CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA REFERENT AL PROGRAMA PER A LA REVISIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DELS EDIFICIS D’HABITATGES.

Barcelona, 22 d’octubre de 1997

REUNITS
D’una banda, l’Hble. Sr. Pere Macias i Rau, conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya.

I, de l’altra, l’Il·lm. Sr. Joan B. Mur i Soteras, degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, facultat expressament per a signar aquest conveni.

Tots dos, en la qualitat en què intervenen, es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest conveni i, als efectes esmentats,

MANIFESTEN

I.- Que, dins del programa de rehabilitació del parc d’habitatges establert pel Decret 76/1992, de 2 de març, s’ha creat el programa per a la revisió de l’estat de conservació dels edificis d’habitatges existents, mitjançant el Decret 158/1997, de 8 de juliol.

HI.- Que, per al desenvolupament d’aquest programa, en l’article 9 del mencionat Decret, es preveu la formalització de convenis amb els col·legis i les altres organitzacions professionals amb la finalitat de facilitar l’elaboració dels dictàmens tècnics sobre l’estat i el manteniment dels edificis.

III.- Que, el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya ha manifestat l’interès a seguir amb la col·laboració iniciada en el conveni de 21 de setembre de 1992, en matèria de rehabilitació d’habitatges i, especialment, pel que fa al programa creat per a la revisió de l’estat de conservació dels habitatges.

Per tot això, les parts que hi intervenen, en la representació amb què actuen, consideren convenient la formalització del present conveni, amb subjecció a les següents:

CLÀUSULES:

PRIMERA.- Objecte

Aquest conveni té per objecte establir la col·laboració entre el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en relació amb el programa de revisió de l’estat de conservació del parc d’habitatges i, concretar les mesures per a l’elaboració del dictamen tècnic sobre l’estat de conservació i manteniment dels edificis.

SEGONA.- El dictamen

2.1.- El dictamen tècnic, tal com preveu el Decret 158/1997, de 8 de juliol, valorarà l’estat de conservació i de manteniment dels elements comuns de l’edifici i ha d’incidir, especialment, en les actuacions relatives a la seguretat de l’edifici i en les que s’hagin de realitzar , si de cas, de forma immediata.

2.2.- El dictamen tècnic s’ha d’ajustar al model que ha elaborat la Comissió Tècnica del Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d’Habitatges i que ha estat aprovat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques, segons el contingut de l’annex que s’ajunta a aquest conveni.

TERCERA.- Compromisos del Col·legi.

El Col·legi es compromet:

En particular, a formar i coordinar un equip suficient de tècnics competents amb la finalitat de realitzar els dictàmens tècnics que siguin encarregats des del Centre Tècnic de Rehabilitació. El Col·legi es compromet a vetllar perquè aquests tècnics no puguin fer projectes de rehabilitació als edificis sobre els quals hagin dictaminat.

En general, a la formació dels seus col·legiats, impartint cursos de formació i donant l’assessorament i el suport necessaris perquè aquests pugin elaborar dictàmens tècnics d’acord amb els criteris demanats de la Comissió Tècnica del Centre Tècnic de Rehabilitació.

El Col·legi també es compromet a visar els dictàmens tècnics, amb la finalitat de comprovar que aquests hagin estat realitzats amb els criteris acordats.

QUARTA.- Compromisos del Departament de Política Territorial i Obres Públiques

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques encarregarà, en nom de les comunitats de propietaris, a través del Centre Tècnic i de Cooperació per a la Rehabilitació d’Habitatges, els dictàmens sobre les peticions que s’acullin al programa de conservació i de manteniment dels edificis d’habitatges, i els subvencionarà, segons les disponibilitats pressupostàries de cada exercici, amb les condicions següents:

1.- El dictamen s’ha d’elaborar d’acord amb el contingut aprovat pel Departament el qual consta com a annex a aquest conveni.

2.- El dictamen ha de comptar amb el visat del Col·legi. Aquesta conformitat és requisit per a la tramitació del pagament de la subvenció dels dictàmens.

3.- La quantia de les subvencions dels dictàmens s’ajustarà inicialment a l’import convingut en el conveni de 21 de setembre de 1992 per a la realització dels informes sobre l’estat dels edificis i de detecció de patologies estructurals. Aquest import es revisarà, a proposta dels representants que designin les parts per al seguiment del conveni, a partir de l’1 de gener de 1998, d’acord amb l’experiència obtinguda amb els dictàmens realitzats i de la tipologia dels edificis.

4.- El pagament de la subvenció dels dictàmens que reuneixin les condicions abans esmentades es farà a travès del Col·legi, prèvia la presentació de les factures corresponents a l’import convingut i amb l’IVA inclòs, un cop visats els dictàmens. Les factures s’han de presentar al Centre Tècnic de Rehabilitació amb una periodicitat mensual.

CINQUENA.- Seguiment del conveni

Cadascuna de les parts ha de designar un representant per tal de fer el seguiment d’aquest conveni, com també per analitzar la seva aplicació i les propostes que puguin sorgir per a l’adaptació o, fins i tot, modificació del contingut del dictamen o dels imports establerts per a la seva elaboració.

SISENA.- Vigència

La vigència d’aquest conveni és d’un any i es prorrogarà per anualitats successives d’acord amb la vigència del programa per a la revisió de l’estat de conservació dels habitatges. Amb dos mesos d’antelació es podrà, mitjançant denúncia expressa d’una de les parts, considerar-lo extingit.

SETENA.- Litigis

Totes les qüestions litigioses que puguin sorgir durant la vigència del conveni seran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

I, en prova de conformitat, signen ambdues parts aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte, al lloc i en la data assenyalats a l’encapçalament.

Pere Macias i Arau, Conseller de Política Territorial i Obres Públiques

Joan B. Mur i Soteras, Degà Col·legi d’Arquitectesde Catalunya
Annex

Model de dictamen tècnic sobre l’estat de conservació i manteniment dels edificis.

Dictamen tècnic sobre l’estat de conservació i manteniment d’un edifici situat al carrer.......................................,municipi......................................, comarca......................

Dades generals

En aquest apartat s’ha de fer constar el dia o dies de la visita de reconeixement, l’any aproximat de la seva construcció o rehabilitació integral si s’escau, el tipus de propietat i la persona o empresa de contacte.

S’ha de fer constar la tipologia de l’edifici, si és aïllat i entre mitgeres, amb el nombre total de plantes i la seva composició (planta soterrani + planta baixa + planta entresol + planta principal + planta tipus + planta àtic + planta sobreàtic + planta sota coberta).

Si té més d’una escala, amb comunitats diferenciades o sens, s’ha d’especificar, per a cadascuna d’aquestes, el nombre de locals, el nombre d’habitatges, esmentant per a aquests els tipus diferents (amb la nomenclatura que es consideri pertinent) i la seva composició (rebedor, passadís, sala-menjador, cuina, cambra de bany, cambra d’habitacions, safareigs, etc.) i la superfície estimada; així mateix, s’ha d’indicar el nombre d’habitatges per cada planta i l’alçada lliure de cadascuna d’aquestes.

Com a resum, s’ha d’incloure la superfície total aproximada ocupada pels habitatges, pels locals comercials i pels soterranis, si s’escau, i el nombre total de locals i d’habitatges existents, i d’aquests, els visitats (especificant quins han estat).

Fotografia de façana
Fotografia a color de la façana principal (dimensions 9x13 cm. o 15x10 cm.)

Emplaçament
Croquis de l’emplaçament

Planta tipus amb indicació de les zones humides
Croquis de la planta tipus indicant les zones humides (banys, cuines, galeries, etc.), incloent patis i escales i localitzant les façanes o mitgeres numerant-les d’1 en endavant.

També s’ha de fer una secció esquemàtica de l’edifici, indicant el nivell de la planta d’accés, i anomenant les plantes d’acord amb la nomenclatura específica de cada edifici. Aquesta secció hauria de servir per assenyalar l’existència de soterranis i/o semisoterranis, de forjats sanitaris, d’àtics, de sobreàtics, etc.

Planta de cobertes
Croquis de la planta de cobertes amb la mateixa orientació que l’anterior, indicant-ne els tipus diferents i la seva localització dins l’edifici.

Subsistemes constructius existents en l’edifici
S’han de definir els diferents subsistemes constructius que componen l’edifici objecte de dictamen, fent una introducció general a tall de memòria constructiva. Per a cada subsistema s’ha de fer la descripció constructiva d’acord amb les dades recollides en les visites de reconeixement i afegint tots aquells comentaris que a criteri del tècnic siguin convenients, valorant quin és l’estat de conservació dels diferents elements de cada subsitema.

Atès que es tracta d’una inspecció visual, només es podran esmentar, dins de la descripció de cada subsistema constructiu, les parts d’aquest que siguin aparents. A títol d’exemple, i per a cada subsistema, s’ha d’esmentar:

Infraestructura
Existència de cada cambra sanitària si és ventilada o no i si és accessible o no, valorant-ne l’estat de conservació.

Estructura
Per a cada tipus estructural present en l’edifici s’ha de definir el tipus d’estructura principal, de sostres i escales, així com els materials components de l’embigat, l’entrebigat i altres elements similars, valorant-ne l’estat de conservació.

Cobertes
Per a cada coberta s’ha de definir el tipus, l’acabat i l’estructura. També s’ha de definir l’existència de claraboies, xemeneies, badalots, jardineres, baranes i altres elements similars, en cas que n’hi hagi. S’ha de fer una valoració de l’estat de conservació.

Façanes
Per cada façana, pati o mitgera s’ha de definir el tipus, així com els materials emprats per als acabats, finestres i balconeres, enfosquiment, baranes, llindes, brancals, escopidors, parets i altres elements similars. També s’ha de definir l’existència de ràfecs, cornises, coronaments, balcons/terrasses, tendals, reixes, parasols, gelosies i jardineres. En el cas de les mitgeres s’ha d’especificar si estan protegides o no i el tipus d’acabat. S’ha de valorar, a més, l’estat de conservació de les façanes, dels patis i de les mitgeres.

Instal·lació d’aigua
Pel que fa a la xarxa comunitària de la instal.lació, s’ha de definir el tipus de subministrament, el mesurament, els materials de les canonades de distribució i s’ha d’indicar si hi ha dipòsits o grups de pressió. S’ha de fer una valoració de l’estat de conservació.

Instal·lació elèctrica
Pel que fa a la xarxa de la instal.lació, s’ha d’indicar l’empresa subministradora, la situació del quadre general de protecció i dels comptadors, així com els sistemes de protecció existents, el mesurament i els materials dels tubs de distribució. S’ha de fer una valoració de l’estat de conservació.

Instal·lació de gas
És una instal·lació que té un manteniment obligat. Pel que fa a la xarxa comunitària de la instal·lació, s’ha de definir el tipus de gas, l’empresa que el subministra, la situació de les aixetes i dels comptadors, les dates de revisió i si hi ha dipòsits de combustible. S’ha de definir també el tipus de subministrament, el mesurament, el material de les canonades de distribució i el tipus i potència de caldera, en el cas de tenir centralitzat el subministrament d’aigua calenta. S’ha de fer una valoració de l’estat de conservació.

Instal·lació de desguàs
Pel que fa a la xarxa comunitària de la instal·lació, s’han de definir els materials dels baixants i dels col·lectors i indicar el nom de l’empresa contractada per a la neteja de fosses i de pous de decantació s’hi s’escau. S’ha de fer una valoració de l’estat de conservació.

Instal·lació de calefacció
En el cas d’una instal·lació comunitària, s’ha d’indicar l’empresa contractada per al seu manteniment, així com la situació, el tipus de caldera i el de combustible utilitzat. S’ha de fer una valoració de l’estat de conservació.

Instal·lació de ventilació
S’ha de definir el tipus de ventilació del garatge si n’hi ha. Pel que fa a la instal·lació comunitària de ventilació, s’ha de definir si és natural o forçada i el nombre i situació de xunts o de xemeneies de ventilació. S’ha de fer una valoració de l’estat de conservació.

Instal·lació i protecció contra incendis
És una instal·lació que té un manteniment obligat. S’ha d’esmentar l’empresa contractada per al seu manteniment, així com les dates de revisió. Pel que fa al garatge, s’ha d’indicar l’existència i la quantitat de mànegues, d’extintors (tipus), detectors (tipus) portes tallafoc i llums d’emergència. Pel que fa a la instal·lació de protecció i d’extinció, s’ha de definir l’existència de columna seca i extintors (tipus) situats a l’escala.

Instal·lació d’audiovisuals
Pel que fa a la instal·lació comunitària, s’ha d’indicar l’existència de porter electrònic (tipus), el tipus d’antena de TV i si existeix la instal·lació de telefonia comunitària. S’ha de fer una valoració de l’estat de conservació.

Instal·lació d’ascensors
És una instal·lació de manteniment obligat. S’ha d’esmentar quants ascensors hi ha i el tipus. També s’han d’esmentar totes les dades referents a l’empresa encarregada del seu manteniment, la càrrega màxima, el nombre de persones admeses, el nombre de plantes servides, la data de revisió de l’EAC i altres dades d’interès. S’ha de fer una valoració de l’estat de conservació.

Elements comuns interiors
Pel que fa a les zones d’accés, vestíbuls, escala, sales i equipaments comunitaris, s’han de definir els tipus d’acabat dels paviments, dels graons, de les parets i de les baranes, així com el material de les portes d’accés a l’edifici i als habitatges, el tipus d’enllumenat, l’existència de cambres de servei-neteja, trasters i altres elements comuns.

Cal indicar també en els garatges, el tipus i els materials de les portes i els mecanismes d’obertura, així com els acabats del paviment i dels paraments. S’ha de fer una valoració de l’estat de conservació.

Operació dins del pla de manteniment corrector
De les deficiències, mancances o lesions trobades en les visites de reconeixement, s’ha de fer constar aquelles que a judici del tècnic redactor d’aquest dictamen requereixin una actuació per corregir-les. Per a cadascuna d’aquestes actuacions i dins del que el document anomena "manteniment corrector" s’ha d’incloure:

1. Fotografia o croquis de la diferència, mancança o lesió, indicant el subsistema constructiu afectat, d’acord amb la descripció constructiva feta anteriorment.

2. La descripció de l’element afectat dins del subsistema esmentat, localitzant-ne la patologia i fent constar la planta, el pis, l’espai i la peça.

3. La descripció de la patologia fent constar el tipus, la forma i l’extensió.

4. Les possibles causes que han motivat la patologia.

5. La qualificació de la gravetat (en molt greu, greu o lleu) que tingui la lesió o patologia, justificant-la en funció del risc que suposa.

6. La urgència en la intervenció, segons sigui: 1.intervenció immediata, 2.intervenció urgent(un any), 3.intervenció diferida (tres anys)
7. L’amidament de la zona afectada, especificant la unitat d’aquest amidament.

8. Comentaris, que ajudin a comprendre l’abast de la lesió.

9. La redacció de la partida d’obra o conjunt de partides d’obra que conformen la intervenció, de manera que aquesta pugui ser valorada.


Valoració econòmica estimada per subsistemes
En aquest apartat s’ha de fer una valoració estimada dels costos corresponents als preus d’execució per contracte, és a dir, preus d’execució material més despeses generals més benefici industrial, però sense IVA, però a cadascun dels subsistemes afectats per operacions de manteniment corrector.

Valoració tècnica
A tall de resum s’ha de fer una valoració tècnica de l’estat aparent de conservació general de l’edifici i en particular per aquells subsistemes que es consideri convenient.

Observacions i recomanacions generals respecte a l’estat aparent de l’edifici
En aquest capítol s’haurien d’incloure aquelles recomanacions que quedin fora del manteniment corrector però que es considerin convenients per millorar la conservació de l’edifici.

Motiu pel qual es decideix la necessitat d’una diagnosi estructural
En el cas que es decideixi la necessitat de fer una diagnosi estructural, en funció de les lesions observades, s’ha d’aprofitar aquest apartat per fer esment dels motius pels quals es pren aquesta decisió.

Data.....................de.......................de 199...

Facultatiu: Signatura: Núm. de col·legiat:

Arquitecte/
arquitecte tècnic