Nova construcció Cicles Formatius IES La Garrotxa

Ubicació

Ctra. de Riudaura 110. Olot

Tipologia

Equipaments

Any

2010

Autors

Santiago Vives Sanfeliu, arquitecte
Tobias Gottschalk, arquitecte
Ana Vidal Pérez, arquitecta

Promotor

Gestió d'Infraestructures SA

Construcció

COEMPCO SA

Col·laboradors

Manuel Arguijo y Asociados SL, estructures
Esteve Sitjà, arquitecte tècnic
Joan Gutiérrez–Proisotec SLP, instal·lacions

Fotògraf

Beat Marugg

OBJECTE

L’objecte d’aquest projecte és l’ampliació i reforma de l’IES LA GARROTXA i la construcció d’un edifici de tallers i aules per al cicle formatiu i d’un pavelló esportiu.

LA PROPOSTA

1. Enderroc o trasllat dels tallers i edificacions prefabricats i dels hivernacles originals.

2. Construcció d’un nou edifici transversal a la disposició dels pavellons originals, que organitza un nou eix d’accessos i circulacions per a tot el conjunt. Amb aquesta construcció es resolen els problemes d’accessibilitat i connexions entre tots els pavellons.

3. Recolzats en aquest nou eix un total de 6 tallers especialitzats i un pavelló d’esports. Sobre la façana nord de l’edifici lineal es disposen tots els tallers (T1-T6). Aquests tallers, de 3,6 m i 4,5 m d’alçada, s’organitzen definint, entre ells, una trama de patis que els proporcionen il·luminació i ventilació naturals.

4. Aquest edifici lineal es compon d’una planta baixa i una primera planta. S’hi ubiquen les aules tècniques, les aules polivalents i els departaments i serveis comuns.

5. Pròxim al nou accés i directament relacionat amb el jardí, s’ha situat el nou servei de cuina, bar i menjador. Aquesta disposició, pròxima també a l’accés del gimnàs i vestidors, permet una utilització alternativa fora dels horaris escolars.

6. El programa d’ESO 4/3 línies es distribueix íntegrament en els edificis existents. Per aquest motiu es procedeix a la reforma integral dels pavellons i a completar la trama i el programa amb uns de nous.

7. Construcció d’un nou sistema de porxos per connectar tots els pavellons originals.

CONSTRUCCIÓ

COS LINEAL:

Planta baixa amb estructura de formigó i forjat de prelloses de formigó.

Planta pis amb estructura metàl·lica prefabricada, coberta de xapa metàl·lica amb aïllant tèrmic i acústic.

Els tancaments són d’U-glas amb aïllant tèrmic a la cambra interior, combinat amb fusteria d’alumini amb trencament de pont tèrmic.

Els paraments cecs són de bloc de formigó, revestits per la cara exterior amb fusta tractada a l’autoclau i tenyida, sobre aïllant tèrmic.

Les divisions interiors són de fibra-guix sobre perfileria d’acer.