Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
Quintana i Vidal, Francesc de Paula 19/4/1892 - 28/6/1966 Títol d'arquitecte: 29/7/1918
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Monuments Singular
 
     
 

Capella per al Sr. Bigas

Documentació:
C 1785 / 2:
2.1 Alçat de façana. E 1: 50. Tinta i aquarel.la sobre paper sulfuritzat.
2.2 Croquis de façana. Llapis sobre paper sulfuritzat.
2.3 Croquis de façana i planta. Llapis sobre paper.
2.4 Croquis de façana. Llapis sobre paper.


Reformes al Santuari de Santa Maria del Collell. Sant Ferriol. ( Garrotxa ) 1915 1952

Documentació:
C 1768 / 6:
6.1 Secció i planta del cupulí. E 1: 20. Llapis i llapis de color sobre paper sulfuritzat.
6.2 Emplaçament i esquema de les reformes a realitzar. Còpia cianogràfica.
6.3 Secció i planta del cupulí. E 1: 20. Còpia.
6.4 Càlculs d'estructura. Llapis i tinta sobre paper.
6.5 Detall. secció i planta. E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat.
6.6 Alçat de bancs. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.7 Perspectiva interior d'una sala. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.8 Calcs de bigues, jàsseres de ciment armat i altres croquis. 10 croquis.
6.9 Càlculs d'estructura i despecejament. 11 fulls en paper i en paper sulfuritzat.
6.10 Planta, secció transversal, secció longitudinal. Tinta i aquarel.la sobre paper.
6.11 Croquis d'artesonat. 7 croquis.

C 1834 / 3:
3.1 Paviment per revestir el temple. E 1: 5. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.2 Planta i alçat de cargol de fusta. Aquarel.la sobre paper.
3.3 Croquis de creu. Llapis sobre cartolina.
3.4 Dibuix de corona. Aquarel.la sobre cartolina.
3.5 Fotografia de dibuix de corona. fotografia en blanc i negre.
3.6 Alçat de corona. Llapis sobre paper.
3.7 Croquis de corona. Llapis sobre paper sulfuritzat.
3.8 Fulletó amb imatge i oració en commemoració del primer centenari de la fundació del Seminari Col.legi de Santa Maria del Collell.
3.9 croquis de corones. 2 trossos de paper.
3.10 Planta i alçat de corona. Llapis i tinta sobre paper.
3.11 Seccions. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
3.12 Gravat de perspectiva interior del santuari.
3.13 Llegenda escrita en el gruix de l'altar.
3.14 Inscripció d'una de les tombes del santuari imitant la seva posició.
3.15 Croquis amb amidaments.
3.16 Cartaes del rector del seminari col.legi en motiu del centenari de la seva fundació. 3 cartes
3.17 Croquis de creus. 5 fulls.
3.18 Alçat de les vidrieres d'accés a les sagristies. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
3.19 Croquis de detall. 2 fulls
3.20 Alçat de porta. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
3.21 Carta que acompanyava un xec enviat pel Vicerrector al arquitecte.
3.22 Fotografia de part de l'interior del santuari.
3.23 Alçat de clau. Llapis i aquarel.la sobre cartolina.
3.24 Fulletó publicitari dels productes, canelobres, creus i sagraris, de "Metales Razzauti".
3.25 Llista de parts decoratives del santuari.
3.26 Dues fotos de la verge de Santa Maria del Collell.
3.27 Pressupost dels materials de la fàbrica de marbres i llistat de peces que falten per la balaustrada.
3.28 Carta del la empresa "Juan Pujol" de construccions en pedra per a Salvador Fullà.
3.29 Fulletó publicitari de rellotges i campanes de la empresa "Viuda de Murua"
3.30 Alçat i secció de porta pel temple. E 1: 10. Còpia.
3.31 Alçat i secció de porta pel temple. E 1: 10. Tinta sobre paper tela.
3.32 Alçat i secció de porta del temple. E 1: 10. Llapis sobre cartolina.
3.33 Diversos croquis amb càlculs. 4 fulls.
3.34 Planta, alçat lateral i frontal d'una creu. E 1: 2. Tinta sobre vegetal.
3.35 Alçats des de tots els costats d'un banc pel santuari. E 1: 5. Tinta sobre vegetal.
3.36 Dues estampetes i dos alçats de l'estatua del Sagrat Cor de Jesús.
3.37 Alçat lateral i frontal d'una creu. Llapis i tinta sobre paper.
3.38 Planta. Llapis i tinta sobre vegetal.
3.39 Planta. Llapis i tinta sobre vegetal.
3.40-42 Croquis de plantes.
3.43 Detall de mobiliari. Llapis sobre paper.
3.44 Detall de mobiliari. Llapis sobre paper.
3.45 Planta de la barana del cor de l'església. E 1: 50. Còpia.
3.46 Secció i planta. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.47 Plànol de desnivell entre la font del gall i el col.legi. E 1: 1000. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.48 Planta de les dutxes, renta peus i W.C. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.49 Planta de dutxes i banys pel col.legi. Còpia.
3.50 Planta de dutxes i banys. E 1: 50. Tinta sobre vegetal
3.51 Planta i secció del dipòsit d'aigües. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.52 Correspondència entre l'arquitecte i el prevere Antoni Passols. 3 cartes.
3.53 Secció i planta del dipòsit. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.54 làmina publicitària d'enrajolat pel sòl del col.legi.
3.55 Alçat de mosaic. E 1: 4. Tinta sobre vegetal.
3.56 Alçat de mosaic. E 1: 4. Llapis sobre cartolina.
3.57 Planta d'enrajolat decoratiu. Llapis sobre cartolina.
3.58 Croquis d'alçat de barana per al presbiteri. Llapis sobre cartolina.
3.59 Croquis d'alçat de la barana del presbiteri. Llapis sobre cartolina.
3.60 Alçat de vidrieres de l'església. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.61 Alçat de vidrieres per a l'església. E 1: 50.Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.62 Càlculs i pressupost de les vidrieres. 6 fulls.
3.63 Alçat de les vidrieres. Llapis sobre paper.
3.64 Càlculs i pressuposts. 9 fulls.
3.65 Alçat lateral i frontal de l'altar major. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
3.66 Planta de l'escala que porta al campanar. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.67 Quatre dibuixos de rosasses. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
3.68 Alçat de la barana del presbiteri. E 1: 10. Còpia.
3.69 Alçat de la barana del presbiteri. E 1: 25. Tinta sobre vegetal.
3.70 Croquis d'alçat lateral de cadira.
3.71 Croquis frontal i lateral de cadira.


Panteó i reforma posterior de la familia Mandri al cementiri vell del Poble Nou Barcelona. ( Barcelonès ) 1920 1925

Documentació:
C 1776 / 1:
1.1 Alçat i secció del panteó. E 1: 20. Còpia.
1.2 Planta. E 1: 20. Còpia.
1.3 Seccions de detalls. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
1.4 Planta a nivell del sòl, planta de la cripta i alçat. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
1.5 Secció de detall. E 1: 25. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.6 Secció de detall. E 1: 25. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.7 Planta. E 1: 25. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.8 Secció de detall. Tinta sobre paper tela.
1.9 Secció i vista interior. E 1. 20. Llapis sobre paper.
1.10 Alçat lateral i alçat de l'altar. E 1: 20. Llapis sobre paper.

REFORMA:
1.11 Planta. Llapis sobre paper.
1.12 Secció de detall. Llapis sobre paper.


Vestíbul de la sala d'autopsies i d'espera del cementiri. Nulles. ( Alt Camp ) 1927

Documentació:
C 1777 / 4
4.1 Càlculs de superfícies. Llapis sobre paper.
4.2 Croquis de façana. Llapis de color sobre paper.
4.3 Seccions. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
4.4 Planta. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
4.5 Alçat de l'entrada del cementiri. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
4.6 Croquis d'alçat i planta de l'entrada. Llapis sobre paper.


Sagristia per a la església dels Pares Agustinians Recoletos Rio de Janeiro (Brasil). 1935 1936 Documentació:
C 1780 / 3:
3.1 Planta, Seccions transversals, secció longitudinal, façana i planta del conjunt. E 1: 100. Còpia.
3.2 Planta, façana, seccions. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
3.3 Carta de Càndida Fernandez a l'arquitecte.
3.4 Croquis de planta, amb amidaments.
3.5 Correspondència d'Agustí Fernández a l'arquitecte. 2 cartes
3.6 Plantes, façanes i seccions. E 1: 100. Còpia.
3.7 Acreditació d'honoraris. 2 fulls.
3.8 Carta memòria del projecte dirigida al pare Agustí Fernández.
3.9 Secció frontal. Llapis sobre paper.
3.10 Secció transversal. Llapis sobre paper.
3.11 Façana lateral. Llapis sobre paper.
3.12 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
3.13 Croquis de planta. Llapis sobre paper.

Observacions:
Avantprojecte


Altar per a la verge del Remei de Sant Pere de Galligans Girona. ( Gironès ) 1935

Documentació:
C 1834 / 4:
4.1 Alçat, secció i planta. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
4.2 Alçat, secció i planta. E 1: 20. Còpia.
4.3 Alçats frontals de la verge amb el nen. Tinta sobre vegetal.
4.4 Alçat, secció i planta. E 1: 20. Còpia.
4.5 Alçat, secció i planta. E 1: 20. Còpia.
4.6 Fotografia de l'altar. Fotografia en blanc i negre.
4.7 Fulletó sobre la figura de la Mare de Déu del Remei.
4.8 Alçat i planta de l'altar. Llapis sobre cartolina.
4.9 Alçat i planta. E 1: 10. Llapis sobre paper.


Obres de construcció i documentació diversa sobre la Sagrada Familia C. Mallorca; C. Marina; C. Provença; C. Sardenya.. Barcelona. ( Barcelonès ) 1937 1963

Documentació:
C 1769 / 2:
2.1 Pressuposts d'obres realitzades. 45 pressuposts.
2.2 Subvenció del Ministerio de la Gobernación de 1953.
2.3 Esborranys de memòries i càlculs diversos.
2.4 Bases del concurs per a un segell propagandístic del temple.
2.5 Escrit sobre l'incendi i destrucció i reconstrucció de la cripta.
2.6 Carta al director de la revista Destino de 1951.
2.7 Certificats de l'arquitecte.
2.8 Planta de la cripta, "reparación de las destrucciones causadas por las hordas en Julio de 1936". E 1: 100. Còpia.
2.9 Dades sobre els jornals dels obrers, un dels fulls firmat per Domènech Sugrañes. 3 fulls.
2.10 Pressuposts de diverses obres. 2 fulls.
2.11 Fulletó informatiu de les destrosses ocasionades a la Sagrada Família després de la Guerra Civil.
2.12 Sol.licitud de permís d'obres. 4 fulls.
2.13 Article sobre la construcció de la façana del naixement. 2 exemplars mecanografiats.
2.14 Fotografia impresa de l'altar del Sagrat Cor i un làmpada de Gaudí
2.15 Emplaçament, façana principal i lateral i perspectiva del quiosc d'entrada de la Sagrada Família, de 1953. E 1: 20. Llapis i color sobre paper ceba.
2.16 Plantes o secció del quiosc d'entrada per la façana del naixement. Llapis i color sobre paper ceba.
2.17 Fotografia de bancs del temple. Fotografia en blanc i negre
2.18 Número extraordinari, Any XL, Núm. II, Barcelona 17 de març de 1923 de "La Hormiga de Oro: Ilustración Católica".
2.19 Informe del Bisbat de Barcelona sobre els desperfectes soferts a la Sagrada Família després de la Guerra Civil.
2.20 Certificats. 3 fulls.
2.21 Memòria, plec de condicions i pressupost.
2.22 Bases del concurs per al grup escultòric de la crucifixió de la façana de la passió. 3 còpies
2.23 Informe sobre la mecanització de les obres.
2.24 Carta destinada a l'arquitecte respecte a problemes de la construcció.
2.25 Esborranys. 3 fulls.
2.26 Factura per treballs de vidrieres.
2.27 Fulletons informatius i cartes obertes sobre el temple i la seva construcció. 8 fulletons i un full
2.28 Carta dirigida a l'arquitecte sobre la construcció del temple.
2.29 Marca del segell de la parròquia de la Sagrada Familia.
2.30 4 fotografies impreses sobre la construcció del Temple i de celebracions religioses.
2.31 Fulletó de "Exposición Gráfica de las obras del Templo expiatorio de la Sagrada Familia".
2.32 Carta de l'arquitecte Bergós.
2.33 Estudi manuscrit sobre la utilització de la parcel.la suplementària del portal de la passió.
2.34 Croquis d'assumptes pendents a tractar en relació a la construcció del temple.
2.35 Carta relacionada amb una commemoració a Gaudí de 1952
2.36 Factures emeses per A. Truñó Constructor de treballs de construcció i fusteria realitzats a la Sagrada Família. 4 fulls.
2.37 Disseny original d'un dels segells de la parròquia de la Sagrada Família. Inclou al revers del paper el nom i lloc de la fàbrica de segells de goma.
2.38 Proves del disseny del segell. Tinta i llapis sobre vegetal.
2.39 Proves del disseny del segell. Tinta i llapis sobre cartolina.
2.40 Certificat de neixement. Inclou el segell de la parròquia de la Sagrada Família.
2.41 Prova d'un altre disseny per al segell de la parròquia. Tinta i llapis sobre vegetal.
2.42 Marques del segell en un foli. 6 marques.


Obres de restauració de les finestres i rosassa a una parròquia Centelles. ( Osona ) 1939

Documentació:
C 1780 / 6:
6.1 Fotografies de l'interior i l'exterior de l'església. 13 fotografies en blanc i negre.
6.2 Alçat del rosassa i finestrals, amb amidaments. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
6.3 Croquis de detalls i de la capella de la Mare de Déu dels Dolors, amb amidaments. 3 fulls


Acabament de les obres de construcció de l'església parroquial Mare de Déu del Rosari Av. José Antonio (actual Gran Via de les Corts Catalanes); C. Lepant. Barcelona. ( Barcelonès ) 1945

Documentació:
C 1785 / 13:
13.1 Plec de condicions facultatives.
13.2 Memòria


Altar lateral al Santuari de Santa Maria del Collell Sant Ferriol. ( Garrotxa ) 1949

Documentació:
C 1770 / 4:
4.1 Fulletó publicitari del seminari col.legi de Santa Maria del Collell.
4.2 Alçat de l'altar. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
4.3 Croquis de la cúpula. Llapis i llapis de color sobre paper sulfuritzat.
4.4 Planta. E 1: 100. Llapis sobre paper.