portada | bases | fitxa de participació

III BIENNAL D'ARQUITECTURA ALEJANDRO DE LA SOTA

 

BASES

La Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya convoca la III Biennal d’Arquitectura Alejandro de la Sota per distingir les obres més significatives, acabades entre l’1 de gener de 2001 i el 31 de desembre de 2002, en l’àmbit del Camp de Tarragona (comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat i el Tarragonès).
L’objectiu de la Biennal és divulgar l’arquitectura més rellevant realitzada a les nostres comarques, crear un fons documental i reconèixer i estimular els esforços dels autors i agents implicats.

MODALITATS
Les obres s’adscriuran a alguna de les següents modalitats:
a) Edificis de nova planta, d’ús públic.
b) Edificis de nova planta, d’ús privat.
c) Restauració: Obres de restauració, rehabilitació o reforma.
d) Interiorisme: Obres de intervenció en espais interiors i disseny i muntatges efímers.
e) Espais exteriors: Espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge.

PARTICIPACIO
Qualsevol persona, entitat o institució interessada en aquests premis pot proposar les obres que consideri oportunes, amb independència de la seva tipologia, programa i pressupost, que s’hauran d’adscriure a una modalitat. El jurat prendrà en consideració totes les obres proposades, per bé que té el dret de canviar la modalitat de les obres presentades.

DOCUMENTACIO
A més de la fitxa de participació, la documentació necessària és la següent:
a) Tota la documentació gràfica que es consideri explicativa de l’obra, en paper, indicant l’escala gràfica i l’orientació, en un sobre de format màxim DIN A3. Els plànols es lliuraran, si és possible, també en format digital (AutoCAD, FreeHand, DXF o PDF), deixant només les capes que es volen reproduir i que els documents siguin editables. Cas de no lliurar el format digital és convenient que, per afavorir la qualitat del catàleg, siguin còpies fotogràfiques de 18x24 cm en blanc i negre sobre paper brillant.
b) Un mínim de tres fotografies de l’obra, de 18x24 cm, en color, sobre paper brillant. Per millorar la qualitat del catàleg es recomana adjuntar diapositives.
c) Una petita memòria de l’obra en format màxim DIN A4, s’adjuntarà fitxer digital amb extensió .doc.
A més, us demanem un plànol o croquis de l’emplaçament i una valoració del material lliurat (fotografies i plànols) pensant en la possible publicació, indicant quin material considereu més interessant o rellevant. Aquesta valoració només és a efectes d’agilitzar la publicació i no serà vinculant: el jurat es reserva el dret de seleccionar la documentació que consideri oportuna.
Tota la informació requerida haurà de lliurar-se convenientment protegida però sense adherir-la a cap suport rígid.
La Demarcació del CoAC es reserva el dret de fer ús de la documentació lliurada de totes les obres per la seva difusió en exposicions, publicacions i mitjans d’informació
Tota la documentació presentada quedarà en propietat de la Demarcació del CoAC, per a incorporar-se com a fons documental de l’arxiu. El CoAC podrà fer ús d’aquesta documentació.
Els drets d’autor que es puguin generar de les fotografies lliurades aniran a càrrec de l’arquitecte, autor de l’obra o actuació.

TERMINI DE PRESENTACIO
La documentació de les obres s’haurà de presentar abans de les 15 h del divendres 9 de maig de 2003 a la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, carrer Sant Llorenç, 20-22, 43003 Tarragona.

JURAT
El jurat estarà integrat pels arquitectes Arcadi Pla, Joan Roig i Emilio Tuñon.
L’acceptació de formar part del jurat comporta, per part dels membres d’aquest, la renúncia a la presentació d’obra pròpia o d’obres amb les quals hagin mantingut una relació directa. El jurat podrà declarar desert algun dels premis.
El jurat estarà assistit per un representant de la Junta del CoAC de Tarragona, que actuarà com a secretari sense vot.

SELECCIO
Es realitzaran quatre fases de selecció:
Prèvia, obres preseleccionades.
Primera, obres seleccionades.
Segona, obres finalistes.
Tercera, obres premiades, d’entre les finalistes, de cadascuna de les modalitats.
El jurat estendrà una acta on constaran les obres preseleccionades i seleccionades, i una segona acta, que s’obrirà el dia del lliurament de premis, amb les obres finalistes i premiades.

DIFUSIO
La Demarcació de Tarragona del CoAC en el seu interès per difondre l’arquitectura d’aquesta Demarcació, podrà organitzar actes de divulgació. Es farà una exposició de les obres seleccionades, finalistes i premiades, que s’inaugurarà coincidint amb l’acte públic en el qual es donarà a conèixer el veredicte del jurat. Aquesta exposició serà itinerant. També s’editarà un catàleg que recollirà totes aquestes obres.
La participació en aquesta convocatòria de la III Biennal d’Arquitectura Alejandro de la Sota implica l’acceptació de les presents bases. Qualsevol consideració no especificada en aquestes, quedarà sota decisió del jurat. Els premis no tenen dotació econòmica.