Desglossament de la qualificació final

La taula d'aquesta pantalla mostra la vostra qualificació final i com s'ha calculat. La qualificació final es construeix a partir de 3 possibles components:

  1. La qualificació del professorat per al vostre treball tramés.
  2. La mitjana de les qualificacions dels iguals per al vostre treball tramés.
  3. Una qualificació del vostre rendiment en la fase d'avaluació d'iguals. Aquest rendiment es basa en (a) si les vostres qualificacions eren massa altes o massa baixes comparades amb la qualificació mitjana de la resta d'estudiants (el que s'anomena biaix), (b) si les vostres qualificacions coincideixen, una altra vegada, amb la mitjana de les qualificacions donades per la resta d'estudiants (el que s'anomena fiabilitat) i (c) en la qualitat dels vostres comentaris per als treballs que heu avaluat. El professorat qualifica tot això. Aquestes tres qualificacions de rendiment es ponderen en una relació de 1:2:3 respectivament per obtenir una qualificació de les qualificacions global. Dit en unes altres paraules, la qualificació del professorat per als comentaris té el mateix "pes" que els factors de biaix i fiabilitat combinats.

Aquests tres components es poden ponderar com s'estimi més convenient per a la tasca. Els "pesos" es mostren en la taula petita.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English