Orografia

L’orografia del terreny té un paper important en el disseny de les edificacions. Per exemple, l’efecte pantalla de les muntanyes circumdants pot provocar la desaparició de brises generades per masses d’aigua properes o de l’efecte dels vents (beneficiosos o no) predominants en la zona. A menor escala, la presència d’accidents locals del terreny també redueix la velocitat del vent a poca altura.

En llocs excessivament tancats per la topografia, però, pot arribar a tenir lloc l’estancament del fred i de la humitat, amb la disminució conseqüent de radiació solar i la formació de boires.

 

Tornar a microclima