Recomanacions als propietaris i/o comunitat de propietaris

La propietat o la comunitat de propietaris està obligada a conservar el seu edifici en condicions de seguretat, a reservar en el seu pressupost anual un fons comunitari per a les tasques de reparació i manteniment, així com tenir una assegurança pels riscs derivats de causes fortuïtes o excepcionals, i de danys a tercers.

Un mal ús i una manca de manteniment en el vostre edifici comporta el seu envelliment prematur, invalida les garanties de les assegurances i provoca la pèrdua del seu valor funcional, patrimonial i estètic. La manca de conservació de l’edifici pot generar situacions de risc als usuaris de l'edifici i/o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. Un correcte manteniment periòdic de l'immoble redueix despeses en ser menys costosa i molesta la prevenció que la reparació. Una petita lesió si no es detecta i repara correctament quan apareix, pot esdevenir amb el temps en un greu problema per a la seguretat de l’immoble.

El Manual d’ús i manteniment és el document que, adequat a les característiques del vostre edifici, recull les instruccions de com s’ha d’utilitzar i quines són les tasques de manteniment periòdic (inspeccions de tècnics i revisions, neteges i reposicions a càrrec d’empreses qualificades) que s’han de seguir per conservar cada component constructiu (fonaments, estructura, façanes, cobertes, etc.) o instal·lació (aigua, electricitat, gas, ascensor, etc.), tant del vostre habitatge com de la totalitat de l’edifici, en condicions òptimes de confort i seguretat.

Als edificis existents, a diferència dels nous, prèviament a la redacció del Manual d’ús i manteniment per un tècnic competent (arquitecte o aparellador) es indispensable que aquest faci una inspecció general de tot l’edifici i dictamini el seu estat de conservació i seguretat. Si l’edifici presenta deficiències s’hauran de fer les intervencions correctores oportunes, mitjançant un Projecte tècnic de rehabilitació, que garanteixi l’eliminació de les causes de les lesions dictaminades per poder, seguidament, redactar el Manual - ja que no té sentit mantenir un element que està malmès -.

Per a les obres de rehabilitació es contractaran empreses qualificades a les quals s'exigirà pressupost previ, d’acord amb les especificacions del Projecte tècnic de rehabilitació que servirà com a patró per a poder comparar les diferents ofertes. Posteriorment, cal exigir la factura i el corresponent rebut com a garantia dels treballs realitzats. Es recomanable que l’empresa estigui acreditada per un gremi o col·lectiu reconegut. El tècnic, a més de vetllar i garantir la correcta realització de les obres, pot assessorar-vos sobre els aspectes esmentats.

Les obres de rehabilitació - així com tot tipus de reformes - s’han d’efectuar amb l’acord de la propietat o comunitat de propietaris de l'immoble, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. Cada copropietari està obligat a col·laborar econòmicament en les obres de rehabilitació i les operacions de manteniment dels elements comuns de l’edifici així com permetre l’accés al seu habitatge, si s’escau, per poder-les efectuar.

Totes les obres, les operacions periòdiques de manteniment i tot tipus d’incidències que afectin al vostre edifici s’han de fer constar documentalment, i el representant de la propietat o comunitat de propietaris les ha d’arxivar per adjuntar-ho a l’historial de l’edifici.

L’Administració pot assessorar-vos tant per conèixer l’estat de conservació del vostre edifici com per donar-vos facilitats econòmiques (subvencions a fons perdut i crèdits tous) per a realitzar les obres de rehabilitació necessàries per deixar l’edifici en bones condicions. Aquests ajuts els ofereix el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya (Tel.: 93 214 70 00; http://www.gencat.es/ptop/cajuts.htm). També podeu informar-vos al vostre Ajuntament o al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (Tel.: 900 501 382; http://www.coac.net).