Urbanització de la nova plaça del Pallol

Ubicació

Plaça del Pallol. Girona

Tipologia

Espais exteriors

Any

2018

Autors

Manel Bosch Aragó
Montse Nogués Teixidor

Promotor

Ajuntament de Girona

Construcció

Argon Informatica SA / Artifex SL / Salvador Serra SA

Col·laboradors

Blázquez-Guanter SLP, estructures / BS i Associats, aparelladors / Solventa, enginyers / Avant Enginyers Consultors (David Rotllan Corgella)

Fotògraf

Pep Sau

L’espai resultant d’una reforma urbana aporta al conjunt del barri els espais lliures del pati de l’antic Hostal del Centre i de la parcel·la obtinguda amb l’enderroc  d’una illa d’habitatges, però planteja per a la proposta de nova urbanització el repte de la intervenció en un entorn complex, amb discontinuïtats topogràfiques i de les tipologies i els teixits urbans.
El tractament unitari del conjunt i l’acord de la nova topografia a les alineacions i rasants preexistents amb gestos suaus aconsegueix un espai únic, que relaciona les diferents parts de l’àmbit amb la dimensió més gran possible.
La rehabilitació urbana vol integrar-se en el barri reutilitzant els materials procedents de l’enderroc dels paviments preexistents, com ara lloses, vorades i llambordes de pedra.
Dues alineacions d’arbrat, elements volumètrics, oxigen, ombra i color busquen la integració dels teixits residencials en el buit del nou espai públic recuperat per a activitats cíviques i vinculades amb els equipaments que l’envolten.