Murs i cobertes transparents

Són aquells en que la proporció de vidre (en forma de planxes, pavés, etc.) és absolutament majoritària respecte a la de tancament opac.

Als climes freds són bastant utilitzats per definir espais amb condicions intermitges entre l'interior i l'exterior, mentre que als càlids necessiten de sistemes complementaris per a controlar el sobrescalfament que hi poden provocar per l'efecte hivernacle.

Comportament respecte al fred, a la calor i a la llum.

Al clima mediterrani, en general produeixen problemes de sobrescalfament a l'estiu, per la qual cosa és desaconsellable el seu ús, a menys de que siguin objecte d'un projecte extraordinàriament acurat.

Tot i que depèn fins a cert punt dels materials que es facin servir, són elements amb poca capacitat aïllant (excepte si es fan servir materials molt especialitzats, com els aïllants transparents tipus Okalux TM), per la qual cosa les pèrdues tèrmiques a l'hivern són molt importants, tot i que en orientacions properes al sud es poden compensar amb els guanys per radiació directa.

La probabilitat de que s'hi produeixin condensacions és alta a causa de la manca d'aïllament, sobretot a les cobertes, doncs l'aire calent tendeix a pujar.

A l'estiu els guanys per radiació (sobretot directa però també difosa) són molt importants, per la qual cosa cal protegir aquest paraments de forma rigorosa i generar una alta ventilació. A les cobertes transparents el problema s'agreuja a causa de l'altura solar.

Els espais tancats amb aquests tipus de paraments són molt lluminosos, però en el cas dels murs transparents el gradient d'il·luminació entre les parts més properes i les més llunyanes tendeix a mantenir-se igual que amb els sistemes de finestres convencionals.

De vegades, per combatre l'excés de llum i radiació es recorre a vidres foscos o reflectants, sent aquests darrers els més efectius, doncs s'escalfen menys.

Els vidres opalitzats tamisen i redueixen la llum, però sotmesos a sol directe poden brillar excessivament, fins a provocar enlluernaments molestos.

Per tot això, és convenient limitar l'ús d'aquests elements al tancament d'espais virtualment exteriors és a dir, amb exigències tèrmiques no gaire rigoroses i a més, dotar-los de sistemes de protecció solar efectius i amb possibilitats de ventilació.

Com a elements de captació solar funcionen de forma similar als hivernacles, de forma que la radiació que capten s'ha de distribuir ràpidament per l'edifici, per tal d'evitar sobrescalfaments a l'espai annex.

Existeixen sistemes industrialitzats que evacuen l'aire calent que es genera entre dues capes del vidre i el condueixen de forma mecànica cap a d'altres estances.

Tornar a estratègies d'il·luminació

 

fons_negre_sense_imatge.GIF (98 bytes)
Mur transparent

 


Coberta transparent