#ajacCONCURS >>> firantoni15

Categoría
Premis Ajac IX > Concurs
Autor/s
El concurs és comissariat per l’Òscar Barrabín en representació de l’AJAC (Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya).
Data
11 de maig de 2015

BASES DEL CONCURS.

eXSperiències · arquitectes joves i petits espais · firantoni 2015 és un concurs de disseny d’aparadors adreçat a arquitectes joves i a equips pluridisciplinars liderats per arquitectes joves. L’objectiu és proposar i construir els separadors de les parades dels comerciants que participaran en la fira de mostres FIRANTONI 2015, organitzat per la federació de comerciants del barri de Sant Antoni de Barcelona. El concurs és comissariat per l’Òscar Barrabín en representació de l’AJAC (Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya).

1_01 1_02 1_03

La finalitat del concurs és donar suport als joves arquitectes, oferint-los noves possibilitats d’actuació, obrir perspectives professionals del col·lectiu en general i potenciar el contacte laboral dels joves, especialment afectat per la situació econòmica actual. Es planteja des d’una òptica optimista de difusió de l’arquitectura a la societat, potenciant el treball dels professionals. El tema del concurs, l’emplaçament i la forma d’afrontar-lo busquen el treball interdisciplinari global, des de la concepció del projecte fins a la realització material d’aquest. La metodologia del concurs té com a referents les teories del “DO IT YOURSELF” i la del consum de proximitat ubicant-se la actuació en l’entorn proper dels participants de la fira i abastint-se de materials obtinguts dins del mateix barri de Sant Antoni per a generar propostes innovadores que posin en valor els productes dels comerciants del barri d’una manera humil, sincera i respectuosa amb el medi ambient.

Els objectius generals que han motivat l’organització del concurs són: Donar difusió i oportunitats a una arquitectura de qualitat realitzada pels joves, i incidir en la projecció cultural i professional dels joves arquitectes; establir vincles culturals i professionals entre els joves arquitectes i la societat; situar Barcelona i l’AJAC a l’avantguarda de la producció i difusió d’iniciatives culturals realitzades pels joves arquitectes.

El FIRANTONI és una fira al carrer organitzada per la federació de comerciants del barri de Sant Antoni de Barcelona (SAC. Sant Antoni Comerç). Durant un dia s’ocupa la carpa que cobreix el tram del carrer Urgell comprès entre els carrers Floridablanca i Tamarit, just davant del mercat de Sant Antoni, i es converteix en un espai a l’aire lliure on els comerciants exposen els seus productes i serveis a mode de fira de mostres organitzada en un ambient festiu on, a més a més de la mostra, s’hi desenvolupen altres esdeveniments i actes al llarg de tota la diada amb la finalitat de consolidar el comerç del barri.

L’edició d’enguany és la segona en que la AJAC col·labora amb el SAC per a l’organització del Firantoni. La aportació que fem des de l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya consisteix en l’elaboració de l’espai de suport de la fira a través d’un concurs adreçat a joves arquitectes per al disseny dels separadors que acabaran conformant la imatge de la fira.

_______________________________________________________________________________________________

 1. OBJECTE DEL CONCURS

El concurs consisteix en dissenyar i executar els separadors entre les parades que conformaran el Firantoni’15, que es celebrarà el proper dissabte dia 13 de juny sota la carpa situada al carrer d’Urgell entre els carrers de Tamarit i Floridablanca.

1_04El nombre de parades i la seva distribució es definiran posteriorment a l’entrega dels projectes i al veredicte del jurat, ja que dependrà del nombre exacte de comerciants participants en aquesta edició del Firantoni i de les característiques de les propostes seleccionades. Es calcula aproximadament l’execució d’unes 90 parades, que es repartiran el més equitativament possible entre les 3 propostes seleccionades, estimant que a cada proposta seleccionada se li adjudiqui la execució de entre 20 i 35 repeticions de separador.

Els separadors hauran d’esser dissenyats per poder esser construïts en dues hores i hauran de ser prou resistents i estables com per resistir durant un dia sencer en perfectes condicions. El muntatge i desmuntatge dels aparadors es realitzarà el mateix dia de la fira i els realitzaran els propis membres dels equips guanyadors del concurs.

Els separadors formaran una “L” de 300×200 cm, on el costat de 300 cm serà el fons de la parada i el de 200 cm el lateral que farà de mitgera amb la parada veïna. L’alçada i el gruix del separador dependrà de la pròpia proposta.

 1. Palets: Mides: 102 x 102 x 12,5 cm
  3_01
 2. Tanques tipus Rivisa: Mides tanca: 345 x 200 cm / Mides peus: 45 x 24 x 13 cm
  3_02
 3. Xarxes (Mosquitera verda i normal vermella): Mides: 800 x 500 cm (40m2)

3_03.1 EPSON DSC picture

 1. Cinta d’abalisament: Mides: Longitud 100 m. Amplada 8 cm

3_04

 

Els separadors hauran de ser dissenyats mitjançant l’utilització d’un o la combinació de dos materials* dels que s’enumeren a continuació:

 

*Material serà cedit per la constructora del mercat de Sant Antoni formada per la UTE de Sacyr i Copcisa.

_______________________________________________________________________________________________

 1. PARTICIPANTS

Es podran presentar tots aquells arquitectes o estudiants d’arquitectura menors de 40 anys o que compleixin els 40 anys durant el 2015. Podran presentar-se individualment o formant equips. No hi haurà limitació en el nombre d’integrants dels equips ni en la seva formació, per tant s’admeten integrants de l’equip que provinguin d’altres disciplines diferents a l’arquitectura. El representant de l’equip haurà de ser arquitecte o estudiant d’arquitectura i tots els membres de l’equip hauran de complir la limitació d’edat esmentada.

No es podran presentar els membres del jurat, empleats, persones que siguin col·laboradors habituals o associats d’algun membre del jurat i/o hi tinguin relació de parentiu. Així com no podran presentar-se els membres de la junta de l’AJAC, del SAC, ni els comissaris del concurs.

Només es podrà presentar una proposta per equip i cada persona només podrà participar en una proposta.

_______________________________________________________________________________________________

 1. CALENDARI
 • Entrega de propostes: 11 de maig de 2015

Abans de les 12:00 del migdia (hora espanyola) mitjançant correu electrònic a ajac@coac.net segons les instruccions de l’apartat 7 de les presents bases.

 • Publicació dels guanyadors i entrega de premis: 19 de maig de 2015

Es farà un acte públic que formarà part de la festa de primavera de la AJAC. Comunicarem hora i lloc exacte a través dels correus electrònics de contacte dels participants i via xarxes socials i pàgina web de l’AJAC.

 • Execució separadors: 13 de juny de 2015

El muntatge dels aparadors es realitzarà la matinada del 13 de juny i el desmuntatge un cop finalitzada la fira. Els equips seleccionats per executar els separadors s’hauran de fer responsables tan del muntatge com del desmuntatge.

 _______________________________________________________________________________________________

 1. PREMIS

El fet de ser un dels tres premiats del concurs implica l’execució de l’obra per part dels equips guanyadors.

Cada equip guanyador rebrà un premi de 300 euros i podrà disposar de 50 euros extres per a la compra del material addicional necessari per a la realització de la proposta (Caldrà justificar les despeses). Els membres dels equips guanyadors que siguin arquitectes o estudiants d’arquitectura gaudiran d’un any de gratuïtat en la quota de Membre de l’AJAC.

Els premiats hauran de certificar davant de l’administració, si s’escau, mitjançant la signatura d’un document que garanteixi que el disseny ha estat pensat per a cumplir els requeriments de durabilitat, resistència, estabilitat, etc i que no suposa un risc per als usuaris de les parades ni per als vianants.

La realització final dels projectes seleccionats dependrà de l’obtenció dels permisos corresponents per part de l’Ajuntament de Barcelona.

_______________________________________________________________________________________________

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Aquest concurs es regirà pel que es descriu en les presents bases, quedant l’AJAC i en el seu moment els membres del jurat designat, facultats per a resoldre tots els aspectes que no es troben explícitament indicats. Els participants, pel simple fet de presentar-se, declaren l’acceptació de les presents bases així com l’acceptació de les decisions finals del jurat. La participació en el concurs implica l’acceptació de les bases descrites en aquest document i la cessió de les dades personals dels concursants per a l’emissió d’informació i publicitat, tant per part de l’AJAC com dels patrocinadors i organitzadors del concurs.

En compliment de la LOPD 15/1999 i de la LSSI-CE 34/2002, s’informa a l’interessat que les dades de caràcter personal que voluntàriament facilita, inclòs el seu correu electrònic, seran incorporats a un fitxer automatitzat propietat i responsabilitat de l’AJAC. A l’entregar les seves dades, l’interessat autoritza expressament la utilització de les mateixes per a realitzar comunicacions periòdiques, incloent-hi les que es portin a terme via correu electrònic, que l’AJAC portarà a terme per informar de les activitats, continguts i serveis que desenvolupa. L’AJAC informa del dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació d’aquestes dades mitjançant e-mail dirigit a l’AJAC.

_______________________________________________________________________________________________

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL.

La propietat intel·lectual dels treballs presentats pertany als autors. L’organització del concurs, l’AJAC i el SAC- Sant Antoni Comerç es reserven el dret d’utilitzar-los per a la seva publicació en premsa, exposicions, publicacions, etc.

Els autors conservaran la propietat intel·lectual dels treballs presentats. Tots els participants cediran a l’AJAC i al SAC- Sant Antoni Comerç, els drets d’explotació que corresponguin a l’objecte de la publicitat de la convocatòria i els seus resultats, tals com la publicació i exposició dels treballs presentats, així com del resultat final de l’obra executada als aparadors pels guanyadors.

_______________________________________________________________________________________________


 1. ENTREGA DE PROPOSTES.

El concurs serà anònim i es realitzarà sota LEMA.

Les propostes podran ser lliurades en català, castellà o anglès.

Les propostes s’enviaran al correu electrònic ajac@coac.net amb assumpte “XS-FIRANTONI2015”. Aquest correu el gestionarà una persona vinculada a l’Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya, i mai serà accessible per cap membre del jurat del concurs.

Es realitzarà un únic enviament mitjançant correu electrònic i hi ha d’haver dos documents adjunts de la manera que es desenvolupa a continuació:

PDF 1 – DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.

El nom de l’arxiu serà:       XS-PDF1-“Lema”

El PDF 1 contindrà la documentació gràfica de la proposta. La documentació a entregar és lliure, només limitada per el format: 1 full DIN-A3 a una cara.

La proposta ha de deixar clara la composició del separadors i quantificar el/s material/s necessari/s per a la seva execució.

El concurs es anònim i sota lema, per tant, qualsevol element dins del sobre 1 que pugui insinuar qualsevol tipus de relació entre el projecte i l’autor serà motiu de desqualificació per part de l’organització del concurs.

PDF 2 – EQUIP

El nom de l’arxiu serà:       XS-PDF2-“Lema”

El contingut del PDF 2 serà el següent:

 • Un únic Din-A4 a una sola cara amb el pseudònim de l’equip i un llistat dels membres de l’equip, amb els noms complerts i la formació d’aquests, així com l’e-mail i el número de telèfon de tots els membres de l’equip. El representant de l’equip serà el primer en la llista de membres i es marcarà amb negreta per diferenciar-lo de la resta.

En el cas de que es presenti una persona jurídica, s’haurà de demostrar que totes les persones integrants de la persona jurídica compleixen els requisits d’edat, i de la mateixa manera, lliurar tota la documentació que es sol·licita en aquest apartat per a cada un dels seus integrants.

 • S’adjuntarà fotocòpia del DNI de cadascun dels participants (passaport en cas de no tenir la nacionalitat espanyola), on es vegi clarament el nom i la data de naixement, en un DIN-A4 a una sola cara per document.
 • S’adjuntarà fotocòpia del títol acadèmic d’Arquitecte (o del resguard de sol·licitud d’aquest) del membre de l’equip que actuï com a representant de l’equip, en un DIN-A4 a una sola cara. En cas de ser un estudiant d’arquitectura s’adjuntarà una fotocòpia de la última matrícula universitària.

_______________________________________________________________________________________________ 

 1. COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat estarà composat per representants de:

 • Agrupació de Joves Arquitectes de Catalunya.
 • SAC- Sant Antoni Comerç.
 • UTE nou mercat de Sant Antoni (SACYR + COPCISA).
 • Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya
 • Arquitecte, dissenyador i/o escenògraf especialitzat i extern a l’organització del concurs.
 • Premiat en l’edició anterior del concurs dels separadors.

El comissari del concurs actuarà com a comissari del jurat amb veu però sense vot.

_______________________________________________________________________________________________

 1. PROCEDIMENT PER A LA DECISIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

El procediment de selecció de propostes serà determinat per consens entre els membres del jurat i es basarà, en tot cas, en procediments de discussió col·lectiva i votació. Inicialment s’obrirà el PDF1, corresponent a la proposta gràfica. Mentre no s’obrin els sobres d’identificació, el jurat podrà realitzar totes les votacions o discussions que consideri pertinents fins a arribar a un resultat satisfactori.

El secretari del Jurat procedirà a aixecar acta de les deliberacions, deixant constància dels successius descarts que s’hagin pogut produir, valorant-los de 0 a 100.

Un cop s’hagin determinat els 3 guanyadors es procedirà a l’obertura del PDF 2 i es verificarà que els equips guanyadors compleixin els requisits de participació al concurs. En cas d’incomplir algun dels requisits de participació per algun dels membres de l’equip, la proposta serà automàticament descartada i s’atorgarà el premi a la següent proposta en ordre de major puntuació.

La puntuació mínima per a ser un dels projectes premiats serà de 70 punts.

_______________________________________________________________________________________________

 1. CRITERIS DE VALORACIÓ

Els criteris de valoració del jurat seran els següents:

 • La innovació en la reutilització dels materials.
 • El treball espaial proposat.
 • Senzillesa en la representació de la idea.
 • La viabilitat de l’execució del conjunt.
 • El grau d’adaptació a diferents tipus d’activitats comercials.

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 _______________________________________________________________________________________________

 1. MOTIUS D’EXCLUSIÓ
 • Col·locar la documentació en un pdf que no es correspongui.
 • Qualsevol element que inciti sobre la autoria de la proposta.
 • Documentació del pdf2 incompleta.
 • Qualsevol incompliment de les bases d’aquest concurs.
 • Lliurar fora de termini. Es recorda que s’ha de tenir en compte que l’horari de lliurament és HORA ESPANYOLA.

 

Més informació: www.coac.net/ajac o bé ajac@coac.net

2248 Views

Opina

Nom obligatori