Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
Quintana i Vidal, Francesc de Paula 19/4/1892 - 28/6/1966 Títol d'arquitecte: 29/7/1918
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Monuments Singular
 
     
 

Nau en planta baixa

Trav. de Gràcia; C. Aribau. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1778 / 2:
2.1 Emplaçament i planta. E 1: 1000 / E 1: 200. Còpia per cianotipus.
2.2 Croquis d'emplaçament i planta. E 1: 1000 / E 1: 200. Llapis sobre paper.


Ampliació de la fàbrica "Armangué i Planas" Santpedor. ( Bages )

Documentació:
C 1786 / 30:
30.1 Informe sobre les obres a efectuar.


Tallers per al Sr. Cornet C. Còrsega; C. Casanova. Barcelona. ( Barcelonès ) 1930

Documentació:
C 1773 / 5:
5.1 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
5.2 Façana i secció. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
5.3 Emplaçament, secció i planta. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
5.4 Façana i secció. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
5.5 Croquis de façana.
5.6 pressupost del contratista d'obres.


Reformes a la fàbrica Creus C. Sant Joan de Malta, 102. Barcelona. ( Barcelonès ) 1930 1935

Documentació:
C 1783 / 2:
2.1 Emplaçament, planta, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
2.2 Croquis de secció.
2.3 Emplaçament, planta, secció i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
2.4 Emplaçament, planta, secció i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
2.5 Croquis de secció i façana.
2.6 Croquis de planta i secció.
2.7 Emplaçament, secció transversal, planta i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
2.8 Emplaçament, secció transversal, planta i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia sobre paper tela.
2.9 Croquis de planta i càlculs.
2.10 Emplaçament, planta, secció a.b. i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia per cianotipus.
2.11 Esbossos i càlculs. 5 fulls.


Construcció d'un edifici de planta baixa i pis per a tallers per a la Caixa de Pensions C. Casanova, 160-162. Barcelona. ( Barcelonès ) 1930

Documentació:
C 1786 / 41:
41.1 Contracte de construcció.


Construcció d'un edifici d'oficines i tallers per a "S.A Novitas Bori". C. Còrsega, 206;. Barcelona. ( Barcelonès ) 1931

Documentació:
C 1773 / 4:
4.1 Planta pis i baixa. E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.2 Pressuposts.
4.3 Croquis de planta. Llapis sobre vegetal
4.4 Croquis de planta. Llapis sobre vegetal.
4.5 Seccions i emplaçament. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
4.6 Planta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
4.7 Planta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
4.8 Planta pis. E 1: 100. Còpia.
4.9 Emplaçament. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
4.10 Emplaçament. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
4.11 Croquis de façana i secció. Llapis sobre paper.


Reforma fàbrica "Manufacturas Banús" C. Sardenya. Barcelona. ( Barcelonès ) 1934 1942

Documentació:
C 1768 / 3:
3.1 Planta. Tinta sobre paper
3.2 Planta subterrànea i secció. E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat.
3.3 Memòria.
3.4 Emplaçament, alçat, secció a.b, planta de coberta del terrat, secció del soterrani per c.d, secció del cobert per e.f. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia
3.5 Emplaçament, planta baixa, planta pis i secció per a.b. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
3.6 Emplaçament, secció per a.b, Planta. Tinta sobre vegetal.
3.7 Emplaçament, façana, planta pis, secció per a.b. E 1: 100 / E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
3.8 Emplaçament, secció del soterrani per c.d i per e.f, planta soterrani i del cobert del terrat, alçat i secció a.b. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre paper vegetal.
3.9 Relació de la maquinària a instal.lar.
3.10 Memòria.
3.11 Esborranys de càlculs d'estructura i croquis.
3.12 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
3.13 Croquis de secció i planta. E 1: 100. Llapis sobre paper sulfuritzat.
3.14 Plànol d'estructura. E 1: 50. Còpia.
3.15 Detall d'estructura. E 1: 20 / E 1: 10. Còpia.
3.16 Planta soterrani. E 1: 100. Còpia.
3.17 Planta coberta. E 1: 100. Còpia.
3.18 Detall de columnes i jàsseres. E 1: 20 / E 1: 10. Còpia.
3.19 Detall d'estructura. E 1: 20 / E 1: 10. Còpia.
3.20 Estructura, jàsseres. E 1: 100 / E 1: 40. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.21 Planta soterrani. E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.22 Emplaçament, façana, secció per a.b, i esquema de la secció longitudinal per l'eix de la façana. E 1: 500 / E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre paper tela.
3.23 Planta soterrani i planta semisoterrani. E 1: 100. Tinta sobre paper tela,


Reparació de la teulada d'un cobert per a Felip Juncàs C. Pistó, 18. Barcelona. ( Barcelonès ) 1934

Documentació:
C 1783 / 6:
6.1 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.2 Croquis de planta i secció.


Reforma d'un magatzem per a Antoni Par C. Casp, 17. Barcelona. ( Barcelonès ) 1934

Documentació:
C 1785 / 10:
10.1 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.2 Croquis de plànol de situació. Tinta sobre vegetal.
10.3 Croquis de planta i secció. Tinta sobre vegetal.
10.4 Full d'encàrrec.
10.5 Acreditació d'honoraris.
10.6 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
10.7 Amidament del solar. E 1: 200. Tinta sobre paper tela. Plànol de 1895 firmat per l'arquitecte J. Gili Moncunill.


Reconstrucció de la fàbrica "Hilaturas Caralt Pérez S. A." a causa de bombardeig C. Floridablanca 33-36; Av. Mistral. Barcelona. ( Barcelonès ) 1939

Documentació:
C 1780 / 8:
8.1 Carta dirigida a l'arquitecte per part de l'arquitecte Manuel Puig i Janer de 26 d'octubre de 1939.
8.2 Alçat de façana. Tinta sobre vegetal.
8.3 Alçat de façana. Tinta sobre vegetal.
8.4 Panta. Tinta sobre vegetal.
8.5 Façana, secció i plantes. Tinta sobre vegetal.
8.6 Croquis de façana.
8.7 Croquis de secció.
8.8 Croquis de planta.
8.9 Memòria i pressupost.
8.10 Diverses valoracions, pressuposts i memòries.


Reconstrucció de la fàbrica "Vda. de Ramón Pujol" a causa de bombardeig Ptge. Borrull; C. Sant Joan de Malta. Barcelona. ( Barcelonès ) 1939 1941

Documentació:
C 1780 / 9:
9.1 Amidaments de l'emplaçament.
9.2 Emplaçament, alçat i planta. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
9.3 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
9.4 Emplaçament, seccions transversals i longitudinals i plantes. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
9.5 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
9.6 Emplaçament, seccions transversals i longitudinals i plantes. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
9.7 Carta del ministeri de la Governació dirigida a la vídua de R. Pujol.
9.8 Emplaçament, secció i planta del generador de vapor. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
9.9 Emplaçament, inclou numeració i descripció de les diferents sales de la fàbrica. E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
9.10 Memòria.
9.11 Valoració cadastral.
9.12 Sol.licitud d'obres.
9.13 Emplaçament. E 1: 500. Còpia acolorida.
9.14 Valoracions dels costos de les obres.
9.15 Croquis d'emplaçament, inclou amidaments,
9.16 Valoració dels desperfectes.


Ampliació de l'immoble propietat de la fàbrica "Hilaturas Caralt y Pérez S.A". Construcció de 5 pisos, un destinat a guarderia. C. Floridablanca 33-36; Av. Mistral. Barcelona. ( Barcelonès ) 1940 1943

Documentació:
C 1768 / 1:
1.1 Pressuposts, estudis de preus, factures, estudis d'estructura i correspondència entre l'arquitecte i "COYMSA contratas, obras y manufacturas S.A."
1.2 Plec de condicions de 30 de juny de 1941, factures de treballs realitzats.
1.3 Plec de condicions de maig 1943
1.4 Dictamen sobre la resistència de les bigues de ciment
1.5 Memòria
1.6 Pressuposts de fusteria, construccions i jornals.
1.7 Emplaçament i plantes. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
1.8 Emplaçament i plantes. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
1.9 Emplaçament i plantes. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
1.10 Façana i secció. E 1: 100. Còpia.
1.11 Planta dels edificis M.R. E 1: 100. Còpia.
1.12 Croquis de façana i secció. Llapis sobre paper.
1.13 Planta 1º pis de l'edifici M. E 1: 100. Còpia.
1.14 Planta 1º pis de l'edifici M. E 1: 100. Còpia.
1.15 Planta 2º pis de l'edifici M. E 1: 100. Còpia.
1.16 Planta 2º pis de l'edifici M. E 1: 100. Còpia.
1.17 Façana S. O. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
1.18 Façana N. E. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
1.19 Façana. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
1.20 Façana. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
1.21 Façana. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
1.22 Façana. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
1.23 Façana. E 1: 100. Còpia.
1.24 Alçat de la porta d'entrada. Tinta sobre vegetal.
1.25 Esbós de la porta d'entrada. LLapis sobre paper.
1.26 Fotografia de l'exterior de l'edifici, abans de les reformes.
1.27 Certificat d'obres a realitzar.
1.28 Alçat de detall del terrat i secció. E 1: 25. Tinta sobre vegetal.
1.29 Planta d'avantprojecte de distribució d'un pis per a estància de treballadors.
1.30 Fullet publicitari.
1.31 Façana i secció. Tinta sobre paper tela.
1.32 Plantes i emplaçament. E 1: 100 / E 1: 500. Còpia.
1.33 Memòria sobre el pis destinat a guarderia.
1.34 Fulls d'encàrrec.
1.35 Sol.licitud d'obres per part de la fàbrica.
1.36 Emplaçament, planta de la guarderia i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre paper tela.
1.37 Emplaçament, planta de la guarderia i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
1.38 Emplaçament, planta de la guarderia i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
1.39 Emplaçament, planta de la guarderia i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre paper tela.
1.40 Planta. E 1: 100. Tinta i llapis de color sobre vegetal.
1.41 Planta. E 1: 100. Tinta i llapis de color sobre vegetal.
1.42 Planta. E 1: 100. Tinta i llapis de color sobre vegetal.
1.43 Plantilles amb títols per plànols.
1.44 Planta 1º pis edifici M. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
1.45 Emplaçament, planta de la guarderia, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 100 / E 1: 50. Còpia.


Construcció d'un magatzem i un cobert per a la fàbrica "Hilaturas Caralt Pérez S. A." C. Rocafort, 65. Barcelona. ( Barcelonès ) 1940

Documentació:
C 1780 / 12:
12.1 Emplaçament, secció per a.b, i planta. E 1: 100. Tinta sobre paper tela.
12.2 Emplaçament, planta, seccions i façanes. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia
12.3 Emplaçament, secció, planta i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
12.4 Emplaçament, secció per a.b.c, façana i planta. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.


Construcció de despatxos per a la fàbrica "Portabella P. Germain" C. Sants. Barcelona. ( Barcelonès ) 1940

Documentació:
C 1780 / 22:
22.1 Secció. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
22.2 Planta. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
22.3 Emplaçament, secció transversal, planta entresòl i baixa. E 1: 500 / E 1: 100. Dues còpies


Ampliació d'una fàbrica per a Armangué i Planas Santpedor. ( Bages ) 1941

Documentació:
C 1780 / 15:
15.1 Pressuposts per ram de construcció.
15.2 Seccions i planta. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
15.3 Seccions i planta. E 1: 50. Còpia.
15.4 Acreditació d'honoraris.


Construcció d'un cobert per a un magatzem per a Daniel Pérez Pujol C. Sancho de Àvila, 97. Barcelona. ( Barcelonès ) 1941 1945

Documentació:
C 1781 / 7:
7.1 Emplaçament, planta, seccions i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
7.2 Emplaçament, planta, seccions i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
7.3 Croquis de façana.
7.4 Sol.licitud de permís d'obres.
7.5 Certificat d'obres.
7.6 Emplaçament, planta, secció transversal i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
7.7 Memòria, sol.licitud d'obres i certificats d'obres.


Construcció d'una nau industrial per a Miquel Parcerissa i Rivera C. Còrsega; C. Lope de Vega. Barcelona. ( Barcelonès ) 1943

Documentació:
C 1781 / 5:
5.1 fulletó publicitari de portes metàl.liques.
5.2 Emplaçament, secció, façana i planta. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
5.3 Emplaçament, secció, façana i planta. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
5.4 Contracte d'obres


Edifici per a lloguer propietat de Amadeu Borràs Font C. Bruc, 166-168. Barcelona. ( Barcelonès ) 1946 1956

Documentació:
C 1781 / 8:
8.1 Secció i alçat. Tinta sobre vegetal.
8.2 Planta pisos. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
8.3 Planta pisos. E 1: 50. Còpia.
8.4 Planta, solució nº 2. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
8.5 Planta, solució nº 1. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
8.6 Planta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.7 Estructura de planta. Columnes, biguetes i jàsseres. E 1: 100. Còpia.
8.8 Estructura de soterrani i fonaments. Columnes, biguetes i jàsseres. E 1: 100. Còpia.
8.9 Planta baixa. E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
8.10 Planta de les tendes, situades als baixos. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
8.11 Planta, inclou amidaments. Còpia.
8.12 Estructura de la planta baixa, columnes, jàsseres i biguetes. E 1: 100. Còpia
8.13 Estructura de la planta dels pisos, columnes, jàsseres i biguetes. E 1: 100. Còpia.


Ampliació fàbrica de teixits "Salvador Casacuberta S.A" C. Sicília; C. Indústria. Barcelona. ( Barcelonès ) 1955 1956

Documentació:
C 1781 / 15:
15.1 Emplaçament, façanes i secció a.b. E 1: 2000. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
15.2 Planta del 2º i 3º pis. E 1: 200. Tinta sobre vegetal.
15.3 Aproximació de pressupost.


Ampliació del segon pis per a magatzem d'indústria WEC per a Jesús Garriga Sampons C. Roger, 15; Portbou, 31. Barcelona. ( Barcelonès ) 1961 1966 Documentació:
C 1782 / 7:
7.1 Certificat d'obres.
7.2 Rebut d'ingressos
7.3 Full d'honoraris.
7.4 Memòria.
7.5 Rebuts i certificats d'honoraris.
7.6 Pressuposts del contratista d'obres.
7.7 Alçat i secció d'un manòmetre. Llapis sobre paper.
7.8 Fullets publicitaris de materials de construcció.
7.9 Planta baixa i altell. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
7.10 Planta baixa i altells. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
7.11 Secció. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
7.12 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
7.13 Planta pis, terrat i fonaments. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
7.14 Emplaçament, planta baixa, secció a.b. i secció c.d. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
7.15 Situació i amidament del solar. E : 1: 200. Tinta sobre paper tela.
7.16 Emplaçament, secció i façana. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
7.17 Planta pis, terrat i fonaments, amb esmenes. E 1: 50. Còpia.
7.18 Croquis de plantes. 3 fulls.
7.19 Sol.licitud de permís de reformes.
7.20 Plànol de 1926, emplaçament i plantes. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper tela. És d'un altre arquitecte.
7.21 Factura del contractista d'obres.
7.22 Croquis de façana.
7.23 Detalls. Alçat de porta. E 1: 10. Tinta i color sobre vegetal.
7.24 Detalls. Alçat de porta. E 1: 10. Tinta i color sobre vegetal.
7.25 Detalls. Alçat lateral d'escala. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.

Observacions:
S'inclou un plànol de 1926 de l'edifici