Adreça

 Plaça Catedral 8. Pia Almoina
 17004 Girona
 Telf. : 972- 412 892
 Fax : 972- 21 41 51
 E-mail : arxiuh.gir@coac.net

 Horari
 De dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

 

 
Càrrecs i personal tècnic
Arquitecte responsable

Bernat Catllar Gosà

Arxivera
Rosa Maria Gil Tort

Personal
Gemma Domènech
 

 
 Serveis
 Consulta en sala de documents i Bases de Dades documentals.
 Reproduccions fotogràfiques, reprografia en general i prèstec de diapositives .
 

 
Condicions d'accés
Els fons són de lliure consulta pel públic. L'única restricció a aquest dret deriva del risc de deteriorament que pot sofrir determinat material. En aquest cas l'Arxiu facilitarà l'alternativa millor per evitar la consulta directa o bé, en determinats casos, es reservarà el dret d'accés al material original.
Els instruments de descripció (Fitxes, Inventaris, Catàlegs i Llistats ) també són de lliure consulta pels usuaris. En cap cas, però, se'n facilitarà còpia. Ocasionalment es pot valorar la possibilitat de fotocopiar-ne un fragment.

Condicions de reprografia
En cap cas es facilitarà còpia de documents dipositats en altres arxius i dels que nosaltres en tenim còpia o imatge fotogràfica.
Pel que fa als materials del nostre Arxiu, propis o procedents de donacions o convenis, s'estableix el criteri de l'antiguitat de 50 anys :

Dels plànols o documents escrits de menys de 50 anys es pot facilitar fotocòpia o còpia de plànols, sempre i quan no estiguin sotmesos a cal altre limitació d'ús ( drets d'autor de tesis i tesines, originals de llibre pendent de publicació, etc) o que el seu estat ho desaconselli. S'aplicaran les tarifes vigents.

Pels que fa als documents en imatge i als més antics de 50 anys, en cap cas poden ser fotocopiats i se'n facilitarà còpia fotogràfica o bé consulta-reproducció en microfitxa, segons condicions regulades per l'apartat específic de documents en imatge.

Cessió temporal per conferències, exposicions i publicacions
Tots els documents custodiats a l'Arxiu Històric-Centre de Documentació estan exclosos de prèstec. Els materials només podran sortir de l'arxiu per a publicació, exposició i conferències. Aquesta cessió vindrà regulada pel document o conveni corresponent.