L'edifici com a acumulador
Compartament respecte l'estiu, l'hivern i la il·luminació

Hivern

En climes freds, i als temperats a l'hivern, si hi ha captació solar (com a mínim, finestres al sud) i volem acumular la calor guanyada durant el dia, l’aïllament s’hauria de col·locar a la cara exterior dels tancaments, deixant prou massa d’acumulació a l’ambient interior.
En canvi, en un tancament sense possibilitat de captació solar (per exemple, orientat al nord), normalment és millor col·locar l’aïllament a la cara interior, de manera que no sigui necessari escalfar la massa interior mitjançant energies afegides. El raonament és aplicable també als edificis d’ocupació discontínua; per exemple, en habitatges de cap de setmana en els quals no hi ha captació solar continuada.

En qualsevol cas, convé repartir homogèniament la massa, respectant el criteri esmentat al paràgraf anterior.

Estiu

Als climes càlid-secs, i als temperats a l’estiu, si hi ha prou inèrcia interior, aquesta absorbirà la calor interior excedent durant el dia i la cedirà a la nit en baixar la temperatura ambient, alhora que l’aïllament (a la cara exterior) minvarà la incidència de la radiació solar als murs interiors.
Si la inèrcia és suficient i la diferència de temperatura entre el dia i la nit és significativa, la massa de l’edifici es refredarà durant la nit i mantindrà la casa fresca durant el dia, de forma que si la càrrega de calor interior no és excessiva, es podrà evitar la instal·lació d’aire condicionat.

Per que tot això sigui cert cal, en qualsevol cas, ventilar correctament a la nit (per evacuar la calor) i en zones càlido-seques, tancar l’edifici durant el dia, si més no durant les hores més caloroses. En climes càlido-humits, la ventilació ha de ser continuada al llarg de tot el dia.

Il·luminació

La inèrcia tèrmica no té conseqüència directa sobre la il·luminació, però pot tenir-la derivada: la tendència dels edificis amb molta inèrcia és que siguin pesats i massissos, la qual cosa implica limitar l’entrada de llum.

Caldrà doncs fer un estudi prou acurat de les perforacions per tal de permetre en qualsevol cas la correcta il·luminació dels espais interiors.

Tornar a l'edifici com acumulador

  k_rius_ext.gif (14394 bytes)
Casa a la Cerdanya
F. Rius

 

 

 

 

sert.gif (20337 bytes)
Eivissa
J.LL. Sert