Comentaris sobre la normativa obligatòria

L'obligatorietat de conservar i mantenir queda recollida en un ventall de legislació que va des de l'àmbit més genèric de l'activitat humana fins a la normativa específica de components concrets de l'edificació.

La normativa més general es troba recollida a la Constitució i en el Codi Civil, i incideix en el manteniment de manera directa mitjançant l'obligació de conservar allò que és d'un, com també les responsabilitats que se'n deriven pels danys i perjudicis que la falta de manteniment pugui provocar a tercers , i en el compromís dels poders públics de garantir la defensa dels usuaris. També, i a un nivell més concret, la Llei del Sòl obliga a conservar tant els terrenys com les construccions i faculta els ajuntaments i, quan s'escaigui, els organismes competents a exigir i a fer executar les obres necessàries per conservar-les en bones condicions.

La Llei d'Arrendaments Urbans i la Llei de la Propietat Horitzontal són normatives més particulars que contemplen el comportament dels usuaris cap a la conservació de l'edifici. Cal destacar que aquesta legislació no és del tot efectiva pel que fa al manteniment a causa de la inexistència d'un suport jurídic que fixi i creï fons econòmics mínims per desenvolupar un manteniment preventiu correcte. A aquesta mancança, cal afegir-hi, en el cas d'edificis en règim de lloguer, la inèrcia de lloguers excessivament baixos que han limitat, fins ara, la repercussió en les possibles despeses de manteniment i, en el cas de les comunitats de propietaris, la dificultat d'arribar a acords per executar els treballs.


Pel que fa a l'habitatge, cal esmentar la legislació que fa referència a la protecció del consumidor, que, com a novetat, obliga a la creació de mecanismes per als usuaris perquè puguin portar a terme un manteniment preventiu mitjançant una documentació tècnica que inclogui les instruccions d'ús i manteniment. A Catalunya aquesta documentació es concreta, per a edificis nous, en l'obligació per part del promotor d'entregar a la propietat el Llibre de l'Edifici. Per als edificis existents no hi ha cap legislació específica.

Per acabar, és necessari recalcar la normativa més específica que fa referència al manteniment de determinats components de l'edificació que, per la seva perillositat potencial o per la seva incidència en la seguretat de l'edifici, és de compliment obligatori (ascensors, protecció d'incendis, gas, calderes comunitàries, dipòsits de combustibles i grups de pressió). Aquestes feines es confien a empreses especialitzades i són, fins ara, les úniques feines de manteniment preventiu que es realitzen als edificis.

Així doncs, es podria concloure que si bé hi ha una legislació que incideix en la conservació dels edificis, no s'ha demostrat la seva eficàcia. D'una banda, l'Administració no ha pogut o no ha sabut encara crear les eines necessàries per possibilitar un manteniment preventiu i, d'una altra, sembla que la societat en general ha perdut la tradicional cultura del manteniment i que no sigui conscient dels riscos que comporta no fer aquest manteniment i, sobretot, dels seus avantatges.


NORMATIVA REPRESENTATIVA SOBRE EL MANTENIMENT
DE LES CONSTRUCCIONS I DELS SEUS COMPONENTS


1. NORMATIVA OBLIGATÒRIA DE CARÀCTER GENERAL

1.1. NORMATIVA ESTATAL DE CARÀCTER GENERAL
- Constitución española
- Código Civil
- Ley 49/1960, de 21 de juliol sobre la Propiedad Horizontal
- Ley 2/1988 de 23 de febrer, de reforma de la Ley 49/1960, de 21 de juliol, sobre Propiedad Horizontal.
- Ley 29/1994 de 14 de novembre, de Arrendamientos Urbanos.
- Real Decreto Legislativo 1/1992 de 26 de juny, pel qual s’aprova el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana
- Real Decreto 515/1989, 21 d’abril, sobre protecció dels consumidors en quant a la informació a subministrar en la compra-venda i arrendament d’habitatges
- Real Decreto 2.960/1976 de 12 de novembre, pel qual s’aprova el Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial


1.2 NORMATIVA AUTONÒMICA DE CARÀCTER GENERAL
- Lley 24/1991, de 29 de novembre de l’habitatge.
- Decret 206/1992 d’1 de setembre, pel qual es regula el Llibre de l’Edifici
- Decret 290/1995, de 28 de setembre. Prestació de serveis a domicili. -Regulació de certes activitats dedicades a la prestació de serveis a domicili al consumidor com el manteniment i reforma d’habitatges i locals i instal·lacions i d’altres-. Mesures de protecció del consumidor.


2. NORMATIVA OBLIGATÒRIA ESPECÍFICA

2.1. FONTANERIA, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA
- Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua, Título 6ª, Orden 9/12/75, (BOE 13/1/76)
- IT. IC. 22 del Reglamento de Instalaciones de Calefacción Climatización y Agua Caliente Sanitaria e instrucciones Técnicas Complementarias, R.D. 16, 18/80 ( BOE 6/8/80)


2.2. COMBUSTIBLES
- Reglamento del Servicio Público de Gases Combustibles, Decreto 2913/1973 (BOE 21/11/73)
- Aplicació de la Normativa vigent en relació amb les INSTAL·LACIONS receptores de gasos combustibles, Decret 291/1991
- Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales, Real Decreto 1853/1993, Instrucciones Técnicas Complementarias (BOE 24/11/93)
- Manteniment i revisió de les INSTAL·LACIONS receptores de gasos liquats del petroli D. 317/1993 (DOGC 30/12/93)
- Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos, e instrucciones MIG, Orden 18/11/74 (BOE 6/12/74) Modificación (BOE 8/11/83 y 23/7/84)
- Reglamento sobre Instalaciones de Almacenamiento de Gases Licuados del Petróleo (GLP) en depósitos fijos para su consumo en instalaciones receptoras, Capítulo 10, Orden 26/1/8 (BOE 22/2/86)


2.3 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. R.D. 1942/93 (BOE 14/12/93)


2.4 ELECTRICITAT I ENLLUMENAT
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, D. 2413/73, (BOE 9/10/73)
- Funcionamiento y Conservación de instalaciones de luminotécnica realizados por la Dirección General de Arquitectura, Orden del Ministerio de la Vivienda (BOE 14/3/63)
- Normes Particulars, Instal·lacions d’Enllaç. Resolució Departament d’Indústria 24/2/83, (DOGC 6/7/83)


2.5 ASCENSORS
- Reglamento de Aparatos Elevación y su Manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias, Real Decreto 229/1/85 (BOE 11/12/85)
- Reglamento de Aparatos Elevadores, Título 3º, Capítulo 1º, Orden 30/6/66 (BOE 26/7/66)
- Condicions Tècniques de Seguretat als Ascensors. Ordre 9/4/84 (DOG 30/5/84)
- Aparatos Elevadores Hidráulicos. Orden 30/7/74 (BOE 9/8/74)


2.6 COMUNICACIONS
- Instalación de antenas receptoras en el exterior de Inmuebles. Decreto 18/10/57.(BOE 18/11/57)
- Antenas Colectivas, Ley 49/66 (BOE 25/7/66)
- Normas para la instalación de antenas colectivas. Orden 23/1/67 (BOE 2/3/67) Modificación (BOE 10/4/82)
- NRE - CTX/91, Canalitzacions per a la xarxa de Telefonia en edificis de nova Construcció, Ordre 12/11/91 (DOG 8/1/92)


2.7 PARALLAMPS
- Condicions que han de complir els mantenidors de PARALLAMPS radioactius. Ordre 19/7/88. Departament d’Indústria i Energia (DOGC núm. 1028, 8/8/1988)


3 NORMATIVA RECOMANABLE GENERAL

Pliego de Condiciones de Índole Facultativa, Título 2º; Proyecto de Ejecución: Estudio de los Sistemas Técnicos de Reparación, Entretenimiento, Conservación y Mantenimiento del Edificio, ESTRECYM. Madrid 1986, compuesto por el Centro de Estudios de la Edificación, Consejo Superior de los colegios de Arquitectos de España. (Annex al "Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación").

Criterios de mantenimiento de las Normas Técnicas de la Edificación N.T.E, Instituto Nacional para la Calidad en la Edificación, Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

Propuesta para Mejorar la calidad del Hormigón, 1994, Documentos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.