Nivell d'il·luminació

El nivell d'il·luminació (també anomenat il·luminació, o il·luminància), és la quantitat d’energia lluminosa que incideix sobre una unitat de superfície, per unitat de temps.
El seu símbol és la lletra E i la seva unitat el lux (abreujadament lx), equivalent a 1 lumen/m2 .
Fent un  símil hidràulic la il·luminància la podriem equiparar a la quantitat d’aigua que cau sobre una superfície en un temps limitat.

Aquesta és una de les magnituds que més es fan servir en luminotècnia, per tal d’expressar un cert nivell de confort o determinats requeriments funcionals.

De vegades, erròniament, s’associa massa directament un nivell d’il·luminació alt amb una bona il·luminació, quan és evident que determinades activitats poden requerir nivells baixos, o bé tenir requeriments més importants que aquest: el contrast, el control de l’enlluernament, el color de la llum, la reproducció dels colors, la modelització dels objectes, etc.

Tornar a confort