Addició d'un comentari

Es poden afegir comentaris a una avaluació per tal:

  1. Que l'estudiant que avalua un treball pugui afegir una explicació o clarificació addicionals a l'avaluació;
  2. Que l'estudiant el treball del qual s'està avaluant pugui consultar les afirmacions fetes en l'avaluació;
  3. Que el professorat intenti resoldre les dificultats que poden haver sorgit durant el debat sobre l'avaluació;

L'objectiu dels comentaris és mirar d'assolir l'acceptació en l'avaluació actual, o bé, persuadir la persona avaluadora de revisar la seva avaluació. Aquest debat hauria de fer-se de manera raonada.

Si es torna a avaluar el treball, els comentaris anteriors es descarten i ja no es mostren més amb la nova avaluació.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English