Perforacions
Comportament respecte a l'hivern, l'estiu i a la il·luminació

Hivern
En façanes ben orientades les superfícies vidrades actuen com a captadors de la radiació solar diürna, mentre que tant durant la nit com en les orientacions on no hi incideix el sol, el vidre és un pont tèrmic important. 

Per tant, cal protegir-les per evitar les pèrdues per transmissió, sobretot quan no es poden compensar amb guanys per radiació. Mentre més exposada al fred sigui una obertura, més importància té no sobredimensionar-la, dotar-la d’aïllants mòbils i evitar les infiltracions.

La utilització de doble vidre és recomanable en qualsevol cas, i imprescindible als climes freds.

Estiu
Les perforacions necessitaran de bones proteccions solars, no només contra la radiació directa, tipus ràfec, porxos, etc. sinó també respecte a la difosa i reflectida (que pot ser molt important), mitjançant persianes. Tanmateix, cal que les proteccions no impedeixin la ventilació simultània, inconvenient habitual en les persianes convencionals de lames no orientables.

És important permetre la ventilació de l’edifici a la nit o en absència dels usuaris, per la qual cosa convé independitzar-la de la obertura total de les perforacions, mitjançant reixetes de volum variable (independents o incorporades), fusteries oscilo-batents, etc. Convé, a més, que el flux d’aire de la ventilació sigui regulable, per tal d’adaptar-se a les necessitats de cada moment.

Il·luminació
Òbviament, el nivell d’il·luminació natural d’un local és directament proporcional a la superfície de perforacions de la seva pell, però a partir de certs límits, els guanys de llum no justifiquen les pèrdues per transmissió ni el perill de sobre-escalfament.

D’altra banda, i per tal d’aprofitar al màxim la llum solar, també s’ha de tenir cura d’altres qüestions:

  • La situació de les finestres respecte als llocs d’activitat.
  • Evitar grans contrastos que pugin generar enlluernament.
  • Optimitzar la captació de llum sense augmentar la superfície de vidre (llindes, brancals en xamfrà, safates de llum, etc.)
  • Fer les llindes el més altes possible per que la llum penetri fins al fons del local.

 

Tornar a: Perforacions