Ventilació exterior

L'edifici no pot ni deu ser hermètic.

L’aire conté un 23% d’oxigen, un 70% de nitrogen, un 0,04% d’anhídrid carbònic (variable fins al 4% d’aire respirat), productes variables en suspensió i una quantitat variable d’humitat en forma de vapor d’aigua.

La qualitat de l’aire necessària per a la respiració i per evitar possibles olors s’aconsegueix mitjançant la renovació de l’aire del local considerat. Es mesura en cabal absolut (m3/h) o relatiu respecte al volum del local (renovacions/hora=m3/m3h).

Per mantenir la qualitat de l’aire dels locals, cal garantir-ne una renovació mínima (de l’ordre de 0,5 renovacions/hora), un valor que augmenta d’acord amb l’ocupació i el tipus d’activitat.

La renovació per ocupant es pot xifrar entre una mínima de 15 m3/pers.h si no hi ha contaminants especials (p. ex. molta activitat, fumadors, etc.) i 70 m3/pers. h si hi ha fumadors i es vol mantenir un ambient net.

Part de la renovació la proporcionen les infiltracions de les fusteries, però en general cal complementar-la amb ventilació voluntària.

La ventilació s'ha de fer sempre de forma controlada (no necessàriament mecànica), procurant que el flux d’aire no molesti als usuaris.

És convenient en general deslligar-la de la simple obertura de les finestres per la dificultat de control que presenta, i fer-la amb altres estratègies: per la part superior, amb deflectors i reixetes, etc., o bé preveient les fusteries amb possibilitat d’obertura variades: oscilo-batents, etc. En funció de les necessitats de cada moment.

 

Comportament respecte a l'hivern, l'estiu i la il·luminació

 

Conclusions

  • No s'ha de pensar automàticament que els recursos de ventilació siguin sempre els d'il·luminació i al contrari, sinó que convé pensar-los com a elements diferents que de vegades poden coincidir.
     
  • Cal controlar sempre la ventilació i evitar que a l’hivern sigui molesta.
     
  • Cal escollir molt bé les hores del dia per ventilar, sobretot a l’estiu.

Tornar a conceptes

  osuna.gif (17556 bytes)
Habitatges a Osuna,
Sevilla
Alberich-Díaz-López