Qualificació de les trameses de l'estudiant

En general, és recomanable que el professorat avaluï una proporció justa del treball tramés per l'estudiantat. Aquestes avaluacions es mostren als i les estudiants i els proporcionaran retroacció important sobre el seu treball.

Les avaluacions del professorat s'utilitzen de dues formes en el mòdul taller. En primer lloc, s'utilitzen en els càlculs per determinar la "qualificació de qualificacions", les qualificacions donades a les avaluacions de l'estudiantat. En segon lloc, s'utilitzen en el càlcul de les qualificacions de les trameses. A aquestes avaluacions se'ls pot donar pes extra (l'opció "Pes per a les avaluacions del professor"), aquest pes afecta tant la qualificació de qualificacions com els càlculs de la qualificació de trameses. Si creieu que les avaluacions dels o les estudiants són o massa altes o massa baixes, deuríeu considerar augmentar aquest factor de pes que us ajudarà a estabilitzar les qualificacions a un grau.

Índex de tots els fitxers d'ajuda
Mostra aquesta ajuda en l'idioma: English