Elements de la tasca

Per facilitar la qualificació, una tasca de taller deuria tenir un nombre raonable d'"elements d'avaluació". Cada element deuria cobrir un aspecte particular de la tasca. Típicament una tasca tindrà entre 5 i 15 elements per a comentaris i qualificació, el nombre real dependirà de la mida i la complexitat de la tasca. Es permet una tasca d'iguals amb només un element i té una estratègia avaluadora similar a les tasques normals de Moodle.

El tipus d'elements depenen de l'estratègia de qualificació de la tasca.

No qualificat. Els elements són descripcions d'aspectes de la tasca. A la persona que avalua se li demana que comenti cadascun d'aquests aspectes. De la mateixa manera que en totes les altres estratègies de qualificació, aquí també hi ha una àrea per a comentaris generals.

Acumulativa. Els elements les següents tres característiques:

  1. La DESCRIPCIÖ de l'element d'avaluació. Deuria d'establir clarament quin aspecte de la tasca s'està avaluant. Si l'avaluació és qualitativa és útil donar detalls del que es considera excel·lent, correcte i pobre.
  2. L'ESCALA de l'element d'avaluació. Hi ha un nombre d'escales predefinides. Aquestes abasten des de les senzilles escales de Sí/No, fins a escales percentuals, passant per escales multipunts. Cada element té la seva pròpia escala que deuria triar-se per tal d'ajustar el nombre de possibles variants per a l'element. Adoneu-vos que l'escala NO determina la importància de l'element quan es calcula la qualificació global, una escala de dos punts té la mateixa "influència" que una altra de 100 punts si els elements respectius tenen el mateix pes.
  3. El PES de l'element d'avaluació. Per defecte els elements tenen la mateixa importància quan es calcula la qualificació global de la tasca. Però es pot canviar si es dóna als elements més importants un pes major que 1 i als menys importants un pes per sota d'1. Canviar els pesos NO afecta la qualificació màxima perquè aquest valor es fixa a través del paràmetre de qualificació màxima de la tasca dels iguals. Els pesos poden ser valors negatius tot i que aquest aspecte és experimental encara.

Marge d'error. Els elements d'avaluació descriuran certs aspectes que han d'estar presents en la tasca. L'avaluació es basa en la presència o absència d'aquests elements o aspectes. El professorat ha d'establir-ho tot de la taula de qualificació la qual dóna les qualificacions suggerides quan tots els elements estan presents, quan un és absent, quan en manquen dos, etc. Si determinats elements són més importants que uns altres, a aquests elements se'ls pot donar un pes major que 1. Els elements de menor importància poden tenir un pes menor que 1. El "recompte d'errors" global és una suma ponderada dels elements que manquen. La persona que avalua sempre pot fer un ajustament menor a aquestes qualificacions suggerides.

Criteri. Els elements donaran un conjunt de declaracions de "nivell" que s'utilitzaran per a classificar la tasca. Les declaracions poden ser acumulatives o independents. La persona avaluadora ha de decidir quina declaració s'ajusta millor a cada treball. El professorat també ha de relacionar cada declaració de criteri amb una qualificació suggerida. Aquestes deurien estar normalment ordenades. La persona que avalua sempre pot fer un petit ajustament a aquestes qualificacions suggerides.

Rúbrica. Similar a la qualificació per criteri però amb més d'un criteri. El nombre de criteris es dóna als paràmetres de la tasca. En cada criteri hi poden haver fins a cinc declaracions de "nivell". En una tasca donada el nombre de nivells pot variar d'un criteri a un altre. Quan s'actualitza un criteri, una declaració de nivell en blanc assenyala el final de les declaracions de nivell. Així alguns criteris poden tenir dos nivells, uns altres tenir-ne tres, fins a cinc nivells. Els criteris es poden ponderar. Els nivells es puntuen amb 0, 1, 2, fins a 4. La qualificació de l'avaluació és una suma ponderada d'aquestes puntuacions.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English