European Biennial

Reglament participació en concurs del premi internacional de Paisatge Rosa Barba

Tota obra presentada a la Biennal pot optar al premi internacional de Paisatge Rosa Barba duas vegades, amb excepció d’obres amb fases renovades i que ho cregui adient el comitè organitzador. Els projectes finalistes d'edicions anteriors del Premi no poden ser presentats de nou.

Un autor ( persona física/ empresa)  no pot ser finalista amb més d’una obra.

Tant els membres del Jurat, com als membres del Comitè organitzador i persones directament relacionades amb l’organització,  tenen dret a participar amb les seves obres fins a la fase de finalistes. Però no opten pel Premi. Una vegada seleccionats com finalistes es retiren automàticament del concurs.

Reglament de la participació en la exposició de la Obra realitzada de la Biennal Internacional de Paisatge:


 

Definició i nomenament del Jurat

El Jurat ha de tenir entre 3 i 7 membres que en cada Biennal decideix el comitè organitzador - tant el nombre com les persones que hi participen. En les votacions internes i en cas d'empat, preval el vot de qualitat del president del jurat.

El Jurat internacional s'estructura a partir d'un President i vocals; així com d'un Secretari, (sense vot) que serà o Membre del comitè Organitzador o del equip de coordinació de la Biennal de Paisatge

El càrrec de President, vocals i el de secretari, serà nomenat pel comitè organitzador de la Biennal.

Responsabilitats del Jurat

El Jurat de caire internacional es reunirà per assistir a la presentació de obra dels finalistes i deliberar sobre el premi.

En cas d'absència d'un membre del Jurat internacional, aquest serà substituït per una altra persona que decidirà el comitè organitzador.

El jurat es compromet a deliberar després de l'exposició de la totalitat dels finalistes per tenir la decisió presa al migdia de l'endemà.

El jurat ha de seleccionar d'entre 7 i 10 obres com a finalistes. El número de seleccionats es justificarà en l'Acta.

El comitè organitzador fa la preelecció i la presenta al President del Jurat per a la seva avaluació. En qualsevol cas el comitè organitzador es reunirà amb el president del jurat en una sessió prèvia i li exposarà la obra exclosa i els criteris de exclusió.

 

Separador