Tornar a la pàgina principal del Centre de DocumentacióTornar a la pàgina principal del COAC    
     
  TornarItineraris Accés i consulta Fons Història  
   
 
Quintana i Vidal, Francesc de Paula 19/4/1892 - 28/6/1966 Títol d'arquitecte: 29/7/1918
Arquitectura religiosa Disseny i Interiorisme Documentació administrativa
Edificis comercials Edificis industrials Edificis per a l'espectacle i lleure públics
Edificis per a la educació i amb finalitats científiques i culturals Edificis turístics Edificis per al servei sanitari i benèfic
Edificis públics Habitatges plurifamiliars Habitatges unifamiliars
Planejament urbà Monuments Singular
 
     
 

Edifici d'habitatges per a Pedro Gimbernat Font, Rosa Quintana Sagué, Mº Rosa, Margarita i Pedro Gimbernat Quintana.

C. José Estivill, 56-58. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1771 / 7:
7.1 Emplaçament. Còpia.
7.2 Secció i façanes. E 1: 100. Còpia.
7.3 Planta baixa. E 1: 50. Còpia.
7.4 Cotes. Planta baixa. E 1: 50. Còpia.
7.5 Planta pis. E 1: 50. Còpia.
7.6 Cotes. Planta pis. E 1: 50. Còpia.
7.7 Fonaments. E 1: 50. Còpia.
7.8 Planta bigues. E 1: 50. Còpia.
7.9 Planta coberta. E 1: 50. Còpia.


Construcció d'una casa pels Srs. Comelerans C. Muntaner, 211. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1774 / 14:
14.1 Plantes. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
14.2 Planta primer pis. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
14.3 Planta del 2º pis. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
14.4 Planta altell. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
14.5 Planta baixa. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
14.6 Croquis de façana.
14.7 Correspondència.


Casa per Agustí Riba Garcia Ptge. Masoliver; C. Pujades. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1785 / 9:
9.1 Emplaçament, planta baixa i pis. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.2 Croquis de plantes. Llapis sobre paper.


habitatges per a enginyers industrials Rda. General Mitre; C. Herraiz; C. Escoles Pies; C. José Agulló. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1786 / 40:
40.1 Planta soterrani i secció. E 1: 100. Còpia.
40.2 Planta tipus. E 1: 50. Còpia.
40.3 Secció bloc A. E 1: 50. Còpia.
40.4 Secció bloc B. E 1: 50. Còpia.
40.5 Emplaçament i esquema dels habitatges i el nom del propietari corresponent a cada pis. E 1: 200. Còpia.


Construcció d'un edifici per a Agustí Rusiñol C. Sevilla; C. Baluard. Barcelona. ( Barcelonès )

Documentació:
C 1833 / 18:
18.1 Croquis de planta. E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat.
18.2 Croquis d'alçat de la entrada. Llapis sobre paper paper tela.
18.3 Planta. Tinta sobre paper tela.
18.4 Planta. Llapis sobre paper sulfuritzat.
18.5 Croquis de planta i emplaçament. Llapis sobre paper sulfuritzat.
18.6 Croquis de planta. Llapis sobre cartolina.
18.7 Façana i secció. E 1: 50. Llapis sobre cartolina.
18.8 Emplaçament, planta baixa i pisos, façanes i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.


Construcció d'edificis sobre els solars comprats per la Caixa de pensions C. Muntaner, 153-155-157-159; C. Còrsega, 206-208. Barcelona. ( Barcelonès ) 1923 1956

Documentació:
C 1784 / 1:
1.1 Plànol de situació. Tanteig de distribució dels solars. Solució B. E 1: 400. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
1.2 Plànol de situació i amidament dels solars. E 1: 200. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
1.3 Certificat de final d'obres d'un dels edificis.
1.4 Informe sobre l'execució o no d'unes obres de reforma, de 1956.
1.5 Càlculs. Al darrera del full hi ha un anagrama.
1.6 Relació dels edificis a construir amb el pressupost de les obres realitzades de 1932 a 1934.
1.7 Directrius dels tipus de construccions a realitzar i els terminis de temps.
1.8 Secció de columnes, jàsseres i bigues. E 1: 5. Còpia.
1.9 Estructura. Embigat dels pisos. E 1: 50. Còpia.
1.10 Estructura. Jàsseres de la planta baixa. E 1: 50. Còpia.
1.11 Estructura. Entramats de jàsseres i peus. E 1: 10. Còpia.
1.12 Detall de la claraboia. E 1: 5. Còpia.
1.13 Estructura. Columnes, jàsseres i bigues. E 1: 10. Còpia.
1.14 Estructura. Jàsseres i bigues. Còpia.
1.15 Estructura. Columnes, jàsseres i bigues. E 1: 10. Còpia.
1.16 Croquis d'emplaçament. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
1.17 Emplaçament, planta baixa, façana i seccions. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
1.18 Sol.licitud de permís d'obres.
1.19 Full d'encàrrec d'obres.
1.20 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper vegetal.
1.21 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia sobre paper tela.
1.22 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia. 2 fulls.
1.23 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
1.24 Planta pisos i terrat. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
1.25 Emplaçament i secció del terrat. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
1.26 Modificació de la planta de la porteria. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
1.27 Embigats del terrat. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
1.28 Embigats dels pisos. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
1.29 Planta baixa. E 1: 50. Còpia.
1.30 Croquis de secció del terrat.
1.31 Croquis de planta.
1.32 Planta dels pisos. Còpia.
1.33 Croquis de detalls de decoració. 4 fulls.
1.34 Façana. Llapis sobre paper.
1.35 Planta baixa. E 1: 50. Còpia.
1.36 Planta baixa. E 1:50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat
1.37 Croquis de planta i secció.
1.38 Croquis de alçat de façana i secció
1.39 Alçat de façana i secció. E 1:50. Còpia.
1.40 Càlcul de rendiment
1.41 Pressupost del contratista d'obres.
1.42 Croquis de planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat
1.43 Alçat i secció de façana. E 1:50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.44 Planta terrat. E 1:50. Còpia.
1.45 Emplaçament planta i secció del taller. E 1:500/ 1:100. Tinta sobre paper sulfuritzat
1.46 Planta de distribució de pisos en els solars 1, 2 i 3 de la solució A. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
1.47 Planta del terrat. Solució per una de les cases. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
1.48 Planta del pisos principals. E 1:50. Tinta i color sobre paper vegetal.
1.49 Pressupost del contractista d'obres
1.50 Contracte de construcció
1.51 Pressupost
1.52 Acreditació d'honoraris.
1.53 Full d'encàrrec.
1.54 Emplaçament, secció i plantes. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
1.55 Façanes. E 1: 50. Còpia.


Reforma de l'edifici entre mitgeres propietat de D. Francisco Blasi i Dolors Bares C. Dos de Maig. Barcelona. ( Barcelonès ) 1924

Documentació:
C 1776 / 3:
3.1 Nota de Francisco Blasi a l'arquitecte
3.2 Croquis de planta.
3.3 Planta baixa. E 1: 500. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
3.4 Façana i secció. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
3.5 Croquis de façana. Llapis sobre paper.
3.6 Croquis de planta. Llapis sobre paper.


Casa propietat de Josefa Puñet Ptge. dels Garrofers; C. Varsòvia. Barcelona. ( Barcelonès ) 1924

Documentació:
C 1776 / 4:
4.1 Croquis d'emplaçament, planta, façana i secció. Llapis sobre paper.
4.2 Planta. E 1: 50. Tinta i llapis sobre paper.
4.3 Emplaçament, planta, façana i secció. Còpia per cianotipus.


Edifici propietat de José Paytuvi i Antonia Pla Av. Meridiana. Barcelona. ( Barcelonès ) 1924 1927

Documentació:
C 1777 / 6:
6.1 Croquis de planta. Llapis sobre paper sulfuritzat.
6.2 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
6.3 Planta pisos. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.4 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.5 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.6 Planta pis principal. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.7 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.8 Croquis i fulls de càlculs.
6.9 Alçat i planta de detall. Còpia per cianotipus.
6.10 Plantes i emplaçament. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
6.11 Emplaçament, secció i planta. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
6.12 Croquis de finestres. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.13 Croquis de portes. Llapis sobre paper.
6.14 Detall decoratiu de la façana. Llapis sobre paper.
6.15 Detall de sócol. E 1: 10. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.16 Alçat de la porta. Llapis sobre paper quadriculat.
6.17 Alçat de detall de la porta. Llapis sobre paper.
6.18 Planta baixa. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
6.19 Plec de condicions i pressupost.


Estat de solidesa del circ ambulant "Novedades" propietat de Matias Francisco Garcia Pl. Diamant. Barcelona. ( Barcelonès ) 1924

Documentació:
C 1786 / 18:
18.1 Certificat de solidesa. 2 còpies.


Reformes a l'immoble del Sr. Mayans C. Rosselló; Pge. Grasot. Barcelona. ( Barcelonès ) 1924

Documentació:
C 1833 / 13:
13.1 Croquis de façana, secció i plantes. Llapis sobre cartolina.
13.2 Emplaçament, façana lateral i principal, i secció. E 1: 500. Còpia per cianotipus.
13.3 Planta baixa i planta pis. Còpia per cianotipus.


Casa per a Agustí Rusiñol C. Renaixença; Rbla. de Volart. Barcelona. ( Barcelonès ) 1924

Documentació:
C 1833 / 19:
19.1 Planta. E 1: 50. Llapis i tinta vermella sobre paper.
19.2 Emplaçament, planta pisos, façana, secció i secció del sistema de ventilació. Llapis sobre cartolina.
19.3 Croquis de planta. Llapis sobre paper.


Casa 1924

Documentació:
C 1833 / 20:
20.1 Planta pisos i façana. Llapis sobre cartolina
20.2 Planta pisos i façana. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat.


Construcció d'una casa en un solar de la "Caja de Pensiones para la Vejez y el Ahorro" C. Còrsega, 204. Barcelona. ( Barcelonès ) 1925

Documentació:
C 1774 / 2:
2.1 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
2.2 Emplaçament i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia per cianotipus.
2.3 Croquis de planta semisoterrani. E 1: 50. Llapis sobre paper.
2.4 Croquis de planta de l'entresòl. E 1: 50. Llapis sobre paper.
2.5 Croquis de planta dels pisos 1º,2º,3º,4º,5º. E 1: 50. Llapis sobre paper.
2.6 Croquis de planta del 6º pis. E 1: 50. Llapis sobre paper.
2.7 Croquis de planta del terrat. E 1: 50. Llapis sobre paper.
2.8 Croquis de planta i secció. Llapis sobre paper.
2.9 Croquis de secció. Llapis sobre paper.
2.10 Façana. E 1: 50. Llapis sobre paper.
2.11 Façana. E 1: 50. Llapis sobre paper.


Casa Sr. Padullés C. València. Barcelona. ( Barcelonès ) 1925

Documentació:
C 1776 / 5:
5.1 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
5.2 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
5.3 Emplaçament, plantes, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
5.4 Croquis d'emplaçament, plantes, façana i secció. Llapis sobre paper.


Reformes i ampliació de pisos a l'edifici de José Bragulat C. Fraternitat, 39. Cerdanyola del Vallès. ( Vallès Occidental ) 1925

Documentació:
C 1776 / 11:
11.1 Croquis de façana. Llapis sobre paper sulfuritzat.
11.2 Croquis de planta, Llapis sobre paper sulfuritzat.
11.3 Croquis de planta. Llapis i color sobre paper sulfuritzat.
11.4 Emplaçament i plantes. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
11.5 Croquis de plantes. Llapis sobre paper.
11.6 Alçat de façana i secció. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
11.7 Croquis de façana i secció. Llapis sobre paper.


Reforma a l'edifici d'habitatges de Teresa Casas C. Torrent de les flors; Pl. Rovira. Barcelona. ( Barcelonès ) 1925

Documentació:
C 1776 / 13:
13.1 Planta pisos. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
13.2 Croquis de planta. Llapis i tinta sobre paper sulfuritzat.
13.3 Secció. Llapis sobre paper.
13.4 Alçat de façana. Llapis sobre paper.
13.5 Planta. Llapis sobre paper.
13.6 Façana i secció. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
13.7 Plec de condicions.


Valoració de les millores a realitzar en un pis propietat de Daniel Acin C. Diputació, 131. Barcelona. ( Barcelonès ) 1925

Documentació:
C 1786 / 26:
26.1 Dictamen de les millores i pressupost. Manuscrit.
26.2 Esborranys de planta i càlculs diversos


Edifici de planta baixa i 5 pisos propietat de Tomàs Iborra. C. San Carles; C. Vilajoiosa; C. Alcanar. Barcelona. ( Barcelonès ) 1926

Documentació:
C 1776 / 14:
14.1 Croquis de façana i secció. Llapis sobre paper.
14.2 Croquis d'emplaçament. Llapis sobre paper.
14.3 Croquis de plantes. Llapis sobre paper.
14.4 Croquis de façanes. Llapis sobre paper.
14.5 Emplaçament, plantes, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.


Reforma a l'edifici de Manuela Celma Rda. Sant Antoni, 26. Barcelona. ( Barcelonès ) 1926 1927

Documentació:
C 1777 / 1:
1.1 Pressupost de la pedra decorativa de la façana.
1.2 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
1.3 Croquis de planta. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat.
1.4 Nota manuscrita sobre les obres dirigida a l'arquitecte.
1.5 Croquis de reixes.
1.6 Croquis de baranes. 3 fulls
1.7 Amidament del terreny. Llapis sobre paper.
1.8 Croquis de amidaments del terreny. Llapis i tinta de color sobre paper.
1.9 Croquis de planta. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.10 Plantes. Còpia.
1.11 Plantes. Còpia per cianotipus.
1.12 Façana i secció. Llapis sobre paper.
1.13 Façana i secció. E 1: 50. Còpia.
1.14 Planta, secció i emplaçament. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
1.15 Plantes, secció i emplaçament. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
1.16 Contrata
1.17 Dictamen del valor de les obres
1.18 Plec de condicions.
1.19 Certificat de final d'obres.


Reforma a l'edifici de José Coll i Ramona Sagarra C. Lope de Vega; C. Pujades. Barcelona. ( Barcelonès ) 1926

Documentació:
C 1777 / 2:
2.1 Divisió parcel.laria del terreny. E 1: 200. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.2 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.3 Emplaçament, plantes i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
2.4 Façana i secció. E 1: 100. Còpia per cianotipus.
2.5 Façana i secció. Llapis sobre paper.
2.6 Planta. Llapis sobre paper.


Informe de solidesa de la casa de Ramon Creus i Puig C. Bac de Roda, 44. Barcelona. ( Barcelonès ) 1926

Documentació:
C 1786 / 24:
24.1 Dictamen de solidesa. 2 còpies.


Reformes a l'edifici propietat d'Enric Servent C. Còrsega; C. Nàpols. Barcelona. ( Barcelonès ) 1927

Documentació:
C 1777 / 3:
3.1 Croquis de la planta del terrat.
3.2 Croquis d'emplaçament. E 1: 500. Llapis sobre paper.
3.3 Croquis de plantes. Llapis sobre paper.
3.4 Façana i secció. Llapis sobre paper.
3.5 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
3.6 Emplaçament, plantes, secció i façana. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.


Valoració d'una casa com a perit del judici de Manuel Cuenca contra José Giné i Giné Trav. de Gràcia, 13. Barcelona. ( Barcelonès ) 1927

Documentació:
C 1786 / 29:
29.1 Valoració.
29.2 Esborrany
29.3 Valoració.


Propietats dels hereus de Irene Torrents 1927

Documentació:
C 1833 / 14:
14.1 Planta dels pisos. E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
14.2 Planta dels pisos. E 1: 100. Còpia per cianotipus.
14.3 Croquis planta. Llapis sobre cartolina.


Edifici d'habitatges per al Sr. Gual 1928

Documentació:
C 1774 / 8:
8.1 Façana i secció. Tinta sobre paper tela.
8.2 Croquis d'emplaçament i càlculs. Llapis sobre paper.


Reformes a un edifici propietat de Conrado Guilemany C. Casanova, 201. Barcelona. ( Barcelonès ) 1928 1935

Documentació:
C 1777 / 8:
8.1 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
8.2 Correspondència, tràmits per realitzar les obres.
8.3 Croquis amb amidaments. Llapis sobre paper.
8.4 Plantes. Còpia.
8.5 Planta. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
8.6 Croquis de planta. Llapis sobre paper.


Reformes a l'edifici de Ramon Lòpez C. Creu dels Molers, 46; C. Magallanes. Barcelona. ( Barcelonès ) 1928

Documentació:
C 1778 / 1:
1.1 Emplaçament, façana, planta del pis de la porteria, planta baixa i planta pisos1º,2º, 3º, 4º, 5º i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
1.2 Croquis de planta. Llapis sobre paper sulfuritzat.
1.3 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
1.4 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
1.5 Croquis d'alçat i secció. Llapis sobre paper
1.6 Croquis d'alçat i secció. Llapis sobre paper


Enderroc d'un edifici, construcció d'un altre, i ampliació d'un tercer edifici propietat de Agapito Blasco Mora Pg. Nacional, (actual Pg. Joan de Borbó comte de Barcelona) 49, 50-51. Barcelona. ( Barcelonès ) 1928 1936

Documentació:
C 1779 / 10:
10.1 Acreditació d'honoraris
10.2 Full d'encàrrec.
10.3 Emplaçament, façanes i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
10.4 Planta dels pisos. E 1: 50. Còpia.
10.5 Façana al Pg. Nacional i secció. E 1: 50. Còpia.
10.6 Emplaçament, planta del 6º pis i del terrat. E 1: 500 / E 1: 500. Còpia per cianotipus.
10.7 Façana i secció. Còpia per cianotipus.
10.8 Planta 1º pis. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
10.9 Emplaçament, façana al Pg. Nacional, detall de façana al C. del Mar i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.10 Planta 6º a ampliar i 7º en mansarda. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.11 Emplaçament, façana al Pg. Nacional, façana al C. del Mar i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.12 Planta dels pisos. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
10.13 Façana i secció. E 1: 100. Tinta i color sobre paper.
10.14 Planta 1º pis. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
10.15 Avant pressupost.
10.16 Dibuix de secció amb amidaments.
10.17 Croquis de distribució de tres pisos. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
10.18 Croquis de distribució de dos pisos. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
10.19 Planta de detall decoratiu. Tinta sobre paper sulfuritzat.
10.20 Alçat de part de la façana. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
10.21 Façana. E 1: 50. Còpia.
10.22 Croquis de façana. Llapis sobre paper.
10.23 Façana de la planta baixa. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
10.24 Façana. Còpia per cianotipus.
10.25 Carta d'Agapito encarregant-li la direcció d'obres a l'arquitecte, datada el 30 d'abril de 1928.
10.26 Dibuix de façana. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
10.27 Emplaçament, alçat, secció i planta de detall. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
10.28 Solucions de planta. 4 fulls.
10.29 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
10.30 Façana al C. del Mar. Còpia amb anotacions.
10.31 Plantes. Còpies amb anotacions. 4 fulls.
10.32 Façana i secció amb anotacions. Còpia.
10.33 Alçat de part de la façana. Còpia.
10.34 Certificat d'obres i acreditacions d'honoraris. 7 fulls.
10.35 Pressupost.
10.36 Carta de rescisió de la contrata per impagament d'Agapito Blasco, datada el 18 de juliol de 1936.
10.37 Certificats de final d'obres. 4 fulls
10.38 Estat del cobrament per les obres.
10.39 Carta del comissariat de la vivenda a l'arquitecte.
10.40 Instruccions que el Sindicat d'Arquitectes de Catalunya dóna als arquitectes que substitueixen el treball d'altres arquitectes.
10.41 Cartes del Comité de control de la empresa Enrique Servent. 2 cartes.
10.42 Informe sobre l'estat de les obres.
10.43 Certificat de l'arquitecte sobre el treball de la empresa Enric Servent.


Construcció d'un pis per a porteria i dipòsits d'aigua al terrat de l'edifici propietat de Joan Ferrer C. Traspalacio, 4 (actual C. Rera Palau). Barcelona. ( Barcelonès ) 1928

Documentació:
C 1783 / 5:
5.1 Croquis de planta i amidaments. 2 fullets quadriculats.
5.2 Emplaçament i planta. Llapis sobre paper.
5.3 Emplaçament, planta del terrat i secció. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia per cianotipus.
5.4 Croquis de planta i secció.


Aixecament de tres pisos per a Juan Jacas C. Mallorca, 500. Barcelona. ( Barcelonès ) 1928

Documentació:
C 1783 / 7:
7.1 Càlculs de la paret mitjera.
7.2 Emplaçament, secció, façana i plantes. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.3 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
7.4 Croquis de planta, inclou càlculs. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.5 Façana i secció. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.6 Façana. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
7.7 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
7.8 Façana i secció. Llapis sobre paper.
7.9 Planta baixa. Llapis sobre paper.


Reforma a un immoble de Ramon Gibert C. Mallorca, 468. Barcelona. ( Barcelonès ) 1928

Documentació:
C 1833 / 16:
16.1 Croquis de planta baixa. E 1: 50. Llapis sobre paper sulfuritzat.
16.2 Emplaçament, secció a.b, i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
16.3 Croquis planta. Llapis sobre cartolina


Construcció de 3 edificis propietat de la "Caixa de pensions per a la vellesa i d'estalvis"

C. Muntaner; C. Còrsega. Barcelona. ( Barcelonès ) 1929 1944

Documentació:
C 1774 / 1:
1.1 Plec de condicions, certificat de contratista, dictamens i pressupost.
1.2 Estructura. Jàsseres.
1.3 Planta pisos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Tinta sobre vegetal.
1.4 Emplaçament, secció i planta dels habitacles del servei. E 1: 500 / E 1: 100.
1.5 planta pisos amb columnes, jàsseres i bigues. E 1: 100. Còpia.
1.6 Emplaçament, planta baixa i pisos. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
1.7 Esbós de la porta d'entrada. Llapis sobre paper.
1.8 Planta. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.9 Croquis de detall. Llapis sobre paper sulfuritzat.
1.10 Alçat i secció de detall. Llapis sobre paper.
1.11 Plantes. E 1: 100. Tinta sobre paper.
1.12 Planta baixa, embigat i esquema de càlculs. E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.13 Emplaçament, plantes i secció. E 1: 500 / E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.14 Contracte de construcció.


Edifici de planta baixa i 2 pisos propietat de Teodora Aragonés C. Travessera. Barcelona. ( Barcelonès ) 1929

Documentació:
C 1778 / 3:
3.1 Croquis de plantes. Llapis sobre paper mil.limetrat.
3.2 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
3.3 Planta. Llapis, color i tinta sobre paper sulfuritzat.
3.4 Planta baixa, planta pisos. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
3.5 Croquis de façana i secció. Llapis sobre paper.
3.6 Croquis de les plantes. Llapis sobre paper.
3.7 Emplaçament, façana, plantes i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.


Construcció edifici propietat d'Heribert Domènech C. Rocafort, 219. Barcelona. ( Barcelonès ) 1929 1930

Documentació:
C 1778 / 4:
4.1 Pressuposts de fusteria. 4 fulls.
4.2 Emplaçament, alçat i amidaments del terrat. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
4.3 Emplaçament, alçat i amidaments del terrat. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia per cianotipus.
4.4 Planta 6º pis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
4.5 Planta 6º pis. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
4.6 Planta terrat i pis porteria. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
4.7 Planta terrat i pis porteria. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
4.8 Planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
4.9 Planta pis porteria i emplaçament. E 1: 50 / E 1: 500. Tinta sobre vegetal.
4.10 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
4.11 Planta. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
4.12 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
4.13 Planta. E 1 50. Còpia per cianotipus.
4.14 Emplaçament, rasants i planta pis portes. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
4.15 Planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
4.16 Planta 1º, 2º, 3º, 4º, 5º pis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
4.17 Emplaçament i planta 6º pis. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
4.18 Emplaçament, planta i seccions del magatzem. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
4.19 Emplaçament, planta del 6º pis i secció de detall. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
4.20 Croquis d'emplaçament amb càlculs. Tinta i llapis sobre paper.
4.21 Pressupost
4.22 Plec de condicions facultatives i econòmiques


Edificis propietat de Hermenegildo Camps Font i Enric Servent C. Provença 351-353. Barcelona. ( Barcelonès ) 1929 1930

Documentació:
C 1778 / 5:
5.1 Façana. Llapis sobre paper.
5.2 Emplaçament, planta baixa i pisos, planta jardí, planta pis porteria, secció del terrat. E 1: 500 / E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
5.3 Croquis amb càlculs d'alçades. 2 fulls
5.4 Emplaçament, planta i secció del terrat. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
5.5 Emplaçament, planta i secció del terrat. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
5.6 Emplaçament, planta amb amidaments. Tinta i color sobre còpia.
5.7 Croquis de planta. Llapis i color sobre paper.
5.8 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
5.9 Planta de la porteria, no executat. Tinta i color sobre vegetal.
5.10 Planta de la porteria, no executat. Tinta i color sobre vegetal.
5.11 Planta amb mesures. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
5.12 Planta amb mesures. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
5.13 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
5.14 Planta baixa. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
5.15 Emplaçament, planta pisos. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
5.16 Emplaçament, planta baixa i pisos, planta jardí, planta pis porteria, secció del terrat. E 1: 500 / E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre paper tela.
5.17 Alçat de la porta principal. Llapis sobre paper.
5.18 Planta del terrat. E 1: 50. Còpia.
5.19 Emplaçament, planta pis porteria, planta baixa, planta pisos i secció del terrat. E 1: 500 / E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
5.20 planta baixa i pisos. E 1: 50. Llapis i color sobre paper.
5.21 Emplaçament, planta i secció del terrat. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color
5.22 Emplaçament, planta i secció del terrat. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
5.23 Planta pisos. E 1: 50. Còpia
5.24 Plec de condicions facultatives i econòmiques i pressupost.


Construcció i posterior reparació d'uns immobles propietat d'Agapito Blasco Mora a causa de bombardeigs Pg. Nacional, (Pg. Joan de Borbó, comte de Barcelona) 33-34. Barcelona. ( Barcelonès ) 1929 1939

Documentació:
C 1786 / 3:
3.1 Pressupost i carta adjunta.
3.2 Memòria.
3.3 Pressupost per rams de construcció.
3.4 Pressupost de construcció de 1929
3.5 Plec de condicions facultatives i econòmiques de 1931
3.6 Plec de condicions facultatives i econòmiques de 1929
3.7 Façana. E 1: 50. Còpia.
3.8 Planta. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.9 Planta soterrani, baixa i pisos. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.10 Emplaçament, secció del terrat, i planta 7º i terrat. E 1: 500 / E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.11 Planta. Tinta sobre paper sulfuritzat.
3.12 Pressupost d'una empresa de construcció en marbre.
23.13 Croquis porta. 2 fulls.
23.14 Croquis secció.
23.15 Croquis planta.
23.16 Croquis de plantes. 6 fulls.
23.17 Alçat i secció. Llapis sobre cartolina.
23.18 Façana. E 1: 50. Còpia.
23.19 Emplaçament, plantes pisos, façana, secció i planta i secció de la fosa sèptica. Còpia.
23.20 Façana principal i laterals i seccions de façanes. E 1: 100. Llapis sobre paper.
23.21 Emplaçament i planta pisos. E 1: 100. Llapis sobre paper.


Valoració d'immobles de la Caixa de Pensions C. Muntaner; C. Còrsega; C. Casanovas; C. Rosselló. Barcelona. ( Barcelonès ) 1929

Documentació:
C 1786 / 16:
16.1 Acreditació d'honoraris.
16.2 Informe sobre la valoració dels immobles. 6 fulls
16.3 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.


Reforma d'una casa propietat de Ramon Gibert Pg. Nacional, (Pg. Joan de Borbó, comte de Barcelona) 27. Barcelona. ( Barcelonès ) 1929

Documentació:
C 1786 / 35:
35.1 Esborrany de plec de condicions facultatives i econòmiques.
35.2 Plec de condicions facultatives i econòmiques.
35.3 Alçat de porta. E 1: 10. Còpia per cianotipus.
35.4 Croquis d'alçat de porta. Llapis sobre paper.
35.5 Alçat de porta. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
35.6 Emplaçament, planta baixa, planta pis, alçat i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
35.7 Motllura a mida natural. Tinta sobre paper.
35.8 Planta. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
35.9 Emplaçament, façana i secció. Llapis sobre cartolina.


Construcció d'una casa C. Còrsega; C. Menéndez Pelayo; Ptge. Ròmul Bosch. Barcelona. ( Barcelonès ) 1930 1940

Documentació:
C 1774 /12:
12.1 Croquis d'emplaçament. Llapis sobre paper sulfuritzat.
12.2 Planta. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
12.3 Planta. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
12.4 Emplaçament i planta baixa. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
12.5 Emplaçament, façana i planta. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
12.6 Certificats de final d'obra.


Construcció d'una casa propietat d'Antoni Mata C. Romanins. Hospitalet de Llobregat, l'. ( Barcelonès ) 1930

Documentació:
C 1774 / 13:
13.1 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.2 Planta pisos. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.3 Planta entresòl. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.4 Emplaçament, alçat i secció. E 1: 250 / E 1: 50. Còpia per cianotipus.
13.5 Planta entresòl. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
13.6 Planta pisos. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
13.7 Planta baixa. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
13.8 Planta del 3º pis. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
13.9 Planta del 1º i 2º pis. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
13.10 Planta entresol. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
13.11 Planta baixa. E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
13.12 Emplaçament, planta i secció. E 1: 250 / E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
13.13 Croquis d'alçat i secció. Llapis sobre paper.
13.14 Emplaçament, alçat i secció. E 1: 250 / E 1: 50. Tinta i tinta de color sobre vegetal.
13.15 Pressupost del contractista d'obres.


Edifici d'habitatges per a Carlos Rabasó C. Nàpols; C. Aragó; C. Portell. Barcelona. ( Barcelonès ) 1930 Documentació:
C 1775 / 5:
5.1 Fulls de càlculs.
5.2 Emplaçament. E 1: 300. Còpia.
5.3 Planta. Còpia.
5.4 Planta. E 1: 100. Còpia.
5.5 Planta. E 1: 50. Còpia.
5.6 Planta signada per l'arquitecte Martinell. E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
5.7 Croquis de planta. Llapis sobre paper.

Observacions:
Avantprojecte


Addició de tres pisos en un edifici propietat de Ramon Costa Compte Rda. Sant Pere, 55; Pg. Sant Joan. Barcelona. ( Barcelonès ) 1930 1932

Documentació:
C 1778 / 6:
6.1 Emplaçament, secció longitudinal i secció del pati lateral. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.2 Planta fonaments. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.3 Planta soterrani i semisoterrani. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
6.4 Planta baixa i entresòl. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.5 Planta 1º, 2º, 3º, i 4º pis. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.6 Planta 5º i 6º pis. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.7 Planta 7º pis. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.8 Planta del terrat. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.9 Alçat principal i lateral. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.10 Façana al Pg. Sant Joan i secció. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.11 Alçat de detall. Balcons. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.12 Seccions dels fonaments reformats. Llapis i color sobre paper mil.limetrat. 10 fulls.
6.13 Planta soterrani i semisoterrani. E 1: 50. Còpia per cianotipus.
6.14 Carta i targeta de presentació de B. Bassegoda i Amigó.
6.15 Càlcul d'estructura de la columna C. Còpia.
6.16 Càlcul d'estructura de la columna D. Còpia.
6.17 Càlcul d'estructura de la columna E. Còpia.
6.18 Estructura. Alçat i planta de tirants.
6.19 Estructura. Planta. E 1: 50. Còpia.
6.20 Càlculs d'estructura de la columna B. Còpia.
6.21 Càlculs sostre 1º pis. Còpia.
6.22 Càlculs sostre 2º i 3º pis. Còpia.
6.23 Càlculs sostre 1º pis. Còpia.
6.24 Càlculs sostre 5º, 6º i 7º pis. Còpia.
6.25 Càlculs columnes C, D i E. Còpia.
6.26 Càlcul d'estructura. Bigues. Còpia.
6.27 Planta pis del terrat amb càlculs. Còpia.
6.28 Càlculs en planta 1º, 2º, i 3º pis. Còpia.
6.29 Plantes. Tinta i llapis sobre paper sulfuritzat. 6 plànols.
6.30 Planta dels nous pisos. Inclou mesures. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.31 Detalls. Alçat lateral d'escala i porta. E 1: 10. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.32 Detalls. Alçat de vidriera de la galeria. E 1: 20. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.33 Detalls. Alçat de portes. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.34 Detall de planta de les escales dels pisos i secció de els sanitaris. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.35 Planta pis. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
6.36 Planta soterrani i baixa. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
6.37 Façana del xamfrà i secció. E 1: 50. Còpia sobre paper tela.
6.38 Planta soterrani i baixa. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia sobre paper tela.
6.39 Detalls. Alçat de porta. E 1: 10. Còpia.
6.40 Detalls. Perspectiva interior d'una cantonada del sostre. Llapis sobre paper.
6.41 Detalls. Perspectiva interior de la decoració d'una cantonada del sostre.
6.42 Croquis de la barana del balcó.
6.43 Detall. E 1: 2. Llapis sobre paper.
6.44 Alçat amb càlculs de la porta. E 1: 10. Llapis sobre paper.
6.45 Secció. Còpia per cianotipus.
6.46 Alçat del xamfrà i secció. E 1: 50. Còpia.
6.47 Emplaçament, planta soterrani, baixa i de l'altell. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
6.48 Alçat de façana. E 1: 100. Còpia per cianotipus.
6.49 Alçat de tribuna de la galeria. Llapis sobre paper.
6.50 Alçat principal i lateral. Llapis sobre paper.
6.51 Alçat de façana i secció. Llapis sobre paper.
6.52 Pressupost del constructor d'obres


Edifici de 6 pisos propietat d'Antonio Montesinos Campillo C. Mallorca; C. Lepant. Barcelona. ( Barcelonès ) 1930

Documentació:
C 1779 / 2:
2.1 Planta. Tinta llapis i color sobre paper.
2.2 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
2.3 Croquis de planta. Llapis sobre paper.
2.4 Croquis de façana i secció. Llapis sobre paper.
2.5 Planta baixa i planta pisos. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
2.6 Alçat de la porta principal. Llapis sobre paper.
2.7 Plec de condicions facultatives i econòmiques


Edifici per a Josep Brunat C. Lepant, 330. Barcelona. ( Barcelonès ) 1930

Documentació:
C 1779 / 4:
4.1 Planta baixa i pisos. E 1. 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
4.2 Emplaçament, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
4.3 Emplaçament, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Llapis sobre paper.


Edifici per a Agapito Blasco C. Drassana; C. del Mar; Pg. Nacional (actual Pg. Joan de Borbó comte de Barcelona). Barcelona. ( Barcelonès ) 1930 1932

Documentació:
C 1834 / 1:
1.1 Façana principal i laterals, secció. E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.2 Emplaçament, planta soterrani, baixa, pisos i terrat. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
1.3 Planta amb esmenes. E 1. 50. Còpia.
1.4 Esborranys de càlculs. 5 fulls.
1.5 Alçat de la ports d'entrada. E1: 20. Llapis sobre vegetal.
1.6 Alçat de porta. Llapis sobre paper.
1.7 Planta, solució descartada. LLapis sobre cartolina.
1.8 Planta, solució descartada. Llapis sobre cartolina.
1.9 Façana principal, laterals i secció. Llapis sobre cartolina.
1.10 Plantes, 2º solució. Llapis sobre cartolina.


Edifici de 6 pisos per a Martí Prat C. Pare Claret, 97. Barcelona. ( Barcelonès ) 1931

Documentació:
C 1779 / 3:
3.1 Emplaçament, planta baixa i planta pisos. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
3.2 Croquis i càlculs. 2 fulls.
3.3 Emplaçament, planta baixa i planta pisos. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
3.4 Façana i secció. E 1: 50. Còpia.


Valoració de l'immoble propietat dels hereus de Susagna Forrellat Casamata, vídua de Isidre Gatius Ptge. Prunera
. Barcelona. ( Barcelonès )
1931 1935

Documentació:
C 1785 / 15:
15. 1 Certificat de valoració de la finca. 5 certificats.


Valoració de la finca per a Mercedes Compte i Viladomat, vídua de Costa Rda. Sant Pere, 55. Barcelona. ( Barcelonès ) 1931

Documentació:
C 1785 / 22:
22.1 Dictamens de valoració i reformes a efectuar a la finca. 3 exemplars.
22.2 Emplaçament. E 1: 300. Tinta sobre paper sulfuritzat.


Valoració de la construcció de "Cases Barates" per a la Cooperativa "La Económica" Igualada. ( Anoia ) 1932 1933

Documentació:
C 1785 / 19:
19.1 Informe sobre la ubicació dels immobles.
19.2 Certificats, esborranys i correspondència entre Justí Vilaró Casulleres i l'arquitecte.
19.3 Planta de fonaments. E 1: 200. Tinta i color sobre paper.
19.4 Secció longitudinal dels fonaments. E 1: 100. Tinta i color sobre paper.
19.5 Carta del contractista d'obres.
19.6 Certificats d'obres.
19.7 Pressupost de les obres de fonaments.
19.8 Contracte entre la cooperativa i el contractista d'obres.


Reformes a la vivenda del Sr. Sicart Rbla. Caputxins; C. de Colom. Barcelona. ( Barcelonès ) 1933 1935

Documentació:
C 1774 / 7:
7.1 Emplaçament, secció i planta. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
7.2 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.


Edifici per al Dr. Farruell. Gran Via de les Corts Catalanes, 16. Barcelona. ( Barcelonès ) 1933

Documentació:
C 1774 / 10:
10.1 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
10.2 Croquis d'emplaçament. Llapis sobre paper sulfuritzat.


Reforma de la distribució de pisos propietat d'Antoni Carbonell C. Comtal. Barcelona. ( Barcelonès ) 1933

Documentació:
C 1775 / 6:
6.1 Planta. E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
6.2 Croquis d'emplaçament. E 1: 200. Llapis sobre paper sulfuritzat.
6.3 Croquis de planta. Llapis sobre paper sulfuritzat


Afer entre Joan Peris Aparici, contractista d'obres, i Parcerisas, ebanista i decorador, per les obres a efectuar en un immoble propietat de la Caixa de Pensions
C. Còrsega, 200. Barcelona. ( Barcelonès ) 1933

Documentació:
C 1786 / 31:
31.1 Fotografies de la façana del immoble. 2 fotos en blanc i negre.
31.2 Correspondència sobre l'afer entre l'arquitecte, el contractista i l'ebanista. 11 cartes.


Aixecament de quatre pisos en un edifici per a Joaquim Bayo C. Pujades, 203. Barcelona. ( Barcelonès ) 1933

Documentació:
C 1833 / 1:
1.1 Acreditació d'honoraris
1.2 Full d'encàrrec
1.3 Emplaçament, façana, secció i plantes dels pisos. E 1: 50 / E 1: 500. Còpia.
1.4 Secció i planta del pis reculat. E 1: 50. Còpia.


Obres de reforma en soterrani i planta baixa per a Antoni Camprubí C. Casp, 22. Barcelona. ( Barcelonès ) 1933

Documentació:
C 1833 / 3:
3.1 Acreditació d'honoraris
3.2 Full d'encàrrec.
3.3 Emplaçament, secció i planta. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.


Aixecament d'un pis en un immoble de Robert Arro C. Agricultura. Barcelona. ( Barcelonès ) 1933

Documentació:
C 1833 / 6:
6.1 Acreditació d'honoraris.
6.2 Full d'encàrrec
6.3 Emplaçament, secció, façana i plantes. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.


Construcció d'una casa de 6 pisos propietat de Wenceslao Marin C. Carrió. Manresa. ( Bages ) 1934

Documentació:
C 1779 / 6:
6.1 Full d'encàrrec.
6.2 Acreditació de pressupost.
6.3 Emplaçament, planta terrat i pisos. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
6.4 Façana i secció. E 1: 50. Còpia.
6.5 Contracte d'enderroc i construcció.


Construcció d'una casa per a Josep Badia C. Àngel Guimerà. Sallent. ( Bages ) 1934 1935

Documentació:
C 1779 / 9:
9.1 Full d'encàrrec.
9.2 Acreditació de pressupost
9.3 Planta baixa, pisos i golfes. E 1: 50. Còpia.
9.4 Façanes, secció i emplaçament. E 1: 50. Còpia.
9.5 Façanes. Llapis sobre paper.
9.6 Plantes amb embigats del sostre de la planta baixa i dels des pisos. E 1: 50.Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.7 Emplaçament, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
9.8 planta baixa, 1º i 2º pis i golfes. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
9.9 Plantes i plànols de l'avantprojecte. Llapis i color sobre paper ceba. 5 plànols.
9.10 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.11 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.12 Planta. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
9.13 Planta de l'escala. Solució A. E 1: 25. Tinta sobre vegetal.
9.14 Planta de l'escala. Solució B. E 1: 25. Tinta sobre vegetal.
9.15 Detalls. Alçat de la porta i detalls a escala natural. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
9.16 Detalls. Alçat de porta. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
9.17 Alçats de vidrieres i claraboia. E 1: 20. Tinta sobre vegetal.
9.18 Alçat interior de la galeria i secció. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
9.19 Alçat de l'entrada d'una farmàcia propietat dels Srs. Badia. E 1: 10. Tinta i color sobre vegetal.
9.20 Detalls.Croquis de vidrieres. Llapis sobre paper.
9.21 Detalls. Croquis de vidrieres. Llapis sobre paper.
9.22 Detalls de frisos. Llapis sobre paper. 5 fulls.
9.23 Croquis d'alçat de la galeria i secció. Llapis sobre paper.
9.24 Detalls. Alçat de la porta d'entrada. Llapis sobre paper.
9.25 Detalls. Alçat de reixa. Llapis sobre paper.
9.26 Detalls. Alçat lateral de part de la barana de l'escala. Llapis sobre paper. 3 fulls.
9.27 Detalls. Alçats de les reixes exteriors a la casa. Llapis sobre paper.
9.28 Certificat sobre constatació de distancia entre dues farmàcies.
9.29 Diversos pressuposts d'obres i construccions diverses.
9.30 Fullet de publicitat i pressupost per l'instal.lació d'un parallamps.


Legalització de les obres realitzades a l'immoble propietat de Joaquima Sagrista de Tort C. Rosselló, 310. Barcelona. ( Barcelonès ) 1934

Documentació:
C 1785 / 11:
11.1 Emplaçament, planta dels pisos. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
11.2 Façana i secció. Llapis sobre paper.
11.3 Full d'encàrrec
11.4 Acreditació d'honoraris.
11.5 Façana i secció. E 1: 50. Còpia.


Reformes a l'immoble propietat d'Agustí Granell C. Pau Claris; C. Diputació. Barcelona. ( Barcelonès ) 1934

Documentació:
C 1785 / 12:
12.1 Emplaçament i planta. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre paper sulfuritzat.
12.2 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.


Reformes en un immoble per tal de convertir-lo en dues cases per a Miquel Escursell Calvó C. Oriol Mestres, 13. Barcelona. ( Barcelonès ) 1934

Documentació:
C 1833 / 2:
2.1 Acreditació d'honoraris
2.2 Full d'encàrrec
2.3 Emplaçament, façanes, secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
2.4 Plantes. E 1: 50. Còpia.


Habitatge per al Sr. Aguilera C. Bassegoda; C. Torns. Barcelona. ( Barcelonès ) 1935

Documentació:
C 1774 / 6:
6.1 Emplaçament, planta i seccions. Tinta i color sobre vegetal.
6.2 Croquis d'emplaçament, planta i seccions. Llapis sobre paper.
6.3 Esbós d'emplaçament, planta i seccions. Tinta sobre vegetal.


Construcció de sis pisos sobre l'immoble propietat de la Caixa de Pensions C. Muntaner, 157. Barcelona. ( Barcelonès ) 1935

Documentació:
C 1779 / 11:
11.1 Full d'encàrrec.
11.2 Acreditació d'honoraris.
11.3 Façana i secció. E 1: 50. Còpia.
11.4 Emplaçament i secció del terrat. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
11.5 Contracte, pressupost i plec de condicions.
11.6 Façana i secció. Llapis sobre cartolina.


Construcció d'un edifici de planta baixa i sis pisos propietat d'Àngela Amell i Valls C. Menéndez Pelayo, 8. Barcelona. ( Barcelonès ) 1935

Documentació:
C 1780 / 1:
1.1 Certificat d'obres. 3 fulls.
1.2 Full d'encàrrec.
1.3 Acreditació d'honoraris.
1.4 Emplaçament i planta baixa. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
1.5 Planta pisos. E 1: 50. Còpia.
1.6 Planta del terrat. E 1: 50. Còpia.
1.7 Façana i secció. E 1: 50. Còpia.
1.8 Informe sobre l'estat del pagament per les obres realitzades


Construcció d'una dependència per a dipòsits d'aigua al terrat de l'edifici propietat de Joan Masferrer Sauri C. Independència, 257. Barcelona. ( Barcelonès ) 1936

Documentació:
C 1783 / 4:
4.1 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
4.2 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
4.3 Croquis d'emplaçament, planta i secció.


Valoració dels immobles propietat dels succesors de Joan Llenas C. Robador, 28-30; C. Sadurní, 11. Barcelona. ( Barcelonès ) 1936

Documentació:
C 1785 / 18:
18.1 Emplaçament. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
18.2 Dictamen de la valoració dels edificis.
18.3 Comparació de diverses valoracions efectuades per diversos arquitectes.


Reforma i ampliació de pis per als porters C. Séneca, 17. Barcelona. ( Barcelonès ) 1937

Documentació:
C 1780 / 21:
21.1 Croquis d'emplaçament.
21.2 Designació per part del Sindicat d'Arquitectes de Catalunya.
21.3 Memòria de les obres.
21.4 Croquis de planta. 3 fulls.


Reconstrucció d'un edifici propietat d'Agapito Blasco Mora Pg. Nacional, (actual Pg. Joan de Borbó comte de Barcelona) 28. Barcelona. ( Barcelonès ) 1939 1942

Documentació:
C 1785 / 14:
14.1 Certificat de final d'obres.
14.2 Valoració dels danys i evolució dels preus sobre la primera valoració. 4 fulls.
14.3 Sis pressuposts.
14.4 Memòria.
14.5 Detall. Alçat de la porta de l'entrada. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
14.6 Plec de condicions facultatives i econòmiques.
14.7 Planta. Tinta sobre paper sulfuritzat.
14.8 Façana. Llapis sobre cartolina.
14.9 Detall. Tinta sobre paper sulfuritzat.
14.10 Càlculs.
14.11 Planta. Tinta sobre paper sulfuritzat.
14.12 Façana i secció. Llapis sobre paper sulfuritzat.
14.13 Emplaçament i càlculs. Llapis i tinta sobre paper sulfuritzat.
14.14 Façana. Tinta i tinta de color sobre paper sulfuritzat.
14.15 Planta primer pis. Còpia per cianotipus.
14.16 Croquis de planta. Tinta sobre sulfuritzat.
14.17 Croquis de planta dels pisos. Tinta sobre paper sulfuritzat.
14.18 Planta primer pis. Tinta sobre paper sulfuritzat.
14.19 Croquis de planta. Tinta sobre paper sulfuritzat.
14.20 Croquis de planta, 2º solució. Tinta sobre paper sulfuritzat.
14.21 Croquis planta soterrani. 1º solució. Tinta sober paper sulfuritzat.
14.22 Croquis planta baixa, 1º solució. Tinta sobre paper sulfuritzat.
14.23 Croquis diversos, d'emplaçament, plantes amb amidaments, façanes i seccions. 7 fulls.
14. 24 Planta pisos, soterrani i baixa, abans de modificar. Llapis sobre paper.
14.25 Alçat de porta. Llapis sobre paper.
14. 26 Alçat de façana. Llapis sobre paper.


Valoració de desperfectes per bombardeig de la casa propietat de Isidro Saló i Pons C. Tarròs, 2. Barcelona. ( Barcelonès ) 1939

Documentació:
C 1786 / 17:
17.1 Sol.licitud d'obres.
17.2 Acreditació d'honoraris.
17.3 Valoració dels danys. 3 fulls.


Construcció d'un edifici de planta baixa i 5 pisos propietat d'Antoni Gispert Peret Crta. Sarrià, 30. Barcelona. ( Barcelonès ) 1940 1942

Documentació:
C 1780 / 10:
10.1 Secció i façanes. E 1: 100. Còpia.
10.2 Emplaçament i planta dels pisos. E 1: 500 / E 1: 100. 2 Còpies.
10.3 Secció longitudinal i planta pis del terrat. Còpia.
10.4 Secció i planta. E 1: 100. Còpia.
10.5 Certificat d'obres.
10.6 Memòria.
10.7 Pressupost.
10.8 Emplaçament, planta terrat i secció, planta porteria i soterrani. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
10.9 Emplaçament, i planta dels pisos, amb esmenes. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.


Construcció de dos pisos en l'edifici propietat de Pedro Borràs C. Rec Comtal, 7 bis. Barcelona. ( Barcelonès ) 1941

Documentació:
C 1780 / 16:
16.1 Emplaçament, secció i planta del pis de la porteria. E 1: 500 / E 1: 100 / E 1: 50. Còpia acolorida.
16.2 Croquis de plantes
16.3 Memòria.
16.4 Planta 6º i 7º pis. E 1: 50. Còpia.
16.5 Emplaçament, façana, secció i plantes. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.


Casa de planta baixa i 3 pisos per a Salvador Gimferrer Munné C. Àguila, 27. Barcelona. ( Barcelonès ) 1941 1942

Documentació:
C 1780 / 17:
17.1 Sol.licitud de permís d'obres.
17.2 Emplaçament i ampliació de planta entresòl. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
17.3 Emplaçament, plantes, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
17.4 Gràfic comparatiu de les alçades de les cases del c.Àguila. Tinta sobre vegetal.
17.5 Memòria.
17.6 Sol.licituds de permís d'obres i certificats d'obres. 6 fulls.


Reconstrucció d'un edifici per a Josep Maria Ballester C. San Miquel, 41-43; C. Escuder, 7-9. Barcelona. ( Barcelonès ) 1941 1943

Documentació:
C 1781 / 6:
6.1 Emplaçament, secció i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
6.2 Plantes. E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
6.3 Planta baixa. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
6.4 Planta 1º pis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
6.5 Planta 2º pis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
6.6 Planta terrat. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
6.7 Planta. Llapis sobre vegetal.
6.8 Valoracions i pressuposts i sol.licituds de permís d'obres.
6.9 Pressuposts per ram de construcció.


Reconstrucció per impacte de bombes d'immobles propietat d'Agapito Blasco Mora Pg. Nacional, (Pg. Joan de Borbó comte de Barcelona) 72, 73. Barcelona. ( Barcelonès ) 1942

Documentació:
C 1785 / 16:
16.1 Certificat de final d'obres.
16.2 Pressuposts i valoracions dels desperfectes. 25 fulls
16.3 Plec de condicions facultatives i econòmiques.


Reformes a un edifici C. Conde de Asalto, 68 (actual C. Nou de la Rambla); C. Sant Oleguer. Barcelona. ( Barcelonès ) 1942

Documentació:
C 1833 / 17:
17.1 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
17.2 Emplaçament, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia amb firmes de l'arquitecte del propietari.
17.3 Croquis de planta.
17.4 Emplaçament, alçat de l'entrada i secció de la mateixa. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.


Valoració d'edifici per a Concepció Grilló C. Cortines, 5. Barcelona. ( Barcelonès ) 1945

Documentació:
C 1786 / 14:
14.1 Dictamen de valoració.


Valoració de les obres de reforma a efectuar en la propietat dels hereus de Mercedes Valls Pl. de la Vila. Piera. ( Anoia ) 1945

Documentació:
C 1786 / 27:
27.1 Dictamen de reformes


Edifici d'oficines i apartaments per al Sr. Soler C. Balmes, 168. Barcelona. ( Barcelonès ) 1946 1956

Documentació:
C 1781 / 9:
9.1 Dos fulletons publicitaris del "Banco Vitalicio de España".
9.2 Emplaçament, plantes dels pisos. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
9.3 Emplaçament, planta pisos. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
9.4 Façana i secció. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.


Edifici de planta baixa i set pisos per a sucursal de la Caixa de Pensions C. Major de Gràcia, 140. Barcelona. ( Barcelonès ) 1947

Documentació:
C 1783 / 1:
1.1 Seccions i façanes. E 1: 100. Còpia.
1.2 Emplaçament, planta soterrani, baixa, biblioteca, pisos i àtic. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
1.3 Croquis d'alçat lateral d'escales.
1.4 Croquis de amidaments de les alçades dels pisos.
1.5 Croquis de façana i secció.
1.6 Croquis de façana i secció.
1.7 Detalls de materials. 2 fulls.
1.8 Seccions i façanes. E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
1.9 Emplaçament, planta soterrani, baixa, biblioteca, pisos i àtic. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
1.10 Esborranys de pressuposts.
1.11 Memòria.
1.12 Sol.licitud de permís d'obres.
1.13 Postals amb perspectiva exterior dibuixada de l'edifici.
1.14 Dibuix d'una de les escultures de l'exterior de l'exterior.
1.15 Detall decoratiu.
1.16 Alçat de l'entrada. Llapis sobre paper sulfuritzat.
1.17 Alçat de l'entrada. Llapis sobre paper sulfuritzat.
1.18 Façana al C. Gran de Gràcia. Còpia.
1.19 Alçat de façana i secció. E 1: 50. Còpia.
1.20 Pressuposts de les construccions en fusta.


Construccions d'habitatges per a classe mitja per a Ramon Soler i Vilabella C. Paris; C. Balmes. Barcelona. ( Barcelonès ) 1947

Documentació:
C 1780 / 24:
24.1 recull de retalls de premsa sobre la construcció de cases de renda per a la classe mitja. 4 fulls.
24.2 Acord de la Comissió Municipal
24.3 Emplaçament, planta, secció i alçat. E 1: 500. Tinta sobre paper tela.
24.4 Croquis de planta. E 1: 200.
24.5 Croquis d'alçat i planta.
24.6 Sol.licitud de legalització d'obres.
24.7 Memòria
24.8 Croquis de planta.


Ampliació d'edifici i construcció d'un altre per a la Caixa de Pensions C. Gran de Gràcia, 140-142. Barcelona. ( Barcelonès ) 1948 1956

Documentació:
C 1784 / 2:
2.1 Plec de condicions facultatives i econòmiques de les obres
2.2 Croquis de planta.
2.3 Planta dels pisos. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
2.4 Planta dels pisos. E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
2.5 Emplaçament, planta 4º, 5º i 6º. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
2.6 Detall i planta soterrani, baixa, biblioteca, 2òn i 3è pis. E 1: 10 / 1: 100. Tinta i color sobre vegetal.
2.7 Planta baixa. E 1:100. Tinta i color sobre vegetal.
2.8 Emplaçament planta i secció. E 1:500 / 1: 100. Còpia colorida
2.9 Planta soterrani. E 1:100. Tinta i color sobre vegetal.
2.10 Planta soterrani, baixa i pisos. E 1:100. Còpia
2.11 Emplaçament i plantes de tots els pisos. E 1: 500/ 1:100. Tinta i color sobre vegetal.
2.12 Emplaçament i plantes de tots els pisos. E 1: 500/ 1:100. Còpia.
2.13 Emplaçament planta soterrani i planta baixa, façana i secció. E 1:100 / E 1:500
2.14 Plec de condicions econòmiques i facultatives o contracte per a la construcció de l'edifici.
2.15 Certificats d'obra.
2.16 Factures i pressuposts
2.17 Secció del interior. E 1:50. Llapis sobre vegetal.
2.18 Planta del sostre. E 1:50. Llapis sobre vegetal.
2.19 Planta de la Biblioteca. E 1:50. Llapis i color sobre vegetal.
2.20 Alçat del rètol. E 1:25. Tinta sobre vegetal.
2.21 Informe sobre l'estat comparatiu de les superfícies.
2.22 Emplaçament planta i secció. E 1:500 / 1:100. Tinta i color sobre vegetal.
2.23 Planta 6º pis. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
2.24 Certificat d'obres.
2.25 Alçat de la porta d'entrada a la biblioteca. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
2.26 Alçat de porta. Tinta sobre paper.
2.27 Detall. E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
2.28 Croquis de secció interior. E 1: 50. Llapis sobre paper.
2.29 Informe de l'estat comparatiu de les superfícies.
2.30 Memòria.
2.31 Planta. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
2.32 Pressuposts.
2.33 Dictamens sobre els pressuposts. 3 dictamens.
2.34 Seccions. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
2.35 Detalls de la biblioteca. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
2.36 Planta de la biblioteca. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
2.37 Planta. E 1: 50. Tinta sobre paper sulfuritzat.
2.38 Emplaçament, planta i secció. E 1: 50. Còpia.
2.39 Emplaçament, planta i secció, inclou esmenes. Còpia.
2.40 Plec de condicions facultatives i econòmiques.
2.41 Dictamens ( 18 fulls)
2.42 Façanes i secció. E 1:100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.43 Pressupost del constructor.
2.44 Memòria.
2.45 Emplaçament, planta baixa, soterrani, secció i façana. E 1:500/ 1:100. Còpia.
2.46 Sol.licitut de permís d'obres.
2.47 Planta de la porteria. E 1:50. Còpia.
2.48 Planta de fonaments. E 1:50. Còpia.
2.49 Dictamen d'obres.
2.50 Certificat de cèdula d'habitabilitat.
2.51 Certificats d'obres realitzades. 22 fulls.
2.52 Plec de condicions i contracte d'obres.
2.53 Secció per A.B. Límit de propietat al carrer Gran de Gràcia.
2.54 Perfil del carrer Gran de Gràcia. E 1:100. Llapis sobre paper sulfuritzat.
2.55 Planta i alçats dels fonaments. E 1:100. Còpia.
2.56 Pressuposts (10 fulls)
2.57 Acta d'una reunió.
2.58 Presentació de pressupost.
2.59 Plantes dels pisos. E 1:100. Còpia.
2.60 Emplaçament i plantes del 4t, 5é i 6é pis. E 1:500 / 1:100. Còpia.
2.61 Pressuposts de instal.lacions de calefacció.
2.62 Planta del 3er pis. E 1:100. Còpia.
2.63 Croquis de plantes (4 fulls)
2.64 Planta soterrani. E 1:100. Tinta sobre paper sulfuritzat
2.65 Planta baixa. E :100. Tinta sobre paper sulfuritzat
2.66 Planta biblioteca. E 1:100. Tinta sobre paper sulfuritzat
2.67 Planta pisos. E 1:100. Tinta sobre paper sulfuritzat
2.68 Planta àtic. E 1:100. Tinta sobre paper sulfuritzat
2.69 Planta soterrani. E 1:100. Còpia.
2.70 Planta baixa. E 1:100. Còpia.
2.71 Planta biblioteca. E 1:100. Còpia.
2.72 Planta pisos. E 1:100. Còpia.
2.73 Planta àtic. E 1:100. Còpia.
2.74 Planta de soterranis. E 1:100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.75 Planta pisos. E 1: 100. E 1:100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.76 Planta biblioteca. E 1:100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.77 Planta baixa. E 1:100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.78 Planta àtic. E 1:100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.79 Croquis de façana i secció. E 1:100. Llapis sobre paper sulfuritzat
2.80 Plantes (9 plànols). Llapis sobre paper sulfuritzat i còpies.
2.81 Planta baixa. E 1:100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.82 Memòria. Planta dels pisos. E 1:100. Còpia.
2.83 Planta del àtic i del pis de la porteria.
2.84 Avantprojecte del edifici. Informe sobre l'extensió de la parcela.
2.85 Certificat de les obres de enderrocament.
2.86 Emplaçament i plantes. E 1:100/ 1:500. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.87 Façana i secció. E 1:50. Còpia.
2.88 Planta baixa. E 1:100. Còpia
2.89 Façana i secció. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.90 Plànol de situació de la finca adquirida per la Caixa de Pensions. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.91 Plànol de situació de la finca adquirida per la Caixa de Pensions. E 1: 100. Còpia.
2.92 Plànol del comprat per la Caixa als Srs. Farriols. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.93 Plànol del comprat per la Caixa als Srs. Farriols. E 1: 100. Còpia.
2.94 Plànol de situació. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.95 Emplaçament. E 1: 200. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.96 Plànol de la androna que limita amb la finca nº 140 del c. Gran de Gràcia. E 1: 300. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.97 Secció transversal per a.b. E 1: 50. Còpia.
2.98 Planta. E 1: 100. Còpia acolorida.
2.99 Planta. E 1: 100. Còpia acolorida.
2.100 Seccions diverses. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.101 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.102 Planta del sostre. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.103 Croquis de plantes i alçats parcials.
2.104 Croquis de seccions i planta del sostre. Llapis sobre vegetal.
2.105 Memòria. 2 fulls.
2.106 Plec de condicions facultatives i econòmiques per l'enderrocament del solar abans de la construcció de l'edifici.
2.107 Plantes dels pisos. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
2.108 Plantes dels pisos. E 1: 100. Còpia.
2.109 Planta biblioteca, 2º, 3º, soterrani i baixa. E 1: 100. Còpia amb esmenes.
2.110 Emplaçament, plantes 4º, 5º i 6º pis. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
2.111 Croquis de façanes i seccions. 3 fulls.
2.112 Façana. E 1: 100. Còpia.
2.113 Planta soterrani. E 1: 100. Còpia.
2.114 Planta àtic. E 1: 100. Còpia.


Ampliació dels edificis propietat de José Botelle Gese C. Urgell; C. Nord. Mollerussa. ( Pla d'Urgell ) 1949 1950

Documentació:
C 1781 / 10:
10.1 Pressuposts.
10.2 Emplaçament, plantes, seccions i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
10.3 Emplaçament, plantes, seccions i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
10.4 Planta. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
10.5 Planta. E 1: 50. Còpia.
10.6 Croquis de planta.
10.7 Memòria.
10.8 Carta de José Botelle.
10.9 Pressupost aproximat.
10.10 Carta de José Botelle.


Construcció d'un edifici de planta baixa i set pisos destinat a habitatges per a la Caixa de Pensions C. Còrsega, 200. Barcelona. ( Barcelonès ) 1950 1953

Documentació:
C 1783 / 13:
13.1 Càlculs de superfícies de les plantes. E 1: 100. Còpia.
13.2 Càlculs de superfícies del terrat i seccions per a.b i per m.n. E 1: 100. Còpia.
13.3 Fonaments. E 1: 100. Còpia.
13.4 Fonaments. E 1: 100. Tinta sobre vegetal.
13.5 Certificat de final de part de les obres i cost.
13.6 Croquis de planta.
13.7 Laude emès per l'arquitecte.
13.8 Certificats d'obra.
13.9 Plec de condicions i contracte d'obres de Juny de 1950.
13.10 Cartes de "Construcciones Parcerisas" empresa contractada per realitzar les obres i de la "Caixa de Pensions". 6 fulls.
13.11 Certificats sobre les obres. 3 fulls.
13.12 Dictamen sobre el curs de les obres.
13.13 Estat comparatiu de superfícies.
13.14 Dictamens d'obres.
13.15 Factures. 4 fulls.
13.16 Llistat d'obres realitzades i cost de les mateixes.
13.17 Dictamen d'obres.
13.18 Sobre que inclou tres fotografies d'edificis en construcció.
13.19 Plec de condicions facultatives i econòmiques de març de 1950.
13.20 Sol.licitud de permís d'obres.
13.21 Memòria.
13.22 Càlcul d'estructura de la planta baixa i altells. E 1: 100. Còpia.
13.23 Estudi de jàsseres i bigues de formigó al sostre dels pisos. Còpia.
13.24 Dictamen i quadre comparatiu de preus dels diferents rams constructius. 3 dossiers.
13.25 Pressuposts de les obres realitzades per Jaime Vila Brugal.
13.26 Pressuposts de les obres realitzades per José Mª Llobet i Bosch.
13.27 Emplaçament. E 1: 500. Tinta i color sobre vegetal.
13.28 Emplaçament. E 1: 500. Còpia. Inclou signatura de l'arquitecte.
13.29 Emplaçament, secció i façana. E 1: 500 / E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
13.30 Planta pisos. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
13.31 Secció per a.b i planta del terrat. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
13.32 Croquis de planta.
13.33 Croquis de seccions. 2 fulls.
13.34 Planta pisos. E 1: 100. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
13.35 Croquis de façana i secció.
13.36 Planta dels pisos. E 1: 50. Còpia.
13.37 Planta dels pisos. E 1: 50. Tinta i color sobre paper sulfuritzat.
13.38 Planta dels pisos. E 1: 50. Còpia.
13.39 Contracte de construcció.


Edifici de planta baixa i 8 pisos propietat d'Enric Servent Bringué C. Via Augusta, 97; C. Lincoln, 24. Barcelona. ( Barcelonès ) 1951 1952

Documentació:
C 1781 / 11:
11.1 Certificats d'obres i sol.licitud de permís d'obres. 5 fulls.
11.2 Memòria.
11.3 Croquis de la port principal, de l'emplaçament i de plantes. 4 fulls.
11.4 Planta baixa i semisoterrani. E 1: 50. Còpia.
11.5 Planta baixa i entresòl. E 1: 50. Còpia.
11.6 Plantes 1º, 2º i 3º. Còpia.
11.7 Planta 4º. E 1: 50. Còpia.
11.8 Planta 5º. E 1: 50. Còpia.
11.9 Planta 6º. E 1: 50. Còpia.
11.10 Planta 7º. E 1: 50. Còpia.
11.11 Croquis de façana.
11.12 Emplaçament, façana, secció i detalls constructius. E 1: 500 / E 1: 50 / E 1: 10. Tinta sobre vegetal.
11.13 Planta àtic. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
11.14 Planta àtic. E 1: 50. Còpia.
11.15 Planta fonaments. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
11.16 Planta dels pisos. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
11.17 Planta semisoterrani, baixa i àtic. E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
11.18 Planta fonaments. E 1: 50. Còpia.
11.19 Planta semisoterrani, baixa i àtic. E 1: 50. Còpia.
11.20 Planta pisos. E 1: 50. Còpia.
11.21 Planta pisos, inclou mesures. E 1: 50. Còpia.
11.22 Planta semisoterrani, baixa i àtic, inclou mesures. E 1: 50. Còpia.
11.23 Planta semisoterrani, inlou mesures. E 1: 50. Còpia.
11.24 Planta baixa, inclou mesures. E 1: 50. Còpia.
11.25 Plantes 1º, 2º i 3º pis, inclou mesures. E 1: 50. Còpia.
11.26 Planta 4º pis, inclou mesures. E 1: 50. Còpia.
11.27 Planta 5º pis, inclou mesures. E 1: 50. Còpia
11.28 Planta àtic, inclou mesures. E 1: 50. Còpia.
11.29 Planta 6º pis, inclou mesures. Còpia.
11.30 Esquemes sobre càlculs d'estructura. 4 fulls.


Addició de dues plantes i un àtic a un edifici propietat de Andreu Valls Estrada C. Eduardo Cubau, 18-20. Barcelona. ( Barcelonès ) 1953

Documentació:
C 1775 / 9.
9.1 Emplaçament, façana, secció i plantes dels pisos. E 1: 500 / E 1: 100 / E 1: 50. Còpia


Reforma del portal d'un edifici per a Sebastian Cerdán Martínez Trav. de Gràcia, 125. Barcelona. ( Barcelonès ) 1957

Documentació:
C 1782 / 2.
2.1 Emplaçament, alçat, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Tinta i color sobre vegetal.
2.2 Emplaçament, alçat, planta i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia acolorida.
2.3 Memòria.
2.4 Pressupost.


30 habitatges i locals comercials de renda limitada Av. Meridiana; C. Concepció Arenal. Barcelona. ( Barcelonès ) 1960 1961

Documentació:
C 1771 / 6:
6.1 Plànol de situació. E 1: 2000. Còpia.
6.2 Memòria.
6.3 Pressupost
6.4 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
6.5 Planta fonaments. E 1: 50. Còpia.
6.6 Planta semisoterrani i baixa. E 1: 50. Còpia.
6.7 Planta semisoterrani i baixa. E 1: 50. Còpia.
6.8 Planta entresòl, 1º, 2º, 3º. E 1: 50. Còpia.
6.9 Planta entresòl, 1º, 2º, 3º. E 1: 50. Còpia.
6.10 Planta 4º i 5º. E 1: 50. Còpia.
6.11 Planta 4º. E 1: 50. Còpia.
6.12 Planta 5º. E 1: 50. Còpia.
6.13 Planta 6º i 7º. E 1: 50. Còpia.
6.14 Planta àtic. E 1: 50. Còpia.
6.15 Façanes i seccions. E 1: 100. Còpia.
6.16 Desenvolupament i planta de la coberta. E 1: 100. Còpia.


Bloc de 5 cases destinat a habitatges de renda limitada propietat de "Urbana de Edificios S.A" C. Duc de la Victòria; C. Canuda; Pla. de la Vila de Madrid.. Barcelona. ( Barcelonès ) 1960

Documentació:
C 1773 / 1:
1.1 Emplaçament i secció transversal. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia.
1.2 Façanes. E 1: 100. Còpia.
1.3 Plantes soterrani i semisoterrani. E 1: 100. Còpia.
1.4 Plantes. E 1: 100. Còpia.
1.5 Estat de amidaments i pressupost.
1.6 Memòria.


Construcció d'un edifici de planta baixa i tres pisos per a Maria Molins Ferrer de Marçal C. Menéndez i Pelayo, 99. Barcelona. ( Barcelonès ) 1960

Documentació:
C 1782 / 5:
5.1 Pressupost
5.2 Sol.licitud de permís d'obres.
5.3 Detall. Alçat de la porta d'entrada. Tinta i color sobre vegetal.
5.4 Detall. Alçat de la porta d'entrada. Còpia.
5.5 Pressupost.
5.6 Dictamen sobre les obres.
5.7 Plec de condicions.
5.8 Estat de amidaments i valoració de les obres.


Casa de planta baixa i dos pisos Pl. Sta. Eulàlia, 18. Barcelona. ( Barcelonès ) 1962 Documentació:
C 1768 / 4:
4.1 Emplaçament, plantes, façana i secció. E 1: 500 / E 1: 100 / E 1: 50. Tinta sobre vegetal.
4.2 Dos fulls de croquis de plantes i façanes. Tinta sobre vegetal i llapis sobre paper.

Observacions:
Hi ha escrit el cognom Truño, potser el constructor o el propietari.


Construcció de tres edificis plurifamiliars de renda limitada de 87 habitatges i 3 magatzems. C. Lepant, 149-151-153.. Barcelona. ( Barcelonès ) 1962 Documentació:
C 1769 / 3:
3.1 Façana posterior. E 1: 50. Còpia.
3.2 Secció longitudinal. E 1: 100. Còpia.
3.3 Desenvolupament en alçat de patis interiors. E 1: 100. Còpia.
3.4 Fonaments. E 1: 50. Còpia.
3.5 Planta baixa. E 1: 50. Còpia.
3.6 Planta de pisos tipus. E 1: 50. Còpia.
3.7 Planta àtic. E 1: 50. Còpia.
3.8 Planta sobreàtic. E 1: 50. Còpia.
3.9 Estructura del sostre de la planta baixa. E 1: 50. Còpia
3.10 Estructura del sostre dels pisos tipus. E 1: 50. Còpia.
3.11 Estructura del sostre de l'àtic. E 1: 50. Còpia.
3.12 Estructura del sostre del sobreàtic. E 1: 50. Còpia.
3.13 Façana al C. Lepant, 149. E 1: 50. Còpia.
3.14 Façana al C. Lepant, 151. E 1: 50. Còpia.
3.15 Façana posterior. E 1: 50. Còpia.
3.16 Secció longitudinal. E 1: 100. Còpia.
3.17 Desenvolupament en alçat de patis interiors. E 1: 100. Còpia.
3.18 Fonaments. E 1: 50. Còpia.
3.19 Planta baixa. E 1: 50. Còpia.
3.20 Planta de pisos tipus. E 1: 50. Còpia.
3.21 Planta àtic. E 1: 50. Còpia.
3.22 Planta sobreàtic. E 1: 50. Còpia.
3.23 Estructura del sostre de la planta baixa. E 1: 50. Còpia
3.24 Estructura del sostre dels pisos tipus. E 1: 50. Còpia.
3.25 Estructura del sostre de l'àtic. E 1: 50. Còpia.
3.26 Estructura del sostre del sobreàtic. E 1: 50. Còpia.
3.27 Façana C. Lepant 153-155. E 1: 50. Còpia
3.28 Façana posterior. E 1: 50. Còpia.
3.29 Secció longitudinal. E 1: 100. Còpia.
3.30 Desenvolupament en alçat de patis interiors. E 1: 100. Còpia.
3.31 Fonaments. E 1: 50. Còpia.
3.32 Planta baixa. E 1: 50. Còpia.
3.33 Planta de pisos tipus. E 1: 50. Còpia.
3.34 Planta àtic. E 1: 50. Còpia.
3.35 Planta sobreàtic. E 1: 50. Còpia.
3.36 Estructura del sostre de la planta baixa. E 1: 50. Còpia
3.37 Estructura del sostre dels pisos tipus. E 1: 50. Còpia.
3.38 Estructura del sostre de l'àtic. E 1: 50. Còpia.
3.39 Estructura del sostre del sobreàtic. E 1: 50. Còpia.

Observacions:
L'autor del projecte no és en Quintana, el nom de l'arquitecte no es pot llegir, és tracta de Juan però el cognom és il.legible.


4 habitatges, 2 botigues i un magatzem per a Josefa Ribera Claramunt Santa Coloma de Gramenet. ( Barcelonès ) 1962

Documentació:
C 1771 / 5:
5.1 Memòria.
5.2 Emplaçament, plantes, façana i seccions. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.


habitatges Condal, propietat d'Eusebio Plances C. Lepant; Rda. Guinardó 42-44. Barcelona. ( Barcelonès ) 1962 1963 Documentació:
C 1772 / 3:
3.1 Planta àtic. E 1: 50. Còpia.
3.2 Planta coberta. E 1: 50. Còpia.
3.3 Façanes. E 1: 100. Còpia.
3.4 Secció A A'. E 1: 100. Còpia.
3.5 Seccions pels patis. E 1: 100. Còpia.
3.6 Esquema de fusteria I. E 1: 20. Còpia.
3.7 Esquema de fusteria II. E 1: 20. Còpia.
3.8 Esquema de fusteria III. E 1: 20. Còpia.
3.9 Esquema de fusteria IV. E 1: 20. Còpia.
3.10 Esquema de fusteria V. E 1: 20. Còpia.
3.11 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
3.12 Planta fonaments. E 1: 50. Còpia.
3.13 Planta soterrani. E 1: 50. Còpia.
3.14 Planta baixa. E 1: 50. Còpia.
3.15 Planta entresòl. E 1: 50. Còpia.
3.16 Planta tipus. E 1: 50. Còpia.

Observacions:
No apareix el nom de l'arquitecte en els plànols.


Edifici de 36 habitatges de renda limitada i 4 locals comercials propietat de "Escaño S.A". C. Valldaura; C. Pozo. Barcelona. ( Barcelonès ) 1962

Documentació:
C 1772 / 4:
4.1 Memòria
4.2 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.
4.3 Plànol de situació. E 1: 2000. Còpia.
4.4 Plantes. E 1: 50. Còpia.
4.5 Planta àtic i sobreàtic. E 1: 50. Còpia.
4.6 Planta fonaments. E 1: 50. Còpia.
4.7 Façanes. E 1: 50. Còpia.
4.8 Secció A A'. E 1: 50. Còpia.
4.9 Planta instal.lacions. E 1: 100. Còpia.
4.10 Desenvolupament dels patis. E 1: 100. Còpia.


Tres habitatges per a la "Cooperativa d'habitatges de Torre Baró i Vallbona". C. Pruit, 4. Barcelona. ( Barcelonès ) 1962 Documentació:
C 1782 / 8:
8.1 Memòria.
8.2 Emplaçament, secció, alçat lateral i façanes. E 1: 1000 / 1: 50. Còpia
8.3 Emplaçament, planta coberta, planta fonaments, planta baixa i pisos. E 1: 500 / E 1: 100. Còpia

Observacions:
El nom de l'arquitecte és ilegible


Addició d'habitatges per a Pilar Cerdà Rovira C. Oliana; C. Denia. Barcelona. ( Barcelonès ) 1962

Documentació:
C 1780 / 23:
23.1 Planta 3º pis. Instal.lació elèctrica. E 1: 50. Còpia.
23.2 Planta àtic. Instal.lació elèctrica. E 1: 50. Còpia.
23.3 Planta sobreàtic. Instal.lació elèctrica. E 1: 50. Còpia.
23.4 Emplaçament, façanes i secció. E 1: 500 / E 1: 50. Còpia.
23.5 Plantes cobertes. E 1: 50. Còpia.


Casa de renda limitada per a Eugeni Velez Troya i Juan Garcia Tudela C. Pubilla Cases. Esplugues de Llobregat. ( Baix Llobregat ) 1962 1963

Documentació:
C 1833 / 9:
9.1 Memòria.
9.2 Plànol de situació. E 1: 5000. Còpia.
9.3 Quadres de superfícies.
9.4 Emplaçament i planta fonaments. E 1: 50 / E 1: 500. Còpia.
9.5 Planta semisoterrani. E 1: 50. Còpia.
9.6 Planta entresòl. E 1: 50. Còpia.
9.7 Planta 1º i 2º pis. E 1: 50. Còpia.
9.8 Planta àtic. E 1: 50. Còpia.
9.9 Planta sobreàtic. E 1: 50. Còpia.
9.10 Façana, seccions i desenvolupament de patis. E 1: 100 / E 1: 50. Còpia.
9.11 Plantes d'estructura. E 1: 100. Còpia.


Immoble de 24 habitatges de renda limitada per a "Constructora Inmobiliaria S. A." C.Valldemosa; C. Alcudia. Barcelona. ( Barcelonès ) 1963

Documentació:
C 1771 / 8:
8.1 Planta fonaments i baixa. E 1: 50. Còpia.
8.2 Planta pisos i coberta. E 1: 50. Còpia.
8.3 Façanes principal i posterior. E 1: 50. Còpia.
8.4 Alçats i secció. E 1: 50. Còpia.
8.5 Façana lateral. E 1: 50. Còpia.
8.6 Plànol de situació. E 1: 500. Còpia.


Casa d'habitatges propietat de BATIM S.A. C. Muntaner, 537-539-541. Barcelona. ( Barcelonès ) 1963

Documentació:
C 1772 / 2:
2.1 Memòria
2.2 Planta fonaments. E 1: 50. Còpia.
2.3 Planta soterrani. E 1: 50. Còpia.
2.4 Planta semisoterrani. E 1: 50. Còpia
2.5 Planta pis entresòl. E 1: 50. Còpia.
2.6 Planta pisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. E 1: 50. Còpia.
2.7 Planta àtic. E 1: 50. Còpia.
2.8 Planta sobreàtic. E 1: 50. Còpia.
2.9 Planta coberta. E 1: 50. Còpia.
2.10 Façanes. E 1: 50. Còpia.
2.11 Emplaçament. E 1: 500. Còpia.


36 habitatges, 2 porteries i 2 locals comercials de renta limitada. C. Maestro Candi. Hospitalet de Llobregat, l'. ( Barcelonès ) 1964

Documentació:
C 1771 / 4:
4.1 Memòria
4.2 Emplaçament. E 1: 500. Còpia
4.3 Plec de condicions facultatives generals i econòmiques.
4.4 Pressupost
4.5 Planta. E 1: 50. Còpia.
4.6 Planta tipus. E 1: 50. Còpia.
4.7 Planta coberta. E 1: 50. Còpia.
4.8 Estructura. Planta de forjats. E 1: 50. Còpia.
4.9 Façana. E 1: 50. Còpia.
4.10 Secció. E 1: 50. Còpia.


Finca d'habitatges i institut mèdic del Dr. Barnosell C. Ravella, 4; C. Vico, 43. Barcelona. ( Barcelonès ) 1964 1965

Documentació:
C 1772 / 1:
1.1 Esquema de superfícies.
1.2 Memòria
1.3 Situació. E 1: 500. Còpia.
1.4 Planta soterranis. E 1: 50. Còpia.
1.5 Planta semisoterranis. E 1: 50. Còpia.
1.6 Planta baixa. E 1: 50. Còpia.
1.7 Planta entresòl. E 1: 50.Còpia.
1.8 Planta tipus. E 1: 50. Còpia.
1.9 Planta àtic. E 1: 50. Còpia.
1.10 Planta sobreàtic. E 1: 50. Còpia.
1.11 Planta cobertes. E 1: 50. Còpia.


Construcció d'un edifici per a "Complejo Inmobiliario S. A" C. Roger de Flor, 112-124. Barcelona. ( Barcelonès ) 1964 1965

Documentació:
C 1773 / 3:
3.1 Planta fonaments. E 1: 50. Còpia.
3.2 Planta soterrani. E 1: 50. Còpia.
3.3 Planta baixa. E 1: 50. Còpia.
3.4 Planta entresòl. E 1: 50. Còpia.
3.5 Planta despatxos. E 1: 50. Còpia.
3.6 Situació i emplaçament. E 1: 2000 / E 1: 500. Còpia.
3.7 Façana principal. E 1: 100. Còpia.
3.8 Secció. E 1: 100. Còpia.
3.9 Secció. E 1: 100. Còpia.
3.10 Planta despatxos. E 1: 50. Còpia.
3.11 Planta 3º,4º,5º, i 6º. E 1: 50. Còpia.
3.12 Planta àtic. E 1: 50. Còpia.
3.13 Planta sobreàtic. E 1: 50. Còpia.
3.14 Planta cobertes. E 1:100. Còpia.
3.15 Planta de l'estructura. E 1: 100. Còpia.


Dictamen d'indemnització per a José Àngel Barambio Ramírez C. Arcs, 1. Barcelona. ( Barcelonès ) 1964

Documentació:
C 1786 / 4:
4.1 Rebut.
4.2 Dictamen.
4.3 Full d'honoraris.


Casa de renda limitada C. Mare Eterna. Barcelona. ( Barcelonès ) 1964

Documentació:
C 1833 / 10:
10.1 Planta pisos. E 1: 50. Còpia.
10.2 Façanes i seccions. E 1: 50. Còpia.
10.3 Plantes estructura i coberta i desenvolupament de patis. Còpia.
10.4 Planta àtic. E 1: 50. Còpia.


Ciutat Meridiana. Polígon Font Magues; 52 habitatges subvencionats Av. Meridiana. Barcelona. ( Barcelonès ) 1965

Documentació:
C 1771 / 8:
8.1 Retall de premsa
8.2 Emplaçaments. 18 plànols de l'emplaçament.E 1: 500. Còpies.