Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
MARTINO I ARROYO, Josep Maria 1891-1957 Títol d'arquitecte: 23/1/1916
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals
Edificis per al servei sanitari i benèfic Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars
Habitatges unifamiliars Planejament urbà  
 
     
  Fàbrica per a D. Rafael Termes Junyent

Sitges. ( Garraf )

Documentació:
C 733 / 53 :
Valoració de les instal.lacions de la fàbrica. 3 fulls i 1 croquis E 1: 200. Llapis
4 fullets amb croquis i anotacions diverses
PROJECTE DE PROLONGACIÓ DEL PIS [DE LA NAU]. 1926
Pressupost global. 1 full
Plànol, planta, alçat, seccions AB i CD E 1: 50. Aquarel.la sobre paper còpia


Fàbrica i hotel per D. E i M Saurí

C. Rocafort, 67. Barcelona. ( Barcelonès )

1917

Documentació:
C 729 / 5 :
Plànol de medició del terreny E 1: 200. Llapis sobre paper dibuix
Emplaçament E 1: 300. Tinta sobre paper entelat
Emplaçament E 1: 200. Tinta sobre paper entelat
Dibuix de la façana
Detall del reixat de la porta
Disseny de lletrero. Aquarel.la sobre cartolina
Estructura embigat E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
Distribució. Detall sulfuritzat
Canalització d´aigües residuals. Llapis sobre paper dibuix
Distribució. Llapis sobre paper
Planta façana i secció. Llapis sobre paper
2 solucions per a una planta d´hotel E 1: 200. Llapis i color sobre paper


Reformes i construcció de 2 cossos per a la cooperativa "El Reloj"

C. Borrell; C. Rosselló. Barcelona. ( Barcelonès )

1923

Documentació:
C 732 / 43 :
AVANTPROJECTE
Medicions. 11 fulls
PROJECTE
Preus de materials. 1 full
Medicions. Edifici A. 11 fulls
Medicions. Edifici B. 11 fulls
Aplicació de preus. Edifici A. 3 fulls
Aplicació de preus. Edifici B. 3 fulls
Resum de pressupostos. 1 full
Fulls diversos


Magatzems i adaptació al model de façana oficial d´un edifici propietat de Guillermo Juncà

Pg. Nacional; C. Ginebra. Barcelona. ( Barcelonès )

1926

Documentació:
C 739 / 112 :
Façana E 1: 200. Còpia
Magatzems. Secció, planta, façanes als dos carrers E 1: 100. Aquarel.la sobre paper còpia


Casa i fàbrica per a Salvador Miret

Sant Pere de Ribes. ( Garraf )

1928

Documentació:
C 741 / 176 :
Plantes baixa i pis. Façana E 1: 100. Llapis i color sobre paper ceba
Plantes baixa i pis. Façanes lateral, posterior i principal. Secció i secció AB E 1: 50. Còpia
Plantes baixa i pis. Façana i secció E 1: 50. Còpia


Construcció d´un cobert per a Vaqueria pel senyor Gabriel Badia Bastida

C. Sardenya, 279. Barcelona. ( Barcelonès )

1928

Documentació:
C 731 / 34 :
DOCUMENTACIÓ ESCRITA
Tarjeta client i dades de l´encàrrec
Instància del permís provisional de llicència d´obres
Memòria. 1 full
Certificats d´acabament de construcció
Pressupost de la casa Armaduras de J. estev
Apunts de preus de material d´armadures
Pressupost global de construcció
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA
Esbós planta amb diversos croquis E 1: 50. Llapis i color sobre paper vegetal
Variant d´esbós de planta e 1: 50. Llapis i color sobre paper vegetal
Planta, secció entrada i transversal, façana E 1: 50. Emplaçament E 1: 500. Tinta sobre paper entelat
Croquis façana E 1: 50. Llapis sobre paper vegetal


Reformes a les Cristalleries Planell

C. Dr. Ibáñez; C. Anglesola; C. Joan Gamper; C. Valdívia. Barcelona. ( Barcelonès )

1928 - 1942

Documentació:
C 731 / 22 :
PROLONGACIÓ DE DOS COBERTS I UNA PETITA EDIFICACIÓ. Març 1928
Instància de permís d´obres anulada
Planta, seccions, façana, detall porta i emplaçament E 1: 2000 i E 1: 100. Tinta sobre paper entelat. Febrer 1928
Còpia del plànol anterior
REFORMA DE LA ZONA DE FORNS. Març 1931
Emplaçament E 1: 1000. Planta, alçat xemeneia, perfils longitudinals i transversals E 1: 100. Còpia sobre paper i llapis
Forn projectat per F. Schwaller d´Estrasburg. Seccions i planta E 1: 50. Colors sobre paper còpia
Forn E 1: 50. Còpia en paper
Esbòs d´una xemeneia E 1: 100. Llapis sobre paper
PROLONGACIÓ D´UN COBERT I UNA PETITA EDIFICACIÓ. Maig 1931
Emplaçament E 1: 2000. Planta, pis, secció AB i CD, façana a Vilamur, alçat porta i planta baixa E 1: 100. Tinta sobre paper còpia
Croquis d´una secció transversal d´un cobert. Llapis sobre paper
AMPLIACIÓ D´UNA PLANTA ALS MAGATZEMS DEL C/ ANGLESOLA-DR. IBÁÑEZ. Maig 1931
Façana al C. Dr. Ibáñez, secció AB E 1: 100. Colors sobre paper còpia
Planta baixa embigats e 1: 100. Aquarel.la sobre paper còpia
Planta pis E 1: 100. Aquarel.la sobre paper còpia
Façanes al C. Dr. Ibáñez i al C. Vilamur E 1: 100. Tinta sobre paper entelat
REFORMA PER COL·LOCACIÓ SANITARIS I SERVEIS DIVERSOS. Maig 1933
Plantes baixa i altell, seccions AB i CD. Emplaçament E 1: 1000. Aquarel.la sobre paper còpia
REFORMA PER CONSTRUIR UNA VIVENDA EN PRIMERA PLANTA AL C. JOAN GAMPER
Planta baixa E 1: 50. Tinta sobre paper entelat
Planta embigats, secció transversal del sostre E 1: 50. Sulfuritzat
Planta pis E 1: 50. Tinta sobre paper vegetal variant
Planta pis E 1: 50. Tinta sobre paper entelat
Planta pis E 1: 50. Llapis i color sobre paper vegetal
Façana E 1: 50. Tinta sobre paper entelat
DOCUMENTACIÓ DIVERSA
Planta de la fàbrica entre els carrers Vilamur, Valdínia i Joan Gamper E 1: 100. Llapis sobre paper i color vegetal
Perfils al C. Crisantemos (Joan Gamper) E 1: 200. Llapis i color sobre paper vegetal
Planta d´una zona entre els C. Dr. Ibáñez i Vilamur E 1: 100. Llapis sobre paper vegetal
Plànol de la fàbrica E 1: 200. Tinta sobre paper vegetal
C 731 / 23 :
AMPLIACIÓ DE COBERTS ENTRE ELS CARRERS IBÁÑEZ, VILAMUR I VALDÍNIA. Febrer 1940
Emplaçament E 1: 2000. Seccó transversal, façanes E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
Planta amb aliniacions, distribució clavegueram i estructures sostre E 1: 100. Tinta i color sobre paper vegetal
Replanteig noves aliniacions aprovades del C. Valdínia (novembre 1940). Croquis de fixació de les cotes i planta E 1: 500. Tinta sobre paper vegetal
DECORACIÓ D´UNA PARET DE LA FINCA. Juny 1940
Alçat del conjunt E 1: 50. Detalls reixa, alçat i secció, detall capelleta exterior, alçat i secció, E 1: 10. Llapis i color sobre paper vegetal
CONSTRUCCIÓ DE DUES PLANTES AL C. VILAMUR ENTRE LA NAU DE FORNS I LA CASA VEÏNA. Novembre 1940
Planta baixa E 1: 100. Llapis i color sobre paper ceba
Planta pis E 1: 100. Llapis i color sobre paper
Planta embigats E 1: 100. Llapis sobre paper còpia
Croquis de distribució
Pressupostos de ferro. 1942
ADICIÓ D´UNA PLANTA AL COBERT ENTRE ELS CARRERS DR. IBÁÑEZ, VILAMUR I VALDÍNIA. Octubre 1942
Planta amb l´estructura de pilars i bigues E 1: 200. tinta i color sobre paper vegetal
Planta amb l´estructura i secció E 1: 100. Llapis i color sobre paper
ADICIÓ D´UNA PLANTA SOBRE PART DE L´EXISTENT A LA CANTONADA ANGLESOLA-DR. IBÁÑEZ. Otubre 1942
Memòria. 1 full
Planta baixa, pis, façanes als carrers Anglesola i Dr.Ibáñez. Emplaçament E 1: 1000 i E 1: 100. Llapis i colors sobre paper
Detall secció E 1: 50. Llapis i color sobre paper
Planta, alçat, secció zona d´escales E 1: 10. Llapis i color sobre paper
SALA DE TALLAT. Octubre 1942
Planta i secció E 1: 50. Llapis sobre paper
Relació de ferro necessari
DIVERS.
1939
Planta de la zona de forns amb façana a Vilamur E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal
1942
Façanes de ciment armat. Plantes, alçat i seccions E 1: 20. Llapis sobre paper
Fotografia de traballs
Llibrets propagandístics


Habilitació d´un local per a estabulació de vaques, propietat de Alfonso Puig

C. Fernando Poo, 54. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
C 733 / 61 :
Sol.licitud de permís d´obres
Emplaçament E 1: 1000. Planta, secció transversal, façana E 1: 50. Aquarel.les sobre paper còpia


Habilitació d´un local per a estabulació de vaques propietat d´Alejo Delort

C. Portugal, 51-53. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
C 733 / 59 :
Instància permís de llicència d´obres
Emplaçament E 1. 500. Secció, planta E 1: 100. Aquarel.la sobre paper còpia


Habilitació d´un local per a l´estabulació de vaques propietat d´Antonio Gómez

C. Torrent de la Guineu, 8. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
C 733 / 60:
Sol.licitud de permís d´obres
Plànol de reforma i edificació. Planta i secció AB E 1: 50. Aquarel.la sobre paper còpia


Habilitació d´un local per a l´estabulació de vaques propietat de Jaime Romans

C. Portugal, 61-63. Barcelona. ( Barcelonès )

1929

Documentació:
C 733 / 63 :
Sol.licitud de permís d´obres
Emplaçament E 1: 100. planta, secció transversal i façana E 1: 100. Color sobre paper còpia


Naus fabrils per a Enrique Calpe

Barcelona. ( Barcelonès )

1930

Documentació:
C 736 / 78 :
Projecte de departament model. Alçat, secció i alçat posterior
Projecte de disposició dels edificis generals. Alçat secció i alçat principal. Tinta sobre paper vegetal
Projecte de departament de molada i mescla. Seccions AB, BB i CC. Plantes baixa, primer i segon pis. Alçat. Tinta sobre paper vegetal
Informe sobre la memòria aclaridora de l´avantprojecte d construcció de la fàbrica


Escorxador

Tàrrega. ( Urgell )

[1931]

Documentació:
C 740 / 159:
PLÀNOLS GENERALS
Planta general E 1: 100. Aquarel.la sobre paper còpia
Nau de matança. Façanes Est, Sud i Nord. Seccions transversal i longitudinal E 1: 100. Còpia
Cambra frigorífica, façanes Nord i Sud, secció E 1: 100. Còpia
Budalleria, vestidors i corrals. Façanes Nord i Oest. Secció E 1: 100. Còpia
Magatzem municipal. Façanes Nord i Oest. Secció E 1: 100. Còpia
Vivenda del guarda. Façanes Nord, Sud i Est. Secció E 1: 100. Còpia
ANTECEDENTS
Qüestions per redactar un programa base
Avantprojecte d´edificis centrals E 1: 200. Tinta sobre paper vegetal
PLEC DE CONDICIONS I PRESSUPOSTOS GENERALS
Plec de condicions facultatives i econòmiques. 26 fulls
Pressupost general. 19 fulls
PRESSUPOSTOS COMERCIALS
Pressupostos de la casa Canela, Malvenda y Cía per la istal.lació mecànica
Pressupost de la casa S.A. Refrigeración per la instal.lació de refrigeradors