions de color, vibració, textura i dimensions.
Amb una secció que segueix la tipologia tradicional de voreres laterals, es trasllada el desguàs al centre del carrer i se suprimeix la vorada com a element lineal entre la calçada i les voreres per tal d’aconseguir una major amplitud visual dels carrers.
A la Cort Reial, al carrer Ballesteries, a la pujada Sant Feliu i al carrer Calderers es proposa un tractament de voreres amb lloses de pedra i franja central de llambordins, però sense resseguir les alineacions trencades de les edificacions, sinó amb traçats continus, sinuosos i lineals. Al carrer de Ciutadans, per emfatitzar el caràcter més noble de les seves edificacions, se substitueix el paviment central de llambordins per lloses de pedra.
El punt més característic del recorregut, els Quatre Cantons, se singularitza amb pas adaptat amb un mosaic de pedra, ferro i coure, que fa referència als quatre rius i a l'orientació cardinal d'aquest punt.