Casa mirador

Ubicació

C.C. GI-524 pk0.85. Olot

Tipologia

Habitatges unifamiliars

Any

2000

Autors

RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes S.L.

Promotor

Jordi Marguí