NORMATIVA D'ÀMBIT MUNICIPAL A CATALUNYA

Barcelona

L'Ordenança General del Medi Ambient Urbà
Aquesta Ordenança va ser aprovada definitivament per acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de data de 26 de març de 1999. (B.O.P. 143, data 16.06.1999).
Versió íntegra de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà (FORMAT PDF)

Annex sobre captació solar tèrmica de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà
Aprovat definitivament per acord del Consell Plenari de l'Ajuntament de 16 de juliol de 1999.
Publicat al BOPB núm 181 de data 30.07.99.
Correció d'errades al BOPB 265 de data 05.11.1999.
Text definitiu (amb les correccions incorporades) de l'ànnex sobre captació solar tèrmica de l'Ordenança General del Medi Ambient Urbà

Modificació Integral de l'annex sobre captació solar tèrmica de l'ordenança general de Medi Ambient urbà i dels títols VI i IX
Publicat al BOPB 62 de data 14.03.2006

 

Ordenances solars d'altres municipis de Catalunya

Institut Català d'Energia
Ordenances en format .PDF