L'aïllament
Comportament respecte a l'estiu, l'hivern i la il·luminació

Hivern

A banda de les pèrdues tèrmiques, la manca d’aïllament a l’hivern pot provocar problemes de condensacions, que tenen lloc quan la temperatura de l’aire baixa fins un nivell igual o inferior al seu punt de rosada: quan l’aire humit i calent troba una superfície freda, baixa la seva temperatura i desprèn, en forma de condensacions, el vapor d’aigua excedent, ja que l’aire fred no pot contenir tant vapor com el calent. Aquesta condensació pot tenir lloc tant a la superfície del tancament com al seu interior (condensació intersticial), molt més perillosa perquè ocasiona el deteriorament dels materials.

Per evitar qualsevol d’aquestes condensacions, és fonamental la ventilació controlada dels locals, que ajuda a dissipar l’excés d’humitat produït per diverses fonts internes (respiració, cuines, banys, etc.) i elimina d’arrel el problema. També és important, però, disposar d’un tancament prou aïllat i sense ponts tèrmics, de manera que la seva cara interior es trobi a una temperatura superficial propera a la de l’ambient.

La col·locació de barreres de vapor a la cara interna dels tancaments, sobretot en ambients d’humitat alta, protegeix de les condensacions intersticials, tot i que no evita les superficials. Entre els materials amb bona resistència al vapor hi ha l’alumini, el polietilè, el poliester, la pintura a l’esmalt i la ceràmica vidrada si és ben rejuntada.

Estiu

Als paraments on el problema sigui més aviat de sobreescalfament a l’estiu per causa de la radiació (particularment en façanes est i oest i en les cobertes), es pot evitar la necessitat d’aïllar molt mitjançant la utilització de cambres d’aire ventilades (com el tradicional terrat a la catalana) o elements que produeixin ombra sobre el parament (p. ex. elements vegetals).

Amb aquest sistema, el que s’escalfa és el full exterior i l’aire de la cambra, que es va renovant per tiratge tèrmic i evita que s’escalfi el full interior. En qualsevol cas és necessari assegurar la forta ventilació de la cambra.

Il·luminació

Els vidres dobles deixen passar menys llum que els simples, doncs la radiació ha de travessar les dues làmines, i els vidres especials (reflectants, foscos, de baixa emissivitat, etc.) encara en deixen passar menys. Cal tenir-ho en compte, doncs, a l’hora de calcular els nivells d’il·luminació.

Existeixen també materials aïllants transparents, que deixen passar la llum però no la visió.

Als climes freds es pot pensar també en aïllaments mòbils interiors, tipus porticó però amb cert grau de transparència, (p. ex. fets amb planxes de poliestirè expandit protegit convenientment), que deixin passar una certa llum, per tal d’utilitzar-los, a més de les nits, durant els dies molt freds.

Tornar a conceptes