66 habitatges, 7 locals comercials i 83 places d'aparcament

Ubicació

c. Francesc Moragues 121,123,125 / c. Mitjorn 29,31 sector B. Santa Coloma de Farners

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

2011

Autors

Ramon Valls , arquitecte

Promotor

Institut Català del Sòl

Construcció

TEYCO S.L.

Col·laboradors

Roger Molas i Òscar Fernández (arquitectes) / Lluís Duart (instal•lacions) / Manel Fernández (estructura) / Miquel Milian i Ana Bono (amidaments i pressupost) / Ana Bono (projecte de Seguretat i Salut) / Esteve Sitjà (direcció de l'execució)

Fotògraf

Òscar Fernández

Es tracta d’un programa d’habitatges ordenats en tres edificis aïllats i independents. Els edificis, paral·lels al carrer Moragas i al carrer de vianants, formen un conjunt en règim de venda i comparteixen un aparcament soterrat i un espai enjardinat en el qual es manté un antic auró. L’edifici paral·lel al carrer Ponent, que dóna front a l’espai verd públic i a un espai privat obert que articula els edificis, acull habitatges de lloguer per a joves.

Els dos tipus d’habitatges s’organitzen en dues disposicions distintes, nuclis de tres habitatges per replà i corredor central.

Els edificis, de forma regular, i les façanes, equilibrades entre forat i ple, incorporen un element sobresortint del pla de façana que engloba les diferents obertures de l’habitatge i uns cossos elevats coincidents amb els nuclis de comunicació vertical.

Les façanes estan acabades amb maó vist vitrificat a les plantes baixes i als cossos elevats i amb aïllament exterior acabat de morter acrílic a les plantes superiors.