+10 / Urbanització del passeig marítim de la Fosca

Ubicació

La Fosca, Palamos. Palamós

Tipologia

Varis

Autors

Josep Fuses Comalada
Joan Maria Viader Martí

Promotor

Ajuntament de Palamós

Construcció

Direccion General de Costas i Aldesa SA

Col·laboradors

Blázquez-Guanter/Arquitectes, SLP (estructura),PGI (instal·lacions), Ricard Turon, arquitecte i Pilar Arbonés, administració.

Fotògraf

Duccio Malagamba i Fuses-Viader/Arquitectes

Es proposa un passeig natural i integrat en el paisatge del lloc i es defuig d'alternatives amb un caràcter més urbà. La combinació de parts amb paviment dur i tou i la disposició irregular de la vegetació ajuda a integrar-lo en el seu entorn immediat.
 
El passeig s'ordena en quatre sectors diferenciats: un primer tram, lligat a la carretera i a les cases en filera, on es manté el mur de pedra existent, que es remata amb una barana del mateix material; un segon, per a vianants, forma un camí de ronda que connecta la platja de la Fosca amb la de Sant Esteve i combina un paviment de pedra natural al costat de les finques i a l’entrega a la platja amb una solució més tova de sauló a la resta; un tercer, al sector nord, forma una plataforma, i, finalment, una actuació sobre el camí al castell de Sant Esteve amb trams d’escales, on s'emfatitza com a final i com a element característic i simbòlic del lloc el Pi Tort de Sant Esteve, que formava part del catàleg municipal de béns a preservar.