Comentaris sobre el programa informàtic Manual d'Ús i Manteniment del COAC


El programa té com a objectiu possibilitar el manteniment preventiu d'edificis nous o antics. En funció de les seves característiques, ens indica com l'hem de cuidar i quins són els treballs periòdics de manteniment preventiu que hem de realitzar per conservar el nostre habitatge, i la de l'edifici, en òptimes condicions.

El seguiment de les instruccions evita un envelliment prematur de l'edifici, com també reparacions i riscos costosos i molestos, tant per als usuaris com per a tercers.

El manual es compon de sis capítols:

1r. Presentació. Introducció als destinataris del manual sobre la seva utilització i els avantatges de complir-ne els requisits.

2n. Dades generals de l'edifici. És un compendi d'informació referent al projecte de construcció o rehabilitació de l'edifici, on s'especifiquen tècnics, constructors, instal·ladors, etc., les garanties atorgades, i també una relació dels habitatges i els locals amb la seva situació i participació en els costos d'explotació i manteniment.

3r. Ús i manteniment. Instruccions d'ús i manteniment pròpies de l'edifici en funció dels seus diferents components. Per a cada elements o instal·lació es dóna una breu descripció, les característiques tècniques i les instruccions d'ús i manteniment. Aquestes instruccions consisteixen en unes revisions periòdiques, unes de recomanades pels tècnics que subscriuen el manual i unes altres d'obligatòries per normatives, que són necessàries de realitzar mitjançant l'encàrrec a tècnics o empreses qualificades, i entre les quals cal distingir les que són responsabilitat de la comunitat d'aquelles que ho són de cada propietari o usuari en particular.

4t. Calendaris de manteniment. Quadres resum de les instruccions de manteniment, tant de les obligatòries com de les recomanades pel tècnic redactor. Especifiquen les diverses operacions que s'han de fer a l'edifici, i també quan s'han de fer.

5è. Què s'ha de fer en cas d'incidents extraordinaris? Aquest capítol consisteix en una sèrie de consells sobre la manera d'actuar en cas d'incidents extraordinaris, com ara un incendi, una nevada, una inundació, etc.

6è. Agenda de manteniment. És una agenda pràctica per a la gestió del manteniment, amb els telèfons d'interès (avaries, urgències, empreses de manteniment, etc.) de les empreses que s'acostuma a contractar, com també les operacions de manteniment que s'hagi previst de realitzar al llarg del temps.