Ciutat compacta i diversa


Podríem afirmar que la ciutat mediterrània tradicional es correspon amb allò que anomenem ciutat compacta i diversa. Es caracteritza per la mixtura d'activitats i serveis, facilitant els desplaçaments a peu i l'intercanvi i relació entre els seus habitants. Criteris com la diversitat d'usos a diferents zones de la ciutat, la proximitat entre funcions, la contigüitat de les edificacions, així com el disseny d'edificis flexibles i capaços d'absorbir diferents activitats (habitatge, comerç, oficines, indústries netes) són la base de les ciutats eficients.
El planejament urbà avançat no es limita a "penalitzar" l'ús del cotxe particular i a fomentar el transport públic i la circulació vianant i en bicicleta, sinó que va més enllà i redueix la necessitat d'usar qualsevol transport motoritzat.

Ciutat compacta no vol dir ciutat inhòspita. La proximitat de funcions, activitats i serveis inclou el verd urbà que, per sobre del seu evident valor ornamental, té funcions urbanístiques bàsiques. A més de poder actuar com a pantalla acústica, absorbeix partícules i elements químics contaminants. Cal assenyalar que, en un any, un arbre consumeix, de mitjana, 9,1 Kg de CO2 (una quantitat semblant a la produïda per un cotxe en un viatge de 18.300 Km) i proporciona l'oxigen necessari per a l'oxigenació d'una família de quatre persones en el mateix període. I, d'altra banda, realitza una funció microclimàtica imprescindible: al nostre clima, l'ombra és una necessitat, tant per als vianants com per a les construccions.