Recomanacions als usuaris

Per a la realització d’obres en el seu habitatge és imprescindible la comunicació prèvia al representant de la propietat o comunitat de propietaris i la corresponent llicència municipal. En les reformes no es pot manipular ni afectar els components constructius i instal·lacions comuns de l’edifici. És aconsellable, i molt sovint obligatori, la supervisió d’un tècnic.

Cal avisar immediatament al representant de la propietat o comunitat de propietaris - generalment és l’administrador de finques - perquè es prenguin les mesures oportunes quan al seu edifici observi lesions tal com: esquerdes, deformacions, degoters i/o humitats a les parets, paviments o sostres; oxidacions als elements metàl·lics; despreniments i/o elements trencats a les façanes; fuites a la xarxa d’aigua, desguàs i/o calefacció; entre d’altres. En cas de perill imminent cal avisar amb la màxima urgència als Serveis Tècnics Municipals i, si cal, als Bombers.

Els terrats, les terrasses, els balcons i/o les teulades s'han de mantenir netes i sense herbes, fulles, i altres elements aliens, tenint especial cura en els desguassos. Si a la coberta s'instal·len aparells que requereixen ser fixats (antenes, aire condicionat, estenedors, etc.), cal que la subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes i/o xemeneies.

No està permesa l’alteració compositiva de les façanes amb tancaments de terrasses i/o porxos, obertura de forats i col·locació d’elements aliens (tendals, aparells d'aire condicionat, rètols i antenes, etc.), entre d'altres.

Els espais interiors dels habitatges s'han de ventilar diàriament (durant 20 o 30 minuts) i sempre que s’observin entelats els vidres i els revestiments ceràmics. S'ha de vigilar que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material que es vol netejar, evitant en general productes abrasius i àcids forts. En banys i cuines cal vigilar les juntures entre rajoles i entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, refent-les de nou quan presentin un mal estat.

Tanqui les claus de pas de l’aigua (en absències prolongades) i del gas (cada nit), i revisi periòdicament els electrodomèstics, i especialment el aparells de gas i elèctrics. No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits i es mantindran les distàncies mínimes reglamentaries (1metre) de la banyera i/o dutxes a qualsevol mecanisme o aparell elèctric.

Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o d'altre tipus de combustible, tancar l’aixeta de pas corresponent i, si la fuita és de gas, caldrà a més ventilar l'espai obrint portes i finestres i posteriorment avisar immediatament al servei d'urgències de la companyia subministradora o instal·lador autoritzat.

No es poden tapar les reixetes de ventilació a l'exterior dels espais on hi ha conduccions o aparells de gas ni connectar extractors de fums en conductes comunitaris de ventilació. En el cas d'utilitzar estufes portàtils o plaques s'han de mantenir lluny de qualsevol objecte que es pugui inflamar, com cortinatges, roba de llit, mobles, etc. No s'ha de deixar cap estufa de butà encesa a l'habitació mentre es dorm.

El wàter no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries ni llençar-hi objectes que puguin generar obstruccions en els conductes de la xarxa de desguàs. Per desembussar els desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que puguin perforar-los.

Exigeixi al representant de la propietat o comunitat de propietaris el Manual d’us i manteniment que completin les esmentades recomanacions, així com que l’informin de les tasques periòdiques de manteniment específiques tant del seu habitatge com de la resta de l’edifici.