La disposició de les edificacions dins les àrees urbanes

A les àrees urbanes, les edificacions disposades irregularment (la part vella de les ciutats) actuen de pantalla davant el vent, mentre que el traçat de carrers alineats n'afavoreix la canalització, amb la qual cosa augmenta l'evaporació. Cal considerar que a mesura que augmenta la densitat d'edificació, disminueix l'efecte del vent.

Les ciutats poden presentar situacions molt canviants d'humitat (segons la vegetació o la direcció dels carrers) o d'assolellada (ateses les ombres projectades d'uns edificis sobre els altres).

D'altra banda, en atmosferes contaminades augmenta l'absorció de la radiació d'ona llarga, amb la qual cosa s'eleva la temperatura malgrat que la radiació rebuda sigui menor a causa de la pol·lució. Això, juntament amb la generació de calor causada per les activitats urbanes, pot provocar la formació d'una massa d'aire calenta sobre la ciutat que impedeixi la renovació de l'aire viciat. Aquest fet facilita la formació de boires, en ser capaç l'aire de retenir més vapor d'aigua. En aquest sentit, les masses vegetals són molt beneficioses, ja que redueixen, en consumir-lo, el CO2 de l'atmosfera.

Mentre més alta sigui l’alçada de les edificacions respecte de l’amplada dels carrers, més dificultats hi haurà per fer arribar la llum i el sol a les façanes dels edificis, empitjorant les seves condicions interiors. També augmenten les diferències entre les plantes més altes i les més properes al carrer, de forma que cal considerar-les particularment, adoptant solucions diferents.
Igualment, l’alta densitat edificatòria dificulta en la pràctica l’aprofitament de l’energia solar mitjançant mètodes actius (captadors tèrmics o fotovoltaics).

La planificació urbana pot incidir en bona mesura en la creació d'un entorn beneficiós per als edificis: orientacions, alçàries reguladores, profunditats edificables, vegetació incorporada, etcètera. A més, les agrupacions urbanes en les quals es puguin donar usos diversos (lleure, treball, habitatge) en distàncies assequibles als vianants permetran reduir el trànsit rodat i, per tant, la contaminació de les ciutats.

Tornar a microclima