Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
BUSQUETS I SINDREU, Xavier 1917-15/8/1990 Títol d'arquitecte: 1947
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Disseny i Interiorisme
Documentació administrativa Edificis comercials Edificis industrials
Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis públics Edificis per al transport
Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars Planejament urbà
Singular    
 
     
  Magatzem per Pablo Soler S.A.

Av. Icària, 6. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 78 / 131 :
1. Planta baixa. Planta fonaments E 1: 50
2. Plantas pis 1, 2, 3 i 4 E 1: 50
3. Façanes. Secció. Planta coberta. Planta estructura E 1: 50 i E 1: 100
C 775 / 131 :
Memòria


Edifici industrial per a Sardà Hermanos S.A.

Ctra. de Cornellà a Fogars de Tordera; C. Murillo. Cornellà. ( Baix Llobregat )

Documentació:
C 784 / 173 :
Plànols de l´avantprojecte i croquis


Reforma de l´edifici industrial i el menjador propietat de Unicolor S.A.

Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
V 78 / 128 :
AVANTPROJECTE
1. Planta E 1: 100
2. Planta E 1: 100


Vaqueria propietat d´Adelina Wirz de Baumgartner

Sentmenat. ( Vallès Occidental )

1950

Documentació:
V 77 / 110 :
1. Situació, plantes, alçats i secció E 1: 100


Cases rurals propietat del Sr. Soler Batet a la finca Fontrubí

Camí Antic d´Igualada a Vilafranca. Vilafranca del Penedès. ( Alt Penedès )

1957

Documentació:
V 76 / 48 :
1. Plantes, façanes, seccions, detalls i emplaçament E 1: 1000, E 1: 100, E 1: 50 i E 1:20
C 760 / 48 :
Memòria, amidaments, pressupost i diversos


Taller propietat del Sr. José Casanova Balague

Ptge. Utset, 7. Barcelona. ( Barcelonès )

1961 - 1964

Documentació:
V 77 / 109 :
1. Emplaçament, plantes, seccions i façanes E 1: 500 i E 1: 50
C 772 / 109 :
Diversos plànols


Reforma de l´edifici industrial propietat de Bartex

C. de la Creu, 121. Sabadell. ( Vallès Occidental )

1963

Documentació:
V 75 / 29 :
1. Plànol conjunt d´edificis i terrenys de la fàbrica Bartex E 1: 100
2. Reforma de les oficines. Planta i alçat E 1: 50
3. Reforma sanitaris. Planta, secció i alçat E 1: 50
C 755 / 29 :
Pressupost i croquis


Reforma de l´edifici industrial propietat de Giro S.A.

C. Wifredo, 153. Badalona. ( Barcelonès )

1964

Documentació:
V 75 / 24 :
1. Projecte de vestuaris per a la seva fàbrica de Badalona. Planta i secció E 1: 50 2. Redistribució de la planta baixa. Planta, seccions, fonaments, façana E 1: 50 i E 1: 100
C 751 / 24 :
Detall constructiu


Ampliació de l´edifici industrial propietat de Hartmann

Ctra. de Barcelona a Sta. Creu de Calafell; C. Salamanca. Cornellà. ( Baix Llobregat )

1972 - 1974

Documentació:
V 76 / 28 :
ANY 1972
1. Emplaçament E 1: 1000
2. Plànol situació E 1: 100
3. Plànol parcel.la, fonaments i desguassos E 1: 100
4. Plantes estructura i coberta E 1: 100
5. Detall secció façana E 1: 20
ANY 1973
6. Plànol cimentació E 1: 50
7. Planta soterrani E 1: 50
8. Planta baixa E 1: 50
9. Planta pis E 1: 50
10. Secció E 1: 50
11. Detall secció escala E 1: 20
12. Façanes E 1: 50
13. Detall marcs i portes fusteria E 1: 1
14. Detall fusteria alumini E 1: 1
15. Armari interior E 1: 20
16. Detall façana E 1: 25
17. Llosa cimentació E 1: 50
18. Cimentació E 1: 100
ANY 1974
19. Emplaçament E 1: 500
20. Planta pis ampliació E 1: 50
21. Planta estructura i coberta E 1: 100
22. Façanes i secció E 1: 100
C 755 / 28 :
Memòria, amidaments i pressupost
Diversos plànols
Estudi geotècnic
Croquis, fotografies, emplaçament i còpies visades de plànols que falten en vegetal: Planta soterrani, plantes, seccions i façanes

Observacions:
Colaborador: Jose Rodriguez


Edifici industrial propietat de la Immobiliària Cicero S.A.

C. Siracusa, 24. Barcelona. ( Barcelonès )

1973

Documentació:
C 778 / 152 :
Memòria
Emplaçament i planta fonaments E 1:50 i E 1: 500
Planta soterrani, planta semisoterrani E 1: 50
Planta tipus, planta àtic E 1: 50
Planta coberta E 1: 50
Secció A.A', E 1: 50
Alçat C. Siracusa E 1: 50
Estructura E 1: 50


Edifici industrial propietat de I.N.A. Rodamientos de Agujas S.A.

C. Foment; C. Circunvalació; C. Nº1. Sant Just Desvern. ( Barcelonès )

1974 - 1981

Documentació:
V 74 / 14 :
PROJECTE 1
1. Emplaçament E 1: 500 i E 1: 2000
2. Planta fonaments E 1: 100
3. Planta primera E 1: 100
4. Planta segona E 1: 100
5. Planta tercera E 1: 100
6. Planta quarta E 1: 100
7. Planta cinquena E 1: 100
8. Planta sisena E 1: 100
9. Planta sisena E 1: 100
10. Planta setena. Estructura E 1: 50
11. Seccions AA i BB, E 1: 100
12. Façanes nordest i nordoest E 1: 100
13. Façanes sudoest i sudest E 1: 100
14. Plantes coberta E 1: 100
15. Estudi altures E 1: 100
16. Secció longitudinal E 1: 200
17. Secció BB, E 1: 200
18. Perfil C. Circunvalació E 1: 200
19. Planta primera. Estructures E 1: 100
20. Planta segona. Estructures E 1: 100
21. Planta tercera. Estructures E 1: 100
22. Planta quarta. Estructures E 1: 100
23. Planta cinquena. Estructures E 1: 100
24. Planta sisena. Estructures E 1: 100
PROJECTE BÀSIC
25. Plànol situació E 1: 2000
26. Emplaçament E 1: 200
27. Planta fonaments albellons E 1: 100
28. Planta baixa. Incendis, fontaneria, baixants E 1: 100
29. Planta pis 1. Incendis, fontaneria, baixants E 1: 100
30. Planta pis 2. Incendis, fontaneria, baixants E 1: 100
31. Planta pis 3. Incendis, fontaneria, baixants E 1: 100
32. Planta coberta E 1: 100
33. Secció longitudinal i façana est E 1: 100
34. Façana nordoest i sudoest. Secció transversal E 1: 100
35. Façana nordest i sudeste E 1: 100
36. Planta baixa. Estructura i electricitat E 1: 100
37. Planta pis 1. Electricitat E 1: 100
38. Planta pis 2. Electricitat E 1: 100
39. Planta pis 3. Electricitat E 1: 100
40. Plànol complimentació alçades E 1: 200
PROJECTE D´EXECUCIÓ
41. Planta baixa. Incendis, fontaneria, baixants i electricitat E 1: 100
42. Planta pis 1. Incendis, fontaneria, baixants i electricitat E 1: 100
43. Planta pis 2. Incendis, fontaneria, baixants i electricitat E 1: 100
44. Planta pis 3. Incendis, fontaneria, baixants i electricitat E 1: 100
45. Planta baixa i edifici intermig. Aire acondicionat E 1: 100
46. Planta pis 1. Aire acondicionat E 1: 100
47. Planta pis 2. Aire acondicionat E 1: 100
48. Planta pis 3 i magatzem. Aire acondicionat E 1: 100
49. Golfes i sala de màquines. Aire acondicionado E 1: 100
50. Esquema de principi aire acondicionat
51. Pilotatges E 1: 75
52. Pilotatges E 1: 50
53. Detalls encepats E 1: 20
54. Detalls encepats E 1: 20
55. Tirant i llosa nau emmagatzemament E 1: 50 i E 1: 20
56. Tirant i llosa garatge E 1: 50 i E 1: 25
57. Tirant zona oficines E 1: 50 i E 1: 25
58. Jàsseres E 1: 50 i E 1: 25
59. Tirant i llosa zona càrrega i descàrrega E 1: 50 i E 1: 25
60. Esquema fontaneria
61. Xarxa humida
62. Esquema unifilar d´enllumenat i força
63. Plànol il.luminació exterior E 1: 200
64. Plànol emplaçament E 1: 200
65. Seccions del terreny E 1: 200
66. Plànol emplaçament LOSAN. Indicació punts de sondeig E 1: 200
C 749 / 14 :
Memòria, amidaments, plec de condicions i pressupost
Correspondència
Sondeigs i cimentació
Croquis. Còpies d´obra
Fotografies


Edifici industrial propietat de Linde

C. Ramal d´enllaç entre la Ctra. de Sta. Creu de Calafell i l´autopista de Castelldefels. Sant Boi de Llobregat. ( Baix Llobregat )

1975

Documentació:
V 75 / 23 :
1. Emplaçament E 1: 500
2. Emplaçament E 1: 1000
C 751 / 23 :
Còpies emplaçament i diversos plànols
Plànols doblats: Volums i superfícies, croquis secció oficines, croquis planta oficines, croquis façana, croquis secció magatzem i croquis façana magatzem


Edifici d'emmagatzematge WAD RAS.CAIXA DE PENSIONS.

C. Àvila, 29-37. Barcelona. ( Barcelonès )

1982 - 1985

Documentació:
V 73 / 1 :
1. Planta soterrani 2 E 1: 200
2. Planta soterrani 1 E 1: 200
3. Planta baixa E 1: 200
4. Planta pis 1 E 1: 200
5. Planta pis 2 E 1: 200
6. Planta pis 3 E 1: 200
7. Planta sota coberta E 1: 200
8. Secció E 1: 200
9. Façana E 1: 200
PROJECTE BÀSIC
10. Enderroc E 1: 500
11. Planta situació E 1: 500
12. Plànol emplaçament E 1: 500
13. Planta cimentació E 1: 100
14. Planta soterrani 2 E 1: 100
15. Planta soterrani 1. Desguassos E 1: 100
16. Planta baixa E 1: 100
17. Planta tipus pis 2 i 3, E 1: 100
18. Planta maquinària E 1: 100
19. Planta coberta E 1: 100
20. Façanes E 1: 100
21. Planta tipus pis 1 E 1: 100
22. Planta soterrani. Esquema estructura E 1: 100
23. Planta tipus. Esquema estructura E 1: 100
24. Planta soterrani. Ventilació i aire acondicionat E 1: 100
25. Planta tipus. Ventilació i aire acondicionat E 1: 100
PROJECTE D´EXECUCIÓ
26. Sostre planta soterrani 2 zona A, E 1: 50
27. Sostre planta soterrani 2 zona B, E 1: 50
28. Sostre planta soterrani 2 zona C, E 1: 50
29. Sostre planta soterrani 2 zona D, E 1: 50
30. Sostre planta soterrani 2 zona E, E 1: 50
31. Sostre planta soterrani 2 zona F, E 1: 50
32. Sostre planta soterrani 2 zona G, E 1: 50
33. Sostre planta soterrani 2 zona H, E 1: 50
34. Sostre planta soterrani 1 zona A, E 1: 50
35. Sostre planta soterrani 1 zona B, E 1: 50
36. Sostre planta soterrani 1 zona C, E 1: 50
37. Sostre planta soterrani 1 zona D, E 1: 50
38. Sostre planta soterrani 1 zona E, E 1: 50
39. Sostre planta soterrani 1 zona G, E 1: 50
40. Sostre planta soterrani 1 zona H, E 1: 50
41. Sostre planta baixa zona G, E 1: 50
42. Sostre planta baja zona H, E 1: 50
43. Sostre planta baja,1,2 zona A, E 1: 50
44. Sostre planta baja,1,2 zona B, E 1: 50
45. Sostre planta baja,1,2 zona C, E 1: 50
46. Sostre planta baja,1,2 zona D, E 1: 50
47. Sostre planta baja,1,2 zona E, E 1: 50
48. Sostre planta baja,1,2 zona F, E 1: 50
49. Sostre planta soterrani 2 zona A, E 1: 50
50. Sostre planta soterrani 2 zona B, E 1: 50
51. Sostre planta soterrani 2 zona C, E 1: 50
52. Sostre planta soterrani 2 zona D, E 1: 50
53. Sostre planta soterrani 2 zona E, E 1: 50
54. Sostre planta soterrani 2 zona F, E 1: 50
55. Sostre planta soterrani 2 zona G, E 1: 50
56. Sostre planta soterrani 2 zona H, E 1: 50
57. Sostre planta soterrani 1 zona A, E 1: 50
58. Sostre planta soterrani 1 zona B, E 1: 50
59. Sostre planta soterrani 1 zona C, E 1: 50
60. Sostre planta soterrani 1 zona D, E 1: 50
61. Sostre planta soterrani 1 zona E, E 1: 50
62. Sostre planta soterrani 1 zona G, E 1: 50
63. Sostre planta soterrani 1 zona H, E 1: 50
64. Sostre planta baixa zona G, E 1: 50
65. Sostre planta baixa zona H, E 1: 50
66. Sostre planta baixa,1,2 zona A, E 1: 50
67. Sostre planta baixa,1,2 zona B, E 1: 50
68. Sostre planta baixa,1,2 zona C, E 1: 50
69. Sostre planta baixa,1,2 zona D, E 1: 50
70. Sostre planta baixa,1,2 zona E, E 1: 50
71. Sostre planta baixa,1,2 zona F, E 1: 50
72. Xarax contraincendis
73. Xarxa fontaneria
74. Esquema elèctric
75. Armat rampes E 1: 20
76. Lloses escales E 1: 50
PLÀNOLS MODIFICATS
77. Planta baixa. Contraincendis E 1: 100
78. Planta baixa. Estanteries E 1: 100
79. Planta baixa. Altell estanteries E 1: 100
80. Secció A-B, E 1: 100
81. Planta soterrani 1. Xarxa de desguassos E 1: 100
82. Planta soterrani 2 E 1: 100
83. Planta tipus E 1: 100
84. Planta coberta E 1: 100
85. Planta coberta E 1: 100
86. Planta coberta i aire acondicionat màquines E 1: 100
87. Planta baixa i aire acondicionat. Fontaneria E 1: 100
88. Planta soterrani 1. Aire acondicionat. Fontaneria E 1: 100
89. Planta soterrani 2. Aire acondicionat. Fontaneria E 1: 100
90. Planta baixa. Serralleria E 1: 100
91. Planta soterrani 1. Serralleria E 1: 100
92. Planta soterrani 2. Serralleria E 1: 100
93. Detalls porta tallafocs E 1: 10
94. Planta coberta. Serralleria E 1: 100
95. Sostre planta baixa E 1: 100
96. Sostre planta soterrani 1 E 1: 100
97. Sostre planta soterrani 2 E 1: 100
98. Planta soterrani 2. Seguretat E 1: 100
99. Planta soterrani 1. Seguretat E 1: 100
100. Planta baixa. Seguretat E 1: 100
101. Planta coberta. Seguretat E 1: 100
102. Planta soterrani 2. Telefonia. Elect. oficines E 1: 100
103. Planta soterrani 1. Telefonia. Elect. oficines E 1: 100
104. Planta baixa. Telefonia. Elect.oficines E 1: 100
105. Plata soterrani 2. Electricitat E 1: 100
106. Planta soterrani 1. Electricitat E 1: 100
107. Planta baixa. Electricitat E 1: 100
108. Planta coberta. Electricitat E 1: 100
109. Planta soterrani 2. Fontaneria E 1: 100
110. Planta soterrani 1. Fontaneria E 1: 100
111. Planta baixa. Fontaneria E 1: 100
112. Planta baixa. Eixos 1-4/D-G, E 1: 50
113. Planta baixa. Eixos 4-8/A-D, E 1: 50
114. Planta soterrani 2. Eixos 1-4/D-G, E 1: 50
115. Planta soterrani 1. Eixos 1-4/D-G, E 1: 50
116. Estructura coberta E 1: 20
117. Riscle coberta E 1: 100
118. Detalls generals estructura E 1: 10
119. Pasarel.la E 1: 10
120. Detalls pasarel.la E 1: 10
121. Detall façana E 1: 20
122. Detall façana E 1: 20
123. Bústia E 1: 10
124. Moble contenidor de fitxes E 1: 1
125. Senyalització estanteries. Perspectiva
126. Planning general
127. Planning estructura
PLÀNOLS DE L´OBRA. ANY 1984
128. Replantejament E 1: 100
129. Llosa cimentació E 1: 100
130. Secció C-D, E 1: 100
C 745 / 1 :
Memòria, pressupost i plec de condicions
Planning d´obra i diversos
Sondejos, estructura i fonaments
Croquis