Adreça

 Sant Llorenç 20-22. 3a planta
 43003 Tarragona
 Telèfon : 977 249 367
 Fax : 977 236 503
 E-mail : arxiu.tar@coac.net

 Horari
 Hores convingudes

 

 

 
 Llista de serveis
 Consulta en sala
 Reprografia
 Reproducció de documents en imatge
 Cessió temporal per conferències, exposicions i publicacions
 

 
Condicions de consulta
1.
Els fons de l'Arxiu Històric Centre de Documentació del COAC, Demarcació de Tarragona són de lliure consulta pel públic. L'única restricció deriva del deteriorament que pot sofrir determinat material.

2. Per poder accedir a la consulta del Fons de l'Arxiu caldrà que l'usuari s'identifiqui. Per poder accedir a la consulta tindrà que omplir la Butlleta de Consulta de la Documentació.

3. En cap cas es facilitarà còpia de documents dipositats en altres arxius i dels que nosaltres en tenim còpies.

4. Pel que fa els materials del nostre Arxiu propis o procedents de donacions o convenis, s'estableix el criteri de l'antiguitat de 50 anys :

4.1. Dels plànols o documents escrits de menys de 50 anys es pot facilitar fotocòpia o còpia de plànol, sempre i quant no estiguin sotmesos a cap altre limitació d'ús (drets d'autor, tesis i tesines, originals de llibre pendents de publicació) o que el seu estat ho desaconselli, i s'hi aplicaran les tarifes vigents.

4.2. Pel que fa als documents en imatge i els més antics de 50 anys, que en cap cas podran ser fotocopiats, es podrà facilitar còpia fotogràfica.

5. En el cas que un usuari necessiti una reproducció en imatge d'un document (còpia de negatiu) caldrà formular la petició segons l'imprès tot assumint els pactes establerts i satisfent l'import de les reproduccions segon tarifes vigents. El sol·licitant de còpies haurà de subjectar-se en tot moment a la normativa vigent sobre propietat intel·lectual.

6. En tots els casos els materials resten en poder de l'Arxiu Històric.

7. Tots els documents custodiats a l'Arxiu Històric - Centre de Documentació de la Demarcació estan exclosos de préstec als usuaris. Els materials només podran sortir de l'Arxiu per a fins de publicació, exposició i conferències seguint la regulació establerta per a tals casos.

En qualsevol dels punts de la normativa el responsable de l'Arxiu es reserva el dret d'admissió d'una comanda si aquesta representa un perjudici pel document sol·licitat o es presenta qualsevol altra contingència no prevista en el reglament.