"REVISEM I MANTENIM ELS NOSTRES EDIFICIS"

El Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) presenta la seva campanya de manteniment dels edificis sota el lema "A casa ens cuidem", "Cuidar és millorar", "Revisem i Mantenim els nostres edificis", dissenyada gràficament per Mariscal. Per al llançament de la campanya s'han editat més de 100.000 fullets explicatius, 3.000 pòsters, 5.000 targetes i 30.000 adhesius, que s'han distribuït als 900 municipis catalans. Així mateix, a cadascuna de les nou seus del COAC s'ha obert al públic una Oficina de Manteniment per atendre els ciutadans.

A més, el COAC, junt amb l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), ha elaborat un programa informàtic d'Ús i Manteniment dels Edificis adreçat als professionals. Fins ara, d'aquest programa se n'han editat 2.000 còpies (1.000 en disc compacte i uns altres 1.000 en disquet).

"A casa ens cuidem" serà explicada també a escolars i a estudiants de BUP a fi d'estendre els hàbits del manteniment entre els més joves. Es distribuiran milers d'adhesius i de "pins" de la casa de Mariscal, i es convocarà un concurs per batejar la caseta.

La campanya té el suport del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, les dues entitats municipalistes que agrupen els ajuntaments catalans (Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis), l'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya (OCUC), les principals associacions d'administradors de finques i promotors-constructors (APCE) i la Fundació de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC). La campanya ha estat patrocinada per les empreses Texsa, Simon, Kömmerling i les entitats financeres Banc de Sabadell i Caixa d'Arquitectes.


TOTS ELS EDIFICIS NECESSITEN MANTENIMENT

L'objectiu principal de la campanya és aconseguir la conscienciació dels ciutadans sobre els avantatges de mantenir els edificis, i trencar amb el vell esquema que casa nostra comença a la porta d'entrada del pis.

"A casa ens cuidem" utilitza un missatge totalment positiu, tractant d'identificar el nostre benestar amb el de l'habitatge i el de l'edifici en què està ubicat.

Façanes, cobertes i terrasses, estructures i instal·lacions formen una unitat comuna que cal cuidar i utilitzar correctament, i reparar els petits desperfectes abans que ens converteixin en preocupants. "La vida d'un edifici no és eterna, però en el 90% dels casos, si el mantinguéssim, n'evitaríem la rehabilitació", explicava el degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Joan B. Mur, en un dels seus articles publicats a la premsa. "En termes de salut, el manteniment seria l'equivalent a la medicina preventiva i la rehabilitació, a la cirurgia", hi afegia.

Els esforços realitzats per Administracions i entitats pel que fa a la rehabilitació, entre les quals incloem el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, han començat a donar els primers fruits, encara que el camí que queda per recórrer és llarg tenint en compte l'estat del parc actual (vegeu Annex 1). Però la necessitat de rehabilitar, essencialment a causa de la manca de manteniment, no ens ha de fer oblidar l'atenció als edificis. Els esforços hauran estat en gran part inútils si no hi ha manteniment després d'una rehabilitació. Tots els immobles, nous o vells, el necessiten. Malauradament, la cultura del manteniment entre propietaris o inquilins està per començar, tret d'honroses excepcions com poden ser les revisions que es practiquen en alguns edificis d'oficines o industrials.MANTENIR ÉS ESTALVIAR

El nostre objectiu quedaria complert si aconseguíssim que cada edifici seguís un Pla de Manteniment específic. Mantenir, a més, resulta més barat. Un estudi pilot sobre una mostra d'edificis elaborat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya conclou que el cost de les reparacions dels edificis és dues vegades més car pel fet de no haver-se efectuat un pla de manteniment.

EXEMPLE DEL COST DE NO MANTENIR

A. Quant s'ha pagat en un edifici si no se l'ha mantingut durant 38 anys?
Cost de la reparació de les cobertes, façanes i instal·lacions (aigua, electricitat i sanejament).

Pressupost......................................... 32.955.183 pts.
Tècnics.............................................. 2.636.414 pts.
Total cost reparació......................... 35.591.597 pts.

Cost del manteniment de l'edifici durant 38 anys en pessetes constants:

Mitjana cost anual.............................. 439.343 pts.
439.343 pts. x 38 anys....................... 16.695.034 pts.
Total cost manteniment preventiu.. 16.695.034 pts.

  COST DE NO MANTENIR: 35.591.597 PTS. / 16.695.034 PTS.
  2,13 VEGADES MÉS CAR

Tenint en compte l'exemple contemplat anteriorment i que les xifres sobre manteniment preventiu estan calculades en pessetes constants (preus de 1996), podem afirmar que el cost de les reparacions que s'han de fer és, com a mínim, 2 vegades més car que si s'hagués fet un manteniment preventiu adequat a l'edifici.

També cal considerar que la falta de manteniment comporta riscos afegits (despreniments d'elements de la façana, goteres i fuites d'aigua, pèrdues de confort i d'habitabilitat, disminució del valor estètic i patrimonial de l'edifici, i petites reparacions, entre d'altres) amb un cost addicional difícil d'avaluar.LES OFICINES AL SERVEI DEL CIUTADÀ

En síntesi, l'objectiu de les 9 Oficines de Manteniment obertes al públic és informar i assessorar els ciutadans en matèria de manteniment preventiu, com també sobre les ajudes que hi ha per a la rehabilitació dels edificis. Cal destacar que el Servei de Rehabilitació obert el dia 1 de setembre de 1994 a la seu central del COAC va ser l'antecedent de les oficines actuals.

Les noves oficines obertes al públic atendran les peticions d'arquitectes, propietaris o comunitats de propietaris, inquilins, administradors de finques i promotores. Mitjançant aquestes oficines, i d'acord amb el conveni signat entre la Generalitat i el COAC (vegeu Annex 2), qualsevol ciutadà podrà sol·licitar gratuïtament un dictamen sobre l'estat actual del seu edifici, i l'oficina proporcionarà un pla de manteniment.

Les oficines informaran per a cada cas concret sobre les diferents ajudes o subvencions que ofereixen les diferents Administracions, i proporcionarà, si l'usuari ho sol·licita, un arquitecte expert en matèria de manteniment per portar a terme un pla continuat de l'edifici.

En aquest sentit, cal destacar que des de fa dos anys el COAC ha impartit diversos cursos sobre manteniment dels edificis a les diferents seus que té, i ha arribat a formar un total de 200 arquitectes experts en aquesta matèria. Hi ha previst de fer nous cursos per formar uns altres 200 arquitectes en els pròxims 12 mesos.

Aquests arquitectes, com també altres professionals, podran disposar del programa informàtic elaborat per l'ITEC, a petició del COAC, per poder portar a terme el manteniment continuat dels edificis . Aquest programa, inclòs a la campanya "A casa ens cuidem", permet portar al dia d'una manera fàcil els plans de manteniment específics.DIFUSIÓ DE LA CAMPANYA

El material editat per a la campanya s'ha enviat a tots els ajuntaments catalans perquè l'exposin i el distribueixin a les oficines que tinguin obertes al públic, segons l'acord a què van arribar el COAC i la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis. Les oficines del COAC també disposaran d'aquest material.

A més, part del material es distribuirà a les oficines del Banc de Sabadell i de la Caixa d'Arquitectes (patrocinadors de la campanya junt amb altres empreses) amb l'objectiu de difondre'l entre els seus clients. Aquestes entitats financeres oferiran als usuaris la possibilitat d'obrir un compte-estalvi de manteniment. Pel que fa a això, cal destacar que el COAC està treballant amb l'Administració sobre la possibilitat que aquests comptes siguin bonificats fiscalment.

D'altra banda, la campanya serà presentada a escolars i estudiants de BUP. El COAC està formant arquitectes joves perquè tinguin la informació adequada que s'ha de transmetre als més petits. Nens i joves, ara sense poder de decisió, incidiran en els seus pares i ja estaran mentalitzats per al futur. Les escoles podran participar en un concurs a través del qual es decidirà el nom de la casa dissenyada per Mariscal.

Perquè la campanya resulti efectiva és fonamental que es difongui d'una manera àmplia entre la població. Per això, agraïm per endavant la seva col·laboració i estem disposats a seguir donant-los informació (promovent articles de fons, debats, jornades, etc.) per aconseguir un efecte continuat. Amb aquesta campanya, el COAC, col·legi professional dels arquitectes, compleix una vegada més amb la seva vocació de servei a la societat. Per acabar, informem que les línies bàsiques de "A casa ens cuidem" han estat presentades al si del Consell Superior dels Col·legis d'Arquitectes, de manera que hi ha la possibilitat que la campanya es porti a terme en altres comunitats autònomes.