Els fluxos interiors

Hivern
La funció dels fluxos interiors serà la de redistribució de la calor entre les diferents estances.

Si cal, pot fer-se de forma indirecta, mitjançant tubs, falsos sostres ventilats, etc..

Es convenient també utilitzar petits ventiladors per augmentar els fluxos, molt útils per exemple en cas de recuperació de la calor d’estratificació a edificis de varies plantes.

Estiu
El moviment d’aire interior cal que sigui, en general més actiu que a l’hivern, tant per evacuar la calor i humitats interior com per donar sensació de frescor al augmentar les conveccions.

Caldrà que sigui particularment actiu a la nit, per tal de refrigerar l’edifici, però que sigui compatible amb el repòs del usuaris, sense provocar corrents d’aire molestes.

Il·luminació
Es pot fer un paral·lelisme entre la necessitat de comunicar les estances entre sí amb la ventilació i la llum, amb targes, portes transparents, etc.: locals interiors poden rebre una mica de llum d’altres de façana que, tot i que no sigui suficient milloraran les seves condicions ambientals i de confort.

Igualment, locals amb contacte directe amb l’exterior milloren si reben llum, ni que sigui indirecta, de la banda més interior.

 

Tornar a fluxos interiors

  flux_int_estiu.gif (26088 bytes)
Habitatge a Molins de
Rei
Arcadi de Bobes