Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
NADAL I OLLER, Lluís 17/03/1929 Cassà de la Selva Títol d'arquitecte: 1957
Arquitectura religiosa Concursos d'Arquitectura Edificis comercials
Edificis industrials Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis per al transport Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà    
 
     
 

Reforma i consolidació del Palau Nou de l'abat del Monestir de Santa Maria de Poblet

Vimbodí. ( Conca de Barberà )

1988 - 2003

Documentació:
T 168 / 30:

ESTAT ACTUAL 1988:
30.1 Emplaçament, planta baixa, primera i segona. E 1: 2000 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.2 Façana N-O; S-O; S-E. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.3 Elements arquitectònics singulars. Secció transversal, galeria toscana i capella; logia p. primera; secció S-S. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

CONSOLIDACIÓ 1988:
30.4 Planta baixa, primera, segona i coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.5 Secció 1-1, 2-, 3-3, 4-4. Façana N-O i S-E. perspectiva de la sala d'exposicions planta primera i perspectiva del foyer de planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.6 Secció transversal de l'escala auxiliar; planta nivell intermig, planta escala auxiliar i planta arxiu. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.7 Estructura de coberta cos arxiu; estructura coberta cos baix. Detall secció canal i detall rastrell nervis. E 1: 100 / E 1: 50 / E 1: 20 / E 1: 10 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
30.8 Localització partides d'enderrocs i reformes. Planta baixa, primera i segona. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
30.9 Planta fonaments. Estructura planta baixa, detalls d'estructura, armat de torre corba i armat de forjat de llosa. E 1: 100 / E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.10 Estructura auxiliar per a la construcció de la cúpula. Estructura primera planta i segona; armat del forjat de llosa i armat de la llosa de l'escala. E 1: 100 / E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.11 Armat pòrtic. Secció transversal dels forjats; detall; seccions forjat planta pis i coberta. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.12 Planta clavaguerons. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

ENDERROC 1991:
30.13 Emplaçament. Planta baixa, primera i segona. E 1: 2000 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.14 Façana N-O; S-E; S-O. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.15 Secció A-A. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.

FASE II 1991:
30.16 Emplaçament. E 1: 2000. Tinta sobre vegetal.
30.17 Planta baixa, primera, segona i coberta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.18 Secció 1-1, 2-2, 3-3 i 4-4. Façana N-O, S-E. Perspectives de sala d'exposicions de la planta primera, del foyer de la planta baixa i del buit sobre el foyer. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.19 Façana S-E. Detall del mur de façana; alçats i planta de balconera tipus. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.20 Planta i secció de l'escala auxiliar, ascensor i sanitaris. E 1: 20 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
30.21 Escala d'emergència de la planta baixa i primera i secció A-A i B-B. E 1: 100 / E 1: 2.
30.22 Escala de cabines de projecció i traducció. Detall barana. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
30.23 Tancaments del foyer i sala d'actes. Detall A, B. Planta nivell 1, 2, secció C-C i alçat del foyer. Planta, secció A-A i B-B de la sala d'actes. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.24 Planta, secció A-A, B-B i C-C dels sanitaris de la planta baixa. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.25 Seccions i plantes i detall d'armadura de trava i ancoratge i de lluernari de l'escala principal, del vestíbul d'accés general i de la cúpula de l'escala principal. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.26 Desglossament del clavagueram interior. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.27 Revestiment de murs. Distribució de plafons, planta baixa (ala dreta), secció A-A, B-B, E-E, D-D i F-F. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
30.28 Revestiment de murs. Distribució de plafons. Plantes 1º i 2º. Detalls de fixació i acoblament i secció L-L, K-K, M-M i G-G. E 1: 50 / E 1: 20 E 1: 2. Tinta sobre paper sulfuritzat.
30.29 Fusteria de taller. Paraments de portals i portes interiors. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
30.30 Fusteria de taller. Balconeres i finestres. E 1: 20 / E 1: 2. Tinta sobre paper sulfuritzat.
30.31 Balconera tipus, B8, B9, B10 i B5. E 1: 10 / E 1: 2. Tinta sobre paper sulfuritzat.
30.32 Elements arquitectònics singulars. Secció transversal de l'escala principal, secció S-S i planta i secció de la galeria toscana i capella. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.

CONSOLIDACIÓ 1993:
T169 / 30:
30.1 Planta i seccions A-A i B-B de l'escala principal. E 1: 100 / E 1: 20. Tinta sobre paper.
30.2 Planta, seccions A-A i B-B, detalls i perspectiva del muntatge de l'escala auxiliar (pavimentació). E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
30.3 Planta, seccions A-A i B-B, detalls de seccions i plantes de l'accés de la galeria toscana. E 1: 50 / E 1: 5. Tinta sobre paper.
30.4 Planta baixa i primera i secció A-A i B-B, detalls i perspectiva del muntatge de l'escala d'emergència. E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
30.5 Detalls d'emplafonat. E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
30.6 Fusteria exterior. Planta primera ala esquerra, façana hort i planta segona, façana hort i planta baixa ala dreta. E 1:20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
30.7 Fusteria interior; planta baixa, primera i segona planta de l'ala dreta. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
30.8 Detalls de fusteria interior. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.9 Detalls de fusteria exterior. E 1: 20.Tinta sobre vegetal.
30.10 Planta, alçat i secció de les portes d'accés al hall. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.11 Planta i seccions del tancament de la capella. Planta i alçats de la finestra de l'escala principal. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre paper.
30.12 Fusteria interoir. Porta hall-foyer. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.13 Barana escala principal. E 1: 20. Tinta sobre paper.
30.14 Fusteria interior. Balconeres P1 i P" sobre entrada principal. E 1: 20. Tinta sobre paper.
30.15 Axonometria. Barana escala principal. Tinta sobre paper.
30.16 Paviments primera planta. E 1: 100. Tinta sobre paper.

SALA D'ACTES 2003:
30.17 Esquema de sanejament, emplaçament i urbanització. E 1: 20 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.18 Plantes, secció coberta i canal i detalls. E 1: 100 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.19 Façana N-E, N-O, S-E. Axonometria i detall secció S1 i sortida d'emergencia. E 1: 100 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.20 Secció E-E, A-A, D-D, B-B i C-C. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.21 Secció transversal, detalls i secció A. E 1: 20 / E 1:. 5. Tinta sobre vegetal.
30.22 Secció longitudinal, xemeneia d'expulsió d'aire, cabines de projecció, frontal cabines i detalls. E 1: 20 / E 1: 50 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
30.23 Axonomètric d'accés a instal.lacions. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.24 Tarima. Detalls i planta, alçat i secció A-A. E 1: 20 / E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
30.25 Fonaments, planta, secció tipus i armat del mur. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.26 Plantes i detall d'armat. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.27 Secció A-A i B-B. Detalls. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.28 Secció C-C, façana S-E i detalls d'armat. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.29 Façana N-O, secció D-D, façana N-E i secció transversal plataforma instal.lacions. E 1: 50 / E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.30 Encavallades coberta. E 1: 20 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.

URBANITZACIÓ 1994:
30.31 Situació, emplaçament i secció A-A. E 1: 500 / E 1: 2000. Tinta sobre vegetal.
30.32 Situació, emplaçament i secció A-A. E 1: 500 / E 1: 2000. Tinta sobre vegetal.
30.33 Planta, seccions longitudinal i transversal. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
30.34 Detalls constructius, seccions i axonomètric de rampa. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
30.35 Consolidació mur i passadís abat sayol. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
30.36 Planta desguassos, enllumenat i reg. E 1: 200.

PROPOSTA ALTERNATIVA:
30.37 Planta baixa. E 1: 400. Tinta sobre vegetal.
30.38 Planta primera. E 1: 400. Tinta sobre vegetal.
30.39 Façana N-O. E 1: 400. Tinta sobre vegetal.
30.40 Perspectiva, buit sobre foyer planta baixa. Tinta sobre vegetal.
30.41 Perspectiva interior. Tinta sobre vegetal.
30.42 Perspectiva del buit sobre el foyer planta baixa. Tinta sobre vegetal.
30.43 Perspectiva exterior. Tinta sobre vegetal.
30.44 Fusteria exterior, planta 1º i 2º de l'ala dreta. E 1: 20. Llapis sobre paper sulfuritzat.
30.45 Fusteria exterior, planta primera, ala esquerra i dreta. E 1: 20. Llapis sobre paper sulfuritzat.
30.46 Fusteria exterior, planta baixa ala dreta. E 1: 20. Llapis sobre paper sulfuritzat.

Observacions:
Publicat a: ON, Diseño. nº 154, 1994; p. 162-167
Publicat a: ON, Diseño. nº 43
Publicat a: Documentos de Arquitectura. nº 21, 1992, p.67