Casa Collage al Call de Girona

Ubicació

Carrer de la Força 19. Girona

Tipologia

Habitatges plurifamiliars

Any

2010

Autors

Ramon Bosch, arquitecte
Elisabet Capdeferro, arquitecta
Josep Capdeferro, mestre d'obres

Promotor

Família Capdeferro

Construcció

Capdeferro Constructor SA

Col·laboradors

Blàzquez-Guanter, Estructures
Joan Anglada, Cap de Projecte

Fotògraf

José Hevia

Collage

Tècnica que consisteix a assemblar elements diversos en un  tot unificat.

Collage de temps

- Dels temps de la casa original, que afloren en forma d’elements arquitectònics singulars de diverses èpoques     i dimensions, configurant diferents àmbits principals de l’immoble.
- Dels temps de les diverses fases d’obra, separades entre elles fins a un total de 16 anys.
- Dels temps diversos dels seus diversos propietaris.

Collage de persones

- Del mestre d’obres, Josep Capdeferro, que ha portat amb inigualable tendresa i dedicació el fil conductor de tota l’obra.
- Dels operaris de tots els rams que hi han dipositat el seu saber. I d’en Josep Maria Pla Torras, arquitecte, que ens va traspassar generosament uns savis inicis del projecte.
- De les famílies que somiaven viure-hi.

Collage de materials

- Mosaics, reixes, pedres i fustes trobats i recuperats de la mateixa casa.
- Persianes, arrebossats i estucats de l’arquitectura tradicional del barri vell de Girona.
- El formigó com a pla neutre, llis, unificador de la diversitat del conjunt.

Estratègies collage

- El reconeixement i potenciació dels patis existents com a centres de gravetat de l’espai i paisatges petris de totes les  estances de la casa.
- L’adopció de geometries irregulars per a les noves intervencions, capaces de significar-se discretament dins l’esquelet original i de reorganitzar de manera òptima el seu nou funcionament.
- La voluntat de mostrar amb tota naturalitat la superposició de capes velles i noves d’acord amb l’estat de conservació de cada parament i a l’ús futur de cada espai.
- L’emfasització de l’alçada lliure de les plantes de l’edifici mitjançant l’ús d’un patró compositiu vertical en totes les noves intervencions.

- I, per sobre de tot, la creixent confiança en un sistema projectiu necessàriament obert (en aquest cas el collage), capaç d’integrar harmònicament en un tot les històries de cada fragment del procés.