La qualitat de l'aire

L’aire conté fonamentalment un 23% d’oxigen, un 70% de nitrogen, un 0,04% d’anhídrid carbònic (variable fins al 4% d’aire respirat), partícules en suspensió i una quantitat variable d’humitat en forma de vapor d’aigua.

La qualitat de l’aire necessària per a la respiració i per evitar possibles olors s’aconsegueix mitjançant la renovació de l’aire del local considerat. Es mesura en cabal absolut (m3/h) o relatiu respecte al volum del local (renovacions/hora=m3/m3h).

Amb la finalitat de salvaguardar l’ambient interior de la possible introducció de contaminants atmosfèrics, la normativa espanyola (Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios) estableix que les instal·lacions amb ventilació mecànica i tractament de l’aire exterior hauran d’assegurar la salubritat respectant uns límits màxims de monòxid de carboni (CO), anhídrid carbònic (CO2), partícules i ozó, per a la qual cosa podran utilitzar sistemes de filtració.

Tornar a confort